Kłopotliwe czasowniki (confusable verbs)

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Lista często mylonych czasowników
 3. Wymowa
 4. Czasowniki w American English

Wstęp

Ponieważ często zdarza się początkującym mylić ze sobą niektóre czasowniki w języku angielskim czy to ze względu na podobną pisownię czy zbliżoną wymowę tych czasowników, postanowiliśmy oddać do waszej dyspozycji krótki spis prezentujące te czasowniki, które najczęściej sprawiają kłopoty.

Lista często mylonych czasowników

Trudne przypadki zaznaczono na niebiesko. Czasowniki, na które należy zwracać szczególną uwagę, i które bardzo łatwo pomylić zaznaczono na czerwono.

Infinitive Past Past Participle Tłumaczenie Przykład
Fall Fell Fallen Upadać He fell on the floor
Feel Felt Felt Czuć He felt nervous
Fill Filled Filled Napełniać He filled his glass
Find Found Found Znajdować He found his wallet
Found Founded Founded Zakładać He founded a hospital.
Flow Flowed Flowed Płynąć Water flowed in the pipes
Fly Flew Flown Latać Birds flew high
Lay Laid Laid Kłaść He laid the book on the table
Lie Lay Lain Leżeć The book lay on the table
Lie Lied Lied Kłamać He lied about the money
Leave Left Left Wychodzić He left the building
Live Lived Lived Żyć He lived in Warsaw
Raise Raised Raised Podnosić He raised his hand
Rise Rose Risen Wzrastać The prices rose fast
Strike Struck Struck Uderzać I was struck in the head
Stroke Stroked Stroked Głaskać I stroked a cat
Wind Wound Wound Wić się The road wound around the mountain
Wound Wounded Wounded Zranić The soldier was wounded

 

Uwaga: Wyjątkowy jest też czasownik hang, który jest czasownikiem regularnym lub nieregularnym zależnie od kontekstu. W większości przypadków jest to czasownik nieregularny o formie past simple i past particile - 'hung'. Jednak w przypadku, kiedy mowa jest o powieszeniu kogoś (formie skazania na śmierć) używana jest forma regularna - 'hanged'.

Przykładowo:

The painting hung on the wall. [Obraz wisiał na ścianie]
The villain was hanged. [Złoczyńca został powieszony]

Uwaga: Czasownik speed [przyspieszać] występuje zarówno w formie nieregularnej - sped - jak i w formie regularnej - speeded.

Wymowa

Niektóre czasowniki pomimo identycznej pisownie wymawiane są inaczej, inne z kolei brzmią niemal identycznie ale istnieją mimo wszystko różnice w ich wymowie, jeszcze inne posiadają zupełnie specyficzną wymowę. Szczególnie trudne przypadki wymowy czasowników prezentuje poniższa tabelka:

Eat Ate Eaten
lub
Read Read Read
Say Said Said
Feel Felt Felt
Fill Filled Filled
Lay Laid Laid
Lie Lay Lain
Lie Lied Lied
Leave Left Left
Live Lived Lived
Raise Raised Raised
Rise Rose Risen
Wind Wound Wound
Wound Wounded Wounded

Uwaga: Pamiętaj też o poprawnej wymowie czasownika says - /sez/

 

Czasowniki w American English

Pomiędzy American English a British English istnieje kilka znaczących różnic, jeśli chodzi o formy czasowników. Poniżej zaprezentowane zostały wszystkie te różnice.

 1. W American English czasowniki: burn, dream, lean, learn, smell, spell, spill, spoil są wszystkie czasownikami regularnymi, w przeciwieństwie do British English, gdzie najczęściej stosuje się formę past simple i past participle zakończoną na -t.

 2. Czasownik wake w American English może być używany jako czasownik regularny.

 3. Czasownik spit w American English może przyjmować zarówno formę spit jak i spat w past simple i past participle.

 4. Czasowniki quit oraz wet są w British English czasownikami regularnymi, jednak w American English maja formy nieregularne. Podobnie czasownik fit jest w American English najczęściej nieregularny. Wszystkie trzy czasowniki mają identyczną formę w infinitive, past simple i past participle.

 5. Czasownik dive jest w Bristih English czasownikiem regularnym jednak w American English może przyjmować formę nieregularną: dive - dived/dove - dived.

 6. W American English formą past participle czasownika get jest got lub gotten.

 7. W American English czasownik ate wymawiamy jako a shone zazwyczaj jako . W British English ate jest wymawiane jako zaś shone jako .