Rodzajniki dla zaawansowanych

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Typy rodzajników i ich funkcja
 3. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 4. Stosowanie rodzajnika 'the'
 5. Rodzajnik 'the' - wymowa
 6. Stosowanie rodzajnika 'a/an'
 7. Rodzajnik 'a/an' - wymowa
 8. Stosowanie some, any i brak rodzajnika
 9. Rodzajniki - trudniejsze przypadki
 10. Wyjątki i dodatkowe reguły

 

Rodzajniki - trudniejsze przypadki

Rodzajnik 'the' nie jest synonimem 'all'

Częstym błędem jest przekonanie, że użycie rzeczowników w liczbie mnogiej lub rzeczowników niepoliczalnych z rodzajnikiem 'the' jest tożsame z odniesieniem się do wszystkich elementów grupy reprezentowanej przez dany czasownik. Nie jest to prawdą, rodzajnik 'the' nie może być utożasmiany ze słowem 'all' [wszystkie]. Aby odnieść się do wszystkich elementów grupy nie używamy po prostu żadnego rodzajnika.
Porównaj przykłady:

 • Take the newspapers from here, there's no place to sit down. [Zabierz stąd gazety, nie ma gdzie usiąść.] - nie wszystkie gazety jakie istnieją ale tylko te które zajmują miejsce.
 • I don't read newspapers [Nie czytam gazet.] - nie czytam żadnych gazet, zatem brak rodzajnika.
 • The life of Brian was full of trouble. [Życie Briana było pełne kłopotów.] - całe jego życie, ale tylko to jedno konkretne - Briana.
 • Life is hard these days. [Życie jest trudne w dzisiejszych czasach] - każde życie, zatem brak rodzajnika.
 • The light in the theatre was very bright. [Światło w teatrze było bardzo jasne.] - konkrete światło - to w teatrze.
 • The spaceship was travelling faster than light. [Statek kosmiczny poruszał się szybciej niż światło] - niż każde światło, zatem brak rodzajnika.

Uwaga: Słowo most oznaczające [większość] występuje zawsze bez rodzajnika. Słowo most poprzedzone rodzajnikiem 'the' oznacza zupełnie co innego: the most = najbardziej.
Porównaj przykłady:

 • Most people in USA speak English. [Większość ludzi w USA mówi po angielsku] - nie wszyscy mówią, nieprawidłowa jest forma The most people in USA speak...
 • Most people at the party were drunk. [Większość ludzi na przyjęciu była pijana.] - nie, the most people at the party.
 • John is the most intelligent person in the group. [John jest najbardziej inteligentną osobą w tej grupie] - nie, John is most intelligent.
 • The Roman Empire was the most powerful nation of ancient times. [Imperium Rzymskie było najpotężniejszym narodem starożytności.]

Istnieje więcej możliwości użycia 'most' w różnych konstrukcjach z rodzajnikiem i bez, nie będą one jednak szczegółowo omawiane w tym dziale.

Uogólnienie za pomocą liczby pojedynczej

W niektórych sytuacjach możliwe jest mówienie o rzeczach ogólnych za pomocą rzeczownika policzalnego w liczbie pojedyczej poprzedzonego rodzajnikiem 'the'. Jest to częste zwłaszcza w przypadku instrumentów muzycznych, naukowych, wynalazków i przedmiotów związanych z technologią:

 • School should pay more attention to the child. [Szkoła powinna częściej zwracać uwagę na dziecko.] - na każde dziecko.
 • Life would be difficult without the telephone. [Życie byłoby ciężkie bez telefonu] - bez telefonów w ogóle a nie bez jednego, konkretnego.
 • The piano is more difficult than the guitar. [Fortepian jest trudniejszy niż gitara] - każdy fortepian jest trudniejszy niż każda gitara.

Uogólniać na podstawie jednego przedstawiciela całej klasy możemy też za pomocą rzeczowników policzalnych w liczbie pojedynczej poprzedzonych rodzajnikiem 'a/an'. Rodzajnik 'a/an' oznacza wtedy [jakikolwiek]:

 • Bringing up a child requires a lot of hard work. [Wychowanie dziecka wymaga dużo ciężkiej pracy] - wychowanie jakiegokolwiek dziecka.
 • A student is allowed to take every exam twice. [Student może zdawać każdy egzamin dwa razy.] - jakikolwiek student.
 • A kitten is blind when it is born. [Kocię jest śplepe zaraz po urodzeniu]

Uwaga: Nie możemy używać rodzajnika 'a/an' kiedy odwołujemy się do grupy jako całości a nie tylko pojedynczego jej reprezentanta:

 • The wolf is in danger of extinct. [Wilkowi grozi wymarcie] - nie A wolf is in danger...; wymarcie grozi wszystkim wilkom a nie jakiemuklowiek.
 • I don't like horses. [Nie lubię koni.] - nie I don't like a horse. Nie lubię wszystkich koni, a nie każdego z osobna.

Rzeczowniki ogólne i znane rozmówcy

Jak wspomniano wyżej, kiedy mówimy ogólnie o rzeczownikach niepoliczalnych i rzeczownikach w liczbie mnogiej nie używamy rodzajnika, zaś kiedy mówimy o rzeczach znanych naszemu rozmówcy stosujemy rodzajnik 'the'. Czasami jednak zdarza się, że oba przypadki zachodzą jednocześnie. Co wtedy?

Kiedy mowa jest o zjawiskach naturalnych bądź fizycznych, które są znane wszystkim ludziom, takich jak kilimat, pogoda czy inne elementy świata, który nas otacza stosujemy rodzajnik 'the'. Sugeruje to wspólne doświadczenie czegoś, np. wszyscy doświadczyliśmy padającego deszczu.
Przykładowo:

 • Polish people always complain about the weather. [Polacy zawsze narzekają na pogodę] - na pogodę ogólnie.
 • I like the mountains but the sea seems more attractive. [Lubię góry, ale morze wydaje mi się bardziej atrakcyjne.] - góry i morze ogólnie.
 • The trains in Poland are filthy. [Pociągi w Polsce są brudne]

Uwaga: Nie używamy rodzajnika z abstrakcyjnymi rzeczownikami takimi jak nature, space, society, kiedy mają one znaczenie ogólne.
Przykładowo:

 • Space is a great unknown [Kosmos to wielka niewiadoma] - nie The space...
 • The space in this warehouse is insufficient. [Przestrzeń w tym magazynie jest niewystarczająca.] - konkretny rodzaj przestrzeni - magazynowa.
 • The role of society in our life is enormous. [Rola społeczeństwa w naszym życiu jest ogromna] - nie The role of the society...
 • The society of students is very interesting. [Społeczność studentów jest bardzo interesująca] - konkretna społeczność.
 • I love nature. [Kocham naturę] - nie I love the nature.
 • The nature of man is full of surprises. [Ludzka natura jest pełna niespodzianek.] - konkretna natura - ludzka.

Rodzajnik 'the' jest często używany w odniesieniu do powszechnie rozpoznawalnych grup ludzi, takich jak np. narodowości, nawet kiedy mówimy o nich ogólnie. Możliwe jest również użycie 'the' przed przymiotnikiem w odniesieniu do grupy ludzi.
Przykładowo:

 • The Russians drink a lot of vodka. [Rosjanie piją dużo wódki]
 • The police is corrupted. [Policja jest skorumpowana]
 • More attention should be paid to the poor. [Więcej uwagi należy się biednym.]

Wyrażenia częściowo ogólne

Czasami może się zdarzyć, że natrafimy na wyrażenia, które wydają się nam ogólne ale jednak nie do końca. Przykładowo wyrażenia takie jak: 20th century history, art of the Renaissance czy rasism in USA; nie dotyczą one już całej historii, sztuki czy rasizmu w ogóle, ale są to wciąż bardzo szerokie pojęcia w porównaniu do np.: the history I studied yesterday, the art we saw at the gallery czy the rasism I had to face.
W takich połowicznie ogólnych wyrażeniach nie stosujemy przeważnie żadnego rodzajnika. Jednak kiedy po rzeczowniku następuje fraza zawężająca jego znaczenie (zwłaszcza kiedy poprzedzona jest słowem 'of') stosujemy rodzajnik 'the'.
Porównaj przykłady:

 • African mammals [ssaki afrykańskie]
 • The mammals of Africa [ssaki Afryki]
 • modern music [współczesna muzyka]
 • the music of the modern times [muzyka wspłczesna]

Wyjątki i dodatkowe reguły


Popularne wyrażenia pozbawione rodzajników

W niektórych powszechnie używanych wyrażeniach związanych z miejscem, czasem bądź przemieszczaniem się rzeczowniki policzalne traktowane są jako niepoliczalne, a zatem nie występują z rodzajnikiem. Liczba takich wyrażeń jest zbyt duża by zaprezentować tu wszystkie pokażemy jednak cześć z nich, aby dać ci przynajmniej ogólne pojęcie:

 • to school, at school, in school (US), from school
 • to/at/from university/college (GB), to/in/from college (US)
 • to/at/in/into/from church
 • to/in/into/out of bed/prison
 • to/in/into/out of hospital (GB)
 • to/at/from work
 • to/at sea
 • to/in/from town
 • at/from home, leave home
 • leave/start/enter school/university/college
 • by day, at night
 • by car/bus/bicycle/plane/boat
 • on foot
 • by radio/phone/letter/mail

Uwaga: W przypadku nazw miejsc użycie rodzajnika lub jego brak może zmienić znaczenie wyrażenia.
Przykładowo:

 • I met him at university. [Poznaliśmy się na uniwersytecie] - w czasach kiedy byliśmy studentami.
 • I'm meeting him at the university. [Jesteśmy umówieni na spotkanie na uniwersytecie] - uniwersytet jest tylko miejscem spotkania.
 • My mother is in hospital [Moja matka jest w szpitalu] - jest pacjentką.
 • I was in the hospital visiting my mother. [Byłem w szpitalu odwiedzić moją matkę]

Uwaga: W American English rzeczowniki hospital i university nie są nigdy używane bez rodzajników.

Wyrażenia podwójne

Rodzajniki często pomija się w wyrażeniach podwójnych (z dwoma rzeczownikami obok siebie), zwłaszcza kiedy są one dodatkowo poprzedzone przyimkiem (preposition).
Przykładowo:

 • day after day
 • husband and wife
 • men and women
 • up and down
 • inch by inch
 • hand in hand

Dopełniacz saksoński

Rzeczownik, który występuje po rzeczowniku z tzw. dopełniaczem saksońskim (końcówka 's, np. mother's, John's) nie jest poprzedzany żadnym rodzajnikiem (tak samo jak kiedy rzeczownik poprzedzony jest zaimkiem dzierżawczym).
Przykłady:

 • the pen that belongs to Mary = Mary's pen (nie the Mary's pen lub Mary's the pen)
 • the financial problems of our family = our family's financial problems

Jednak kiedy rzeczownik z dopełniaczem saksońskim wystepuje sam, bez poprzedzającego go rzeczownika możliwe jest użycie rodzajnika.
Przykładowo: the son of the boss = the boss's son.

Konstrukcja 'the... of a...'

Kosntrukcja 'the... of a...' pozwala zakwalifikować obiekt do danej grupy. Używamy wtedy zawsze zaimka określonego 'the', nawet jeżeli całe wyrażenie, które on poprzedza ma znaczenie nieokreślone.
Przykładowo:

 • The crime lab processed the hair of a woman. [Labolatorium kryminalistyczne przebadało włos kobiety]
 • We have found the missing part of an engine. [Znaleźliśmy brakującą część silnika]

Rzeczownik określający rzeczownik

Kiedy rzeczownik w wyrażeniu jest określany przez inny rzeczownik rodzajnik przed pierwszym z rzeczowników jest pomijany.
Przykładowo:

 • music lessons [lekcje muzyki] - nie the music lessons.
 • body armour [kamizelka kuloodporna] - nie the body armour.

Rodzajniki z 'both' oraz 'all'

Rodzajnik określony 'the' często jest opuszczany po słowie 'both', ale nie jest to regułą i może on być po tym słowie swobodnie używany:

 • Both (the) brothers are lazy. [Obaj bracia są leniwi]
 • Both (the) captain and his daughter are in prison. [Kapitan i jego córka są w więzieniu.]

Rodzajnik określony 'the' często jest opuszczany także, kiedy znajduje się pomiędzy słowem 'all' a jakąś liczbą:

 • All (the) four suspects were arrested. [Wszyscy czterej podejrzani zostali aresztowani]
 • All (the) sixteen students passed the exam. [Wszytkich 16 studentów zdało egzamin]

Rodzajnik 'the' jest zazwyczaj opuszczny również w wyrażeniach takich jak: all day, all night, all week, all year, all spring, etc.
Przykładowo:

 • I've been writing this all day. [Pisałem to przez cały dzień]
 • She's been abroad all summer. [Była za granicą przez całe lato]

Wyrażenia kind of/sort of/type of...

Rodzajnik nieokreślony 'a/an' jest zazwyczaj pomijany po wyrażeniach takich jak kind of, sort of, type of, variety of, itp.
Przykładowo:

 • What kind of paint is this? [Jaki to rodzaj farby?] - nie What kind of the paint...
 • We offer a variety of products. [Oferujemy szeroką gamę produktów]
 • What type of person are you? [Jakim typem osoby jesteś?]

Wyrażenia amount of i number of

Rodzajnik określony 'the' jest pomijany po wyrażeniach amount of oraz number of.
Przykładowo:

 • The number of wounded soldiers is shocking. [Liczba rannych żołnierzy jest szokująca] - nie The nubmer of the wounded...
 • She couldn't believe the amount of money she found on her bank account. [Nie mogła uwierzyć w sumę pieniędzy jaką znalazła na swoim koncie bankowym]

Rodzajniki ze słowami man i woman

W przeciwieństwie do pozostałych rzeczowników policzalnych w liczbie pojedynczej słowa man i woman mogą być używane w znaczeniu ogólnym bez rodzajników.
Przykładowo:

 • Man and woman were created by God. [Mężczyzna i kobieta zostali stworzeni przez Boga]
 • Man and woman should be equal. [Mężczyzna i kobieta powinni być sobie równi]

We współczesnym angielskim istnieje jednak tendencja do poprzedzania słów man i woman rodzajnikiem nieokreślonym 'a' lub używania liczb mnogiej: men i women.
Przykładowo:

 • A man is no one without a woman. [Mężczyzna jest nikim bez kobiety]
 • Both men and women can be soldiers. [I mężczyźni i kobiety mogą być żołnierzami]

Uwaga: Słowo 'Man' (pisane z dużej litery!) jest w języku angielskim często używane w odniesieniu do całej ludzkości (podobnie jak słowo 'mankind'). W dzisiejszych czasach jego użycie może być przez niektórych uznane za przejaw seksizmu, doradzamy zatem ostrożność. Bezpieczniejsze znaczeniowo jest słowo humanity [ludzkość] lub humans [ludzie].
Przykładowo:

 • Who was the first man on the moon? [Kto był pierwszym człowiekiem na księżycu?] - był to akurat mężczyzna, więc takie zdanie wydaje się raczej neutralne.
 • When did Man first think about space travels? [Kiedy człowiek po raz pierwszy pomyślał o podróżach kosmicznych?] - przypisywanie takich myśli tylko mężczyznom może być już nieco ryzykowne.
 • When did humanity first think about space travels? - teraz jest bardziej neutralnie.

Dni tygodnia, miesiące i pory roku

Kiedy mowa jest o konkretnych dniach tygodnia czy miesiącach rodzajniki stosowane są normalnie według zaprezentowanych powyżej zasad:

 • It was a rainy Monday when I first saw her. [Po raz pierwszy zobaczyłem ją w deszczowy poniedziełek]
 • He received the results of his exam the Tuesday after he took it. [Dostał wyniki egzaminu we wtorek po tym jak go zdawał]
 • We're having a very cold September. [Mamy bardzo chłodny wrzesień]
 • It was the August when I quit my job. [To był ten sierpień kiedy rzuciłem pracę]

Kiedy mówimy o dniach bądź miesiącach, które poprzedzały lub nastąpią po obecnym dniu lub miesiący nie używamy rodzajników:

 • See you on Monday. [Do zobaczenia w poniedziałek] - w następny poniedziałek.
 • We will meet in June. [Spotkamy się w czerwcu] - w najbliższym czerwcu.
 • Last Sunday I was in Poznań. [W zeszłą niedzielę byłem w Poznaniu]
 • They're leaving next January. [Wyjeżdzają w najbliższym styczniu.]

Kiedy mówimy ogólnie o porach roku możemy użyć rodzajnika określonego 'the' lub nie używać rodzajnika wcale, nie ma to większego znaczenia. Kiedy mamy na myśli konkretne pory roku powinniśmy użyć 'the.
Przykładowo:

 • I like Cracov in (the) winter. [Lubię Kraków zimą]
 • (The) summer is my favourite season. [Lato to moja ulubiona pora roku]
 • Do you remember the summer we've met? [Czy pamiętasz to lato kiedy się poznaliśmy?]
 • The winter was particularly difficult during the war. [Podczas wojny zima była szczególnie trudna]

Uwaga: W American English rodzajnik 'the' jest zawsze używany przed słowem jesień: the fall. Dla przypomnienia, w British English jesień to 'autumn'.

Instrumenty muzyczne

Kiedy mówimy o umiejętności gry na jakimś instrumencie lub o instrumentach w ogóle używamy rzeczownika w liczbie pojedynczej poprzedzonego rodzajnikiem określonym 'the'. Istnieje jednak wiele wyjątków od tej reguły, zwłaszcza w odniesieniu do jazzu i muzyki pop oraz czasami do muzyki klasycznej.
Przykładowo:

 • The piano is a very heavy instrument. [Fortepian to bardzo ciężki instrument]
 • I can play the piano quite well. [Umiem grać na fortepianie całkiem nieźle]
 • Louis Armstrong played on trumpet. [Louis Armstrong grał na trąbce]
 • She studied oboe at the Royal Academy of Music. [Studiowała grę na oboju na Królewskiej Akademii Muzycznej]

Kiedy opisujemy samą czynność grania na instrumencie a nie umiejętność gry zamiast rodzajnika 'the' możemy zastosować rodzajnik nieokreślony 'a/an':

 • During the party Susan was playing a piano. [Podczas przyjęcia Susan grała na fortepianie.]

Telewizja, radio, kino i teatr

Kiedy mówimy o telewizji jako o medium czy formie rozrywki nie używamy rodzajnika określonego 'the' przed rzeczownikiem. Natomiast kiedy mamy na myśli sam odbiornik telewizyjny jako przedmiot, wtedy poprzedzamy rzeczownik rodzajnikiem.
Przykładowo:

 • My brother writes scripts for television. [Mój brat pisze scenariusze dla telewizji]
 • Hey, isn't it Richard on TV? [Hej, czy to nie Richard jest w telewizji?]
 • What's on TV tonight? [Co jest w telewizji dziś wieczorem?]
 • Oh no, the cat is sitting on the TV again! [O nie, kot znowu siedzi na telewizorze!]
 • We bought a new TV. [Kupiliśmy nowy telewizor]

W przypadku kina, radia i teatru rodzajniki stosowane są normalnie, jednak mogą zostać one pominięte kiedy mam na myśli kino, radio bądź teatr jako formę sztuki lub profesję.
Przykładowo:

 • I like listening to the radio when I drive. [Lubię słuchać radia kiedy prowadzę]
 • It's great to go to the theatre from time to time. [Wspaniale jest pójść do teatru od czasu do czasu.]
 • Cinema is completely different from theatre. [Kino jest zupełnie inne niż teatr.]
 • My uncle works in radio. [Mój wujek pracuje w radiu.]

Profesja i pozycja społeczna

W większości przypadków, kiedy opisujemy jaki zawód ktoś wykonuje poprzedzamy rzeczownik rodzajnikiem nieokreślonym 'a/an'. Przykładowo: She'a a lawyer. [Jest prawnikiem].

Rodzajnik określony 'the' jest używany w tytułach określających czyjąś pozycję, np. the queen, the president, the district attorney. Kiedy jednak po tytule następuje nazwa osoby noszącej dany tytuł, np. Queen Mary, President Clinton, nie używamy rodzajnika 'the'. Rodzajnika 'the' nie używa się także w dopełnieniu zdania, kiedy mowa jest o otrzymaniu unikalnej pozycji społecznej (jedynej w danym przypadku, jak np. król czy prezes firmy).
Przykładowo:

 • The queen was speaking with the president. [Królowa rozmawiała z prezydentem]
 • Queen Mary was speaking with President Clinton. [Królowa Maria rozmawiała z prezydentem Clintonem]
 • He was appointed supervisor of the staff. [Został mianowany przełożony personelu]
 • He works as a supervisor of the staff. [Pracuje jako przełożonym personelu]
 • He was elected President. [Został wybrany na prezydenta]
 • I have to see the President [Muszę się zobaczyć z prezydentem]

 

Wykrzyknienia (exclamations)

W Wykrzyknieniach używamy rodzajnika nieokreślonego 'a/an' przed rzeczowikami policzalnymi w liczbie pojedynczej kiedy pojawia się słowo 'what'. Rodzajnik 'a/an' nie moze być użyty w wykrzyknieniach z rzeczownikami niepoliczalnymi.
Przykładowo:

 • What a lovely dress! [Jaka piękna sukienka!] - nie What lovely dress!
 • What an idiot! [Co za idiota!]
 • What nonsense! [Co za nonsens!] - nie What a nonsense!
 • What bad luck! [Co za pech!]

Schorzenia

W British English nazwy chorób są zazwyzaj rzeczownikami niepoliczalnymi. W mowie potocznej rodzajnik określony 'the' może zostać użyty przed nazwami niektórych popularnych schorzeń jak np. the flu [grypa], the mesles [odra]. W pozostałych przypadkach i w mowie formalnej nie używamy rodzajnika.

Wyjątkiem od tej reguły są rzeczowniki cold, toothache i headache (W American English także earache i backache), które są poprzedzane rodzajnikiem nieokreślonym 'a/an'.
Przykładowo:

 • I've got (the) flu. [Mam grypę]
 • Have you had tuberculosis? [Czy chorowałeś na gruźlicę?]
 • I've got (a) toothache. [Boli mnie ząb]

Części ciała

Kiedy mówimy o częściach czyjegoś ciała lub rzeczach do kogoś należących zazwyczaj używamy zaimków dzierżawczych a nie rodzajników.
Przykładowo:

 • Jane broke her leg. [Jane złamała nogę] - nie Jane broke the leg.
 • He was wearing his jacket. [Nosił swoją kurtkę] - nie He was wearing the jacket.

Kiedy jednak wspominamy o częściach ciała w wyrażeniach przyimkowych odnoszących się do dopełnienia w zdaniu (lub podmiotu w zdaniach w stronie biernej) stosujemu rodzajnik określony 'the'.
Przykładowo:

 • He was hit in the face. [Został uderzony w twarz]
 • Look me in the eyes! [Spójrz mi w oczy!]

Miary

Kiedy jedna jednostka miernicza jest powiązana z drugą w zdaniu, używamy rodzajnika nieokreślonego 'a/an':

 • 60 kilometres an hour [50 km na godzinę] - używana jest też forma kilometres per hour.
 • Twelve dollars a pound. [12 dolarów za funt]
 • Twice a week. [Dwa razy w tygodniu]
 • a quarter of a litre. [Ćwierć litra]

Rodzajnik określony 'the' może zostać użyty w wyrażeniach rozpoczynających się słowem 'by':

 • I'm paid by the hour. [Płacą mi za godzinę]
 • Potatoes are sold by the kilo. [Ziemniaki są sprzedawane na kilogramy]

Nazwy miejsc i nazwy geograficzne

Następujące nazwy miejsc i nazwy geograficzne przyjmują rodzajnik określony 'the' przed rzeczownikiem:

 1. morza i oceany (the Baltic Sea, the Pacific Ocean)
 2. pasma górskie (the Himalayas, the Alps)
 3. grupy wysp i archipelagi (the West Indies)
 4. rzeki (the Rhine, the Thames)
 5. pustynie (the Sahara, the Gobi)
 6. unikalne obiekty geograficzne (the Arctic, the Channel)
 7. obszary georgraficzne związane ze stronami świata (the Middle East, the West)
 8. nazwy większości hoteli (the Grand Hotel, the Ritz)
 9. nazwy większości kin i teatrów (the Odeon, the Grand Theatre)
 10. nazwy większości muzeów i galerii (the British Museum)

Następujące nazwy miejsc i nazwy geograficzne nie przyjmują rodzajnika przed rzeczownikiem:

 1. kontynenty (Africa, Asia)
 2. kraje (France, Poland)
 3. stany (Texas, California)
 4. hrabstwa (Yorkshire)
 5. miasta (Warsaw, New York)
 6. ulice (Main Street, Royal Mile)
 7. jeziora (Lake Michigan)
 8. szczyty górskie (Mount Everest)

Wyjątkami są kraje: Netherlands, Lebanon i Gambia, które przyjmują rodzajnik 'the' oraz miasto Hague, które również poprzedza rodzajnik 'the'.

Jeżeli w nazwie własnej pojawiają się słowa takie jak republic, state, union to nazwa rozpoczyna się od rodzajnika 'the'.
Przykładowo:

 • the United States
 • the United Kingdom
 • the Peoplle's Republic of China

W British English w nazwach bydynków użyteczności publicznej i zabytkach raczej nie używa się rodzajnika 'the'.
Przykładowo:

 • Cambridge University - nie the Cambridge University
 • Manchester Football Club
 • Birningham Airport
 • Bristol Zoo
 • Winchester Abbey
 • St. Paul's Cathedral

W American English rodzajnik określony 'the' pojawia się w takich przypadkach dużo częsciej:

 • The San Diego Zoo
 • The Detroit City Council

Uwaga: O ile nazwy szczytów górskich nie przyjmują w angielskim rodzajnika to rodzajniki są często tłumaczone z nazw w innych językach, z wyjątkiem tych rozpoczynających się na Le Mont.
Przykładowo:

 • The Matterhorn (z niemieckiego Das Matterhorn)
 • Mont Blanc (z francuskiego Le Mont Blanc, więc bez rodzajnika w angielskim)

Tytuły gazet i magazynów

Tytuły gazet codziennych w większości przypadków zawierają rodzajnik 'the'.
Przykładowo:

 • The Times
 • The Sun
 • The Washington Post

Tytuły magazynów i miesięczników mogą pojawiać się bez 'the'.
Przykładowo:

 • Nature
 • New Scientist

Formy skrócone

Rodzajniki są przeważnie pomijane kiedy używany form skróconych takich jak np.:

 1. Nagłówki gazet (man killed in car accident)
 2. Nagłówki (Introduction, Chapter 1, Appendix A)
 3. Podpisy zdjęć (refugees from Afganistan)
 4. Ulotki, plakaty i notatki (Super Cinema, Ritz Hotel)
 5. Instrukcje (press button carefully)
 6. Numeracja i oznaczenia (Turn to page 25, Do you read me Flight 93?)
 7. Pozycje słownikowe
 8. Listy (clean house, make laundry, pay phone bill...)