Contractions (formy skrócone)

Spis treści:

 1. Definicja
 2. Zasady tworzenia
 3. Lista form skróconych

Definicja

Contractrions (od czasownika 'contract' czyli kurczyć się) to nic innego jak bardzo często spotykane w języku angielskim formy skrócone takie jak na przykład I'm, don't, she's czy won't. Formy skrócone powstają w wyniku skrócenia (to raczej oczywiste) czasowników posiłkowych (auxilary verbs) oraz w niektórych przypadkach czasowników 'be' i 'have' kiedy nie są one czasownikami posiłkowymi.

 

Zasady tworzenia

Formy skrócone w języku angielskim możemy podzielić na dwie grupy:

Rzeczwonik/zaimek/etc. + czasownik (posiłkowy) czasownik (posiłkowy) + not

I'm thirsty
I've never been there.
I'll go and check.
He'd like a cup of tea.
Here's our flight.
There's a solution.
Someone's here.

They aren't working.
You won't regret it.
I haven't done it.
He can't play the piano.

 

Ponieważ zasady tworzenia form skróconych nie są specjalnie skomplikowane pozwolimy sobie na wypunktowanie poszczególnych zasad i wskazówek:

 • Skrócona forma 's (czyli is lub has) może być umieszczana po rzeczownikach (mother's, John's, pen's), po słowach pytających (what's, where's, who's), po słowach here i now (here's, now's), po zaimkach (he's, she's, it's) oraz po nieakcentowanym słowie there (there's).
 • Skrócone fomry 'll (czyli will), 'd (czyli had lub would) oraz 're (czyli are) są umieszczane zazwyczaj przed zaimkami osobowymi (I'll, She'll, He'd, They're) i przed nieakcentowanym słowem there (there'll, there're, there'd), jednak w pozostałych przypadkach (szczególnie w British English) pozostawiamy czasowniki w ich pełnej formie, nawet jeśli mamy możliwość skrócenia ich wymowy.
  Przykładowo:
  I'll go to scholl, ale, My brother will go to school (nie My brother'll go...)
  He'd been to school, ale, My brother had been to school.
 • Form skróconych nie używa się z podwójnym podmiotem w zdaniu.
  Przykładowo:
  My brother an I have been to school - nie My brother and I've been to school.
 • Znak apostrofu - ' - umieszczany jest w miejscu liter, które pomijamy w formie skróconej (doesn't = does not, can't = cannot). Zauważ, że słowa shan't (czyli shall not) oraz won't (czyli will not) mają tylko jeden apostrof chociaż pomijamy więcej liter.
 • Pozytywne formy skrócone nie mogą występować na końcu zdania składowego, używane są wtedy pełne formy czasownika. Negatywne formy skrócone mogą występować także na końcu zdań składowych.
  Przykładowo:
  Yes, I am! (nie, Yes, I'm!)
  She said she is but I don't believe her. (nie she said she's)
  No, I haven't!
  He said he wasn't but he must have been lying.
 • Formy skrócone są domeną mowy potocznej, oddają to, jak dźwięki w mowie potocznej są pomijane. Jeśli piszemy w stylu formalnym form skróconych należy unikać.

Alternatywne formy skrócone

W zdaniach przeczących może się zdarzyć, że możliwe będzie użycie dwóch form skróconych. Przykładowo:

 • He had not = he'd not = he hadn't
 • She will not = she'll not = she won't
 • It is not = it's not = it isn't

W przypadku czasownika 'be' obydwie formy skrócone są powszechnie stosowane. Jeśli chodzi o pozostałe czasowniki w American English i southern British English powszechniejsze jest użycie formy n't (hadn't, won't, etc.) zaś forma not (she'd not, he'll not, etc.) jest częściej spotykana w northern British English i w Scottish English)

Akcent

Formy skrócone z pierwszej kolumny (patrz tabela powyżej) nie są nigdy akcentowane. Jeśli czasownik posiłkowy jest akcentowany nie może on przyjąć formy skóconej.
Przykładowo:

 • - She's ill.
  - Yes, she is. (nie she's)
 • - I've been there.
  - Yes, you have. (nie you've)

Formy skrócone z drugiej kolumny, czyli formy przeczące, mogą być normalnie akcentowane i pojawiać się na końcu zdania składowego.
Przykładowo:

 • No, they haven't.
 • Alice says that they aren't.

Dodatkowe uwagi

 • Nie należy mylić ze sobą słów it's (forma skrócona it is/it has) i its (zaimek dzierżawczy)
 • W British English am not w pytaniach jest skracane do aren't. W American English am not w pytaniach nie jest nigdy skracane.
  Przykładowo:
  I'm late, aren't I? (GB)
  I'm late, am I not? (US)
 • Forma skrócona can't jest wymawiana inaczej w British English i w American English
 • W mowie potocznej występuje forma skrócona ain't (wymawiana lub ) jako skrót od am not, is not, are not, have not i has not. Jest to forma wysoce kolokwialna i zaleca się unikanie jej stosowania.
 • Formy daren't, shan't i usedn't są rzadno spotykane w American English.
 • Forma let's (czyli let us) jest używania do sugerowania lub wydawania poleceń grupie osób, do której zalicza się też mówiący.
  Przykładowo:
  Let's go for a walk.
  Let's get to work.


Lista form skróconych

Forma skrócona Forma pełna

I'm
I've
I'll
I'd

You're
You've
You'll
You'd

He's
He'll
He'd

She's
She'll
She'd

It's
It'd (rzadko spotykane)

We're
We've
We'll
We'd

They're
They've
They'll
They'd

There's
There'll
There'd

Here's
Let's
Now's

Aren't
Can't
Couldn't
Daren't
Didn't
Doesn't
Don't
Hadn't
Hasn't
Haven't
Isn't
Mightn't
Mustn't
Needn't
Oughtn't
Shan't
Shouldn't
Usedn't
Wasn't
Weren't
Won't
Wouldn't

I am
I have
I will
I had / I would

You are
You have
You will
You had / You would

He is
He will
He had

She is
She will
She had

It is
It had / It would

We are
We have
We will
We had / We would

They are
They have
They will
They had / They would

There is
There will
There had / There would

Here is
Let us
Now is

Are not
Cannot / Can not
Could not
Dare not
Did not
Does not
Do not
Had not
Has not
Have not
Is not
Might not
Must not
Need not
Ought not
Shall not
Should not
Used not
Was not
Were not
Will not
Would not