Ćwiczenia Present Perfect - czasowniki regularne i nieregularne

Wstęp

Używanie czasu Present Perfect niezaprzeczalnie wiąże się ze znajomością tzw. czasowników nieregularnych (Irregular verbs). W przypadku czasowników regularnych (Regular verbs) sprawa jest prosta, bo wystarczy jedynie dodać koncówkę 'ed' do czasownika. Lecz skąd mamy wiedzieć które są regularne, a które nie? Niestety należy po prostu, wykuć' większość podstawowych nieregularnych, a te których nie znajdziemy w tabelce nieregularnych możemy zaklasyfikować jako regularne. Ponizsze ćwiczenia mają nam pomóc nauczyć się rozróżniać nieregularne czasowniki od tych regularnych i vice versa.

Ćw.1. Przekształć podane czasowniki regularne lub nieregularne występujace w pierwszej formie (infinitive), na odpowiadającą im ich trzecią formę (imiesłowa biernego- ang.- past participle).

 1. be - Odpowiedź: been. Czasownik nieregularny odpowiedz11poziom-2
 2. walk - Odpowiedź: walked. Czasownik regularny odpowiedz12
 3. show - Odpowiedź: shown. Czasownik nieregularny odpowiedz14
 4. live - Odpowiedź: lived. Czasownik regularny odpowiedz15
 5. begin - Odpowiedź: begun. Czasownik nieregularny odpowiedz16
 6. pass - Odpowiedź: passed. Czasownik regularny odpowiedz17
 7. take - Odpowiedź: taken. Czasownik nieregularny odpowiedz18
 8. make - Odpowiedź: made. Czasownik nieregularny odpowiedz19
 9. play - Odpowiedź: played. Czasownik regularny odpowiedz20
 10. love - Odpowiedź: loved. Czasownik regularny odpowiedz21

Ćw. 2. Wybierz poprawną formę czasowników regularnych i nieregularnych używanych w czasie Present Perfect.


Ćw. 3. Wstaw czasownik podany w nawiasie w odpowiedniej formie.

 1. She has never (to cry) so bitterly. Odpowiedź: cried
  W czasownikach zakończonych na społgłoskę + 'y'
  dodajemy 'ied' po uprzednim odjęciu 'y'
  odpowiedz22
  poziom-2
 2. Have you ever (to ask) silly questions? Odpowiedź: asked
  Do czasowników regularnych dodajemy koncówkę 'ed'
  odpowiedz23
 3. I have never (to meet) her in my life. Odpowiedź: met
  Jest to III forma czasownika nieregularnego 'to meet'
  odpowiedz24
 4. We haven't (to see) you for ages, my old chap! Odpowiedź: seen
  Jest to III forma czasownika nieregularnego 'to see'
  odpowiedz25
 5. I have (to read) 20 books. Odpowiedź: read
  Jest to III forma czasownika nieregularnego 'to read'
  odpowiedz26
 6. I don't see my umbrella. Have you (to take) it? Odpowiedź: taken
  Jest to III forma czasownika nieregularnego 'to take'
  odpowiedz27
 7. Have you (to use) a fork before? Odpowiedź: used
  Do czasowników regularnych dodajemy koncówkę 'ed'
  odpowiedz28
 8. I have (to do) this exercise before. Odpowiedź: done
  Jest to III forma czasownika nieregularnego 'to do'
  odpowiedz29
 9. He has just (to end) his poor life. Odpowiedź: ended
  Do czasowników regularnych dodajemy koncówkę 'ed'
  odpowiedz30
 10. They have already (to hurry) to school. Odpowiedź: hurried
  W czasownikach zakończonych na społgłoskę + 'y'
  dodajemy 'ied' po uprzednim odjęciu 'y'
  odpowiedz31

Ćw. 1. Z rozsypanych wyrazów zbuduj poprawne zdanie w czasie Present Perfect. Podany czasownik należy wstawić w odpowiedniej formie.

 1. Carol / to ride / a bicycle / just Odpowiedź: Carol has just ridden a bicycle.
  Zdanie twierdzące: os+ have/has + III forma czasownika
  odpowiedz22
  poziom-3
 2. We are late. to come / the bus / not Odpowiedź: The bus hasn't come.
  Przeczenie: os+ have/has + not + III forma czasownika
  odpowiedz23
 3. for 5 years / to work / in / I / company / this Odpowiedź: I have worked in this company for 5 years.
  Zdanie twierdzące: os+ have/has + III forma czasownika
  odpowiedz24
 4. prison / they / 2 years / to spend / in Odpowiedź: They have spent 2 years in prison.
  Zdanie twierdzące: os+ have/has + III forma czasownika
  odpowiedz25
 5. ? / to leave / Carol / yet / the building Odpowiedź: Has Carol left the building yet?
  Pytanie: Have/Has+ os+ III forma czasownika
  odpowiedz26
 6. It is not here. to carry / the water / he / his canoe / to Odpowiedź: He has carried his canoe to the water.
  Zdanie twierdzące: os+ have/has + III forma czasownika
  odpowiedz27
 7. to fly / December / he / since / in / a plane / not Odpowiedź: He hasn't flown in a plane since December.
  Przeczenie: os+ have/has + not + III forma czasownika
  odpowiedz28
 8. where / I / to forget / my bag / left / I Odpowiedź: I have forgotten where I left my bag.
  Zdanie twierdzące: os+ have/has + III forma czasownika
  odpowiedz29
 9. dark / to get / it / just Odpowiedź: It has just got dark.
  Zdanie twierdzące: os+ have/has + III forma czasownika
  odpowiedz30
 10. the kitchen / my mum / to clean / to help / I Odpowiedź: I have helped my mum to clean the kitchen.
  Zdanie twierdzące: os+ have/has + III forma czasownika
  odpowiedz31