W3C home O W3C


W3C (Konsorcjum World Wide Web) - jest międzynarodowym Konsorcjum w którym organizacje członkowskie, personel pełnoetatowy i społeczeństwo pracują razem aby rozwinąć standardy sieciowe.
W dążeniu do osiągnięcia swojej misji, W3C stawia przed sobą cztery długoterminowe cele:

1.Sieć dla Wszystkich
2.Sieć na Wszystkim
3.Baza Wiedzy
4.Zaufanie

1. Wartość społeczna Sieci jest taka, że umożliwia ludziom komunikację, handel i stwarza możliwości dzielenia się wiedzą. Jednym z głównych celów W3C jest umożliwienie wszystkim ludziom korzystania z dobrodziejstw Sieci bez względu na ich sprzęt, oprogramowanie, infrastukturę, język, kulturę, położenie geograficzne, możliwości umysłowe lub fizyczne.
W3C poszerza swój interes poprzez inicjatywy, które bezpośrednio wspierają rozwój technologii Sieciowych i ich korzyści w świecie. Prace w obszarach takich jak Dostępność do Sieci, internacjonalizacja, niezależność od urządzeń oraz sieć mobilna są szczególnie ważne jeśli dążymy do Sieci dostępnej dla Każdego.

2. Liczba różnego rodzaju urządzeń, które mają dostęp do sieci znacznie wzrosła. Telefony komórkowe, smart phones, personal digital assistants, systemy telewizji interaktywnej a nawet niektóry sprzet AGD może mieć dostęp do Sieci. Celem Inicjatywy Sieci Mobilnej W3C , rozpoczętej w 2005 roku, jest umożliwienie dostępu do sieci różnym rodzajom urządzeń.

3. Sieć nie jest po prostu rodzajem dużej księgi, którą można przeglądać, jest także bazą danych, która, jeśli jest starannie zaprojektowana, może pozwolić komputerom na bardziej użyteczną pracę. Przez rozwój sieci, która gromadzi informacje przetwarzane przez ludzi i maszyny, W3C umożliwia ludziom rozwiązywać problemy, które w przeciwnym razie byłyby cięzkie i zbyt złożone do rozwiązania.

4. Ostatecznie, aby sieć była pożytecznym medium w interakcji społecznej, ludzie muszą ufać drugiej stronie, która zasłużyła na ich zaufanie. Technologia nie może zagwarantować zaufania ale powinna umożliwić bezpieczne tranzakcje pomiędzy zaufanymi stronami, ludźmi czy organizacjami, czy też usługami. Jednym z długoterminowych celów W3C jest promowanie technologii, które umożliwiają bardziej kooperacyjne środowisko - sieć w której możliwa jest odpowiedzialność, bezpieczeństwo, zaufanie i poufność i gdzie ludzie uczestniczą według swoich upodobań i preferencji prywatności.

W3C tworzy wytyczne i standardy Sieci

W3C przede wszystkim realizuje swoją misję poprzez tworzenie standardów i wytycznych. Od 1994 roku W3C opublikowało ponad 90 takich standardów, które są nazwane Rekomendacjami W3C. W3C angażuje się także w edukacje i pomoc, tworzy programy komputerowe i służy jako otwarte forum do dyskusji na temat sieci. Aby sieć internetowa osiągnęła swój całkowity potencjał najbardziej fundamentalne technologie sieciowe muszą być kompatybilne i muszą współpracować z jakimkolwiek sprzętem czy oprogramowaniem mającym dostęp do Internetu. W3C odnosi się do tego celu jako do "interoperacyjności sieciowej" . Poprzez publikowanie otwartych ( nie własnościowych) standardów języków i protokołów sieci, W3C chce uniknąć fragmentacji rynku i przez to fragmentacji sieci.

Struktura W3C

Członkowie W3C zapewniają siłę i kierunek W3C poprzez inwestycje i aktywne uczestnictwo w dziłalnościach W3C. Na dzień 17 września 2006 W3C składa się z 419 organizacji członkowskich z ponad 40 krajów (Rysunek 1), z dużym wachlarzem zainteresowań (Rysunek 2). W 2005 roku W3C wprowadziło wiele zmian związanych ze strukturą składek aby zachęcić uczestnictwo krajów rozwijających się.

członkowie

Rysunek 1: Członkostwo W3C według krajów


zainteresowania

Rysunek 2: Członkowstwo W3C według sektorów handlowych

 
  Zespół W3C (fotografia poniżej) to ponad 60 naukowców i inżynierów z całego świata, którzy przewodzą działalnością technicznym w W3C i zarządzają operacjami Konsorcjum. Większość Zespołu pracuje w trzech instytucjach goszczących W3C: MIT/CSAIL W Stanach, ERCIM we francji i Uniwersytet Keio w Japonii.

w3c team
 
 


Biura W3C

Misją Biur W3C jest praca z regionalnymi społecznościami i promowanie akceptacji rekomendacji W3C wśród programistów i twórców standardów oraz zachęcanie to włączenia organizacji bezpośrednio zainteresowanych w tworzenie przyszłych rekomendacji poprzez przyłączenie się do W3C. Można skontaktować się z biurami w następujących regionach: Australia, Benelux, Chiny, Finlandia, Niemcy i Austria, Grecja, Hong Kong, Węgry, Indie, Israel, Włochy, Korea, Morocco, Hiszpania, Szwecja i Anglia i Irlandia.

Odpowiedzialność przed społecznością i społeczny udział w W3C

Z powodu rosnącego znaczenia sieci dla wielu ludzi i w tylu aspektach ich życia, krytycznym jest aby W3C zaangażowało szeroką publiczność w rozwój standardów sieciowych i by być odpowiedzialnym przed gronem społecznym. W3C umożliwia publiczne uczestnictwo i promuje odpowiedzialność na wiele sposobów. Zachęcamy publiczność do:
- uczestnictwa w dyskusjach technicznych na jednej z wielu publicznych list mailingowych.Proces W3C zapewnia, że Grupy Robocze biorą pod uwagę opinie publiczne na temat specyfikacji.
- uczestniczenia w warsztatach W3C , szansa wymiany zdań na tematy, które interesują społeczność, ale nie mogą być jeszcze opracowywane przez grupy.
- wnoszenia wkładu do oprogramowania typu open source W3C . Wczesne wprowadzenie nowych technologii w open source czyni dużą różnicę dla rynku, wiarygodności technologii i możliwości ludzi w laboratoriach handlowych i akademickich lub domach aby zrobić kolejny krok do przodu. Implementacje kandydatów na rekomendacje W3C mogą dostarczyć cennego odzewu.
- tłumaczenia raportów technicznych. W3C czerpie korzyści z tłumaczy woluntariuszy, którzy pomagają zwiększyć impakt rekomendacji W3C. Ponad 40 języków jest w użyciu na witrynie W3C. Wnieś wkład do listy tłumaczeń raportów technicznych i dowiedz się jak zostać woluntariuszem i jak współpracować z innymi tłumaczami. W 2005 roku W3C zainicjowało politykę autoryzowanych tłumaczeń W3C.
- uczestniczenia w Grupach Roboczych jako zaproszony Expert. Jeśli posiadasz duży stopień ekspertyzy w konkretnej dziedzinie która jest adresowana przez obecne Grupy Robocze W3C możesz poprosić Przewodniczącego aby cię zaprosił nawet jeśli nie pracujesz dla żadnej organizacji członkowskiej.

 
 


Słownik

internacjonalizacja - Celem działalności internacjonalizacji jest zapewnienie, że formaty W3C oraz protokoły są otrwarte na wszystkie języki świata, systemy zapisu, kody znaków i konwencje lokalne.

Inicjatywa Dostępczości do Sieci (WAI)

Działalność WAI International Program Office
Zważywszy zasadniczą rolę jaką odgrywa Sieć w społeczeństwie, niezbędnym jest aby zapewnić dostęp do Sieci dla ludzi z różnymn stopniem inwalidztwa. Dostęp do Sieci może dotyczyć ludzi ze schorzeniami wzroku, słuchu, fizycznymi, kognitywnymi i neurologicznymi. Rozwiązania dostępczości mogą również przynieść korzyści ludziom zdrowym. WAI International Program Office pomaga stworzyć forum gdzie przedstawiciele przemysłu, inwalidzi, naukowcy i rządy mogą pracować razem aby zidentyfikować wymagania dostępczości i stworzyć rozwiązania pod egidą Procesu W3C.

Działalność związana z WAI Technical
WAI Technical adresuje bariery związane z dostępczością do Sieci. Zapewnia aby cała gama technologii Sieci, od HTML do Sieci Semantycznej była dostępna. Bariery istnieją gdy technologie te nie posiadają cech niezbędnych dla użytkowników ze schorzeniami wzroku, słuchu, fizycznymi, kognitywnymi i neurologicznymi; lub gdy potencjał dostępu nie jest wdrożony w treściach Sieci lub aplikacjach.

niezależność od urządzeń - Device Independence - jest to działanie W3C skupiające się na:
1. metodach pomagania twórcom w tworzeniu stron i aplikacji, które będą wspierać niezależność urządzeń w taki spasób aby mogły być powszechnie stosowane.
2. metodach dzięki którym właściwości urządzeń są dostępne do użytku w przetwarzaniu powiązanym z zniezależnością urządzeń.
Ta sekcja wymaga uzupełnienia: http://www.w3.org/2001/di/

ERCIM - European Research Consortium for Informatics and Mathematics - Europejskie konsorcjum badań nad matematyką i informatyką. Członkami ERCIM są instytucje badawcze z 18 krajów. Strona domowa ERCIM.

Uniwersytet Keio - Uniwersytet Keio został założony przez Yukichi Fukuzawa w 1858 roku. Większośc rekomendacji W3C powstaje we współpracy właśnie z tym uniwersytetem. Strona domowa Uniwersytetu Keio