Wszystkie czasowniki nieregularne (irregular verbs)

Zobacz liste wszystkich czasowników nieregularnchPrzedstawiona poniżej lista zawiera wszystkie czasowniki nieregularne (irregular verbs).Można ,,zaryzykować'' stwierdzenie, że lista ta skierowana jest do ambitnej grupy odbiorców i uczniów, a także tych, którzy szukają wyczerpującego zestawienia czasowników nieregularnych.
W niektórych przypadkach podaliśmy dany czasownik dwa razy, ze tego względu, iż posiada on 2 różne formy pisowni np. "burn-burnt-burnt", lecz także "burn-burned-burned".
Dla osób mających trudność z transkrypcją fonetyczną, obok czasowników umieściliśmy ich spolszczoną wymowę, co powinno przyczynić się do przyswojenia wymowy przybliżonej do tej właściwej i oryginalnej.
Po zaznajomieniu się z podanymi czasownikami, zapraszamy do Ćwiczeń weryfikujących naszą wiedzę.

Zobacz również: Czasowniki nieregularne (dla POCZĄTKUJĄCYCH)

Czasowniki nieregularne (dla Średnio-zaawansowanych)

Czasowniki modalne (modal verbs)

Czasowniki regularneBezokolicznik Past tense Past participle Tłumaczenie
arise /eRajz/
awake /eŁejk/
awake /eŁejk/
be /bi/
beat /biit/
bear /ber/
become /byKam/
begin /byGin/
bend /bend/
bereave /byRiw/
bereave /byRiw/
beseech /bySiicz/
bespeak /bySpiik/
bet /bet/
bid /byd/
bid /byd/
bind /bajnd/
bite /bajt/
bless /bles/
bless /bles/
bleed /bliid/
blow /bloł/
break /brejk/
breed /briid/
bring /bryń/
build /byld/
burn /bern/
burn /bern/
burst /berst/
buy /baj/
catch /kecz/
cast /kast/
chide /czajd/
choose /czułz/
cleave /kliiw/
cleave /kliiw/
cling /klyn/
clothe /klołw/
clothe /klołw/
come /kam/
cost /kost/
-
creep /kriip/
cut /kat/
deal /diil/
dig /dyg/
do /du/
draw /dżro/
dream /dżrim/
dream /dżrim/
drink /dżrynk/
drive /dżrajw/
dwell /dłel/
eat /iit/
fall /fol/
feed /fiid/
feel /fiil/
fight /fajt/
find /fajnd/
flee /flii/
fling /flyn/
fly /flaj/
forbear /forBer/
forbid /forByd/
forcast /forKast/
forcast /forKast/
forget /forGet/
forgive /forGyw/
forsake /forSejk/
freeze /friiz/
get /get/
give /gyw/
go /goł/
grind /graind/
grow /groł/
have /hew/
hear /hiir/
hide /hajd/
hide /hajd/
hit /hyt/
hold /hołld/
hang /hen/
hang /hen/
hew /hju/
hew /hju/
hurt /hert/
keep /kiip/
kneel /niil/
knit /nyt/
knit /nyt/
know /noł/
lay /lej/
lead /liid/
lean /liin/
lean /liin/
leap /liip/
leap /liip/
learn /lern/
learn /lern/
leave /liiw/
-
lend /lend/
let /let/
lie /laj/
light /lajt/
light /lajt/
lose /luuz/
make /mejk/
mean /miin/
misgive /mysGyw/
mislead /mysLiid/
mislay /mysLej/
mistake /mysTejk/
misunderstand
mean /miin/
meet /miit/
mow /moł/
mow /moł/
outdo /ałtDu/
outgo /ałtGoł/
outgrow /ałtGroł/
outride /ałtRajd/
outrun /ałtRan/
outwear /ałtŁer/
overbear /ołwerBer/
overdo /ołwerDu/
overeat /ołwerIt/
overfeed /ołwerFiid/
overgrow /ołwrGroł/
overrun /ołwrRan/
oversee /ołwrSii/
overtake /ołwrTejk/
overthrow /ołwrFroł/
put /put/
quit /kłyt/
quit /kłyt/
rebuild /ryByld/
relay /ryLej/
repay /ryPej/
retell /ryTel/
read /riid/
rid /ryd/
rid /ryd/
ride /rajd/
ring /ryń/
rise /rajz/
run /ran/
saw /so/
say /sej/
see /sii/
seek /siik/
sell /sel/
send /send/
set /set/
sew /soł/
sew /soł/
shed /szed/
shine /szajn/
shrink /szrynk/
shrive /szrajw/
shrive /szrajw/
shoot /szułt/
shake /szejk/
show /szoł/
show /szoł/
-
shrink /szrynk/
shut /szat/
sing /syń/
sink /synk/
sink /synk/
sit /syt/
slay /slej/
slide /slajd/
sling /slyn/
slink /slynk/
slit /slyt/
sleep /sliip/
smell /smel/
smell /smel/
smite /smajt/
sow /soł/
sow /soł/
speak /spiik/
speed /spiid/
speed /spiid/
spell /spel/
spell /spel/
spend /spend/
spill /spyl/
spill /spyl/
spin /spyn/
spin /spyn/
spit /spyt/
spit /spyt/
split /splyt/
spoil /spoyl/
spoil /spoyl/
spread /spred/
spring /spryn/
stand /stend/
steal /stiil/
stick /stick/
sting /styn/
stink /stynk/
stink /stynk/
strew /stru/
strew /stru/
stride /strajd/
strike /strajk/
string /stryn/
strive /strajw/
sunburn /sanbern/
sunburn /sanbern/
swear /słer/
swell /słel/
swell /słel/
sweep /słiip/
swim /słym/
-
swing /słyn/
swing /słyn/
take /tejk/
teach /tiicz/
tear /tiir/
tell /tel/
think /fynk/
thrive /frajw/
throw /froł/
thrust /frast/
tread /tred/
unbend /anBend/
unbind /anBajnd/
undergo /andrGoł/
understand
undertake /andrTejk/
undo /anDu/
unwind /anŁajnd/
uphold /apHołld/
upset /apSet/
wake /łejk/
wake /łejk/
weave /łiw/
wear /łer/
weep /łiip/
withdraw /łyDro/
withhold /łydHołld/
withstand /łydStend/
win /łyn/
wind /łajnd/
wring /ryn/
write /rajt/
-
arose /eRołz/
awoke /eŁołk/
awoke /eŁołk/
was/were /łoz/łer/
beat /biit/
bore /bor/
became /byKejm/
began /byGen/
bent /bent/
bereft /byReft/
bereft /byReft/
besought /bySot/
bespoke /bySpołk/
bet /bet/
bade /bejd/
bid /byd/
bound /bałnd/
bit /byt/
blest /blest/
blessed /blest/
bled /bled/
blew /blu/
broke /brołk/
bred /bred/
brought /brot/
built /bylt/
burnt /bernt/
burned /bernt/
burst /berst/
bought /bot/
caught /kot/
cast /kast/
chid /czyd/
chose /czołz/
clove /klołw/
cleft /kleft/
clung /klan/
clad /klad/
clothed /klołwd/
came /kejm/
cost /kost/
-
crept /krept/
cut /kat/
dealt /delt/
dug /dag/
did /dyd/
drew /dżru/
dreamt /dżremt/
dreamed /dżrimd/
drank /dżrenk/
drove /dżrołw/
dwelt /dłelt/
ate /et/ejt/
fell /fel/
fed /fed/
felt /felt/
fought /fot/
found /faund/
fled /fled/
flung /flan/
flew /flu/
forbore /forBore/
forbade /forBejd/
forcast /forKast/
forcasted /forKastyd/
forgot /forGot/
forgave /forGejw/
forsook /forSuk/
froze /frołz/
got /got/
gave /gejw/
went /łent/
ground /graund/
grew /gru/
had /hed/
heard /herd/
hid /hyd/
hid /hyd/
hit /hyt/
held /held/
hung /han/
hanged /hengd/
hewed /hjud/
hewed /hjud/
hurt /hert/
kept /kept/
knelt /nelt/
knit /nyt/
knetted /nytyd/
knew /nju/
laid /lejd/
led /led/
leant /lent/
leaned /liind/
leapt /lept/
leaped /liipt/
learnt /lernt/
learned /lernt/
left /left/
-
lent /lent/
let /let/
lay /lej/
lit /lyt/
lighted /lajtyd/
lost /lost/
made /mejd/
meant /ment/
misgave /mysGejw/
misled /mysLed/
mislaid /mysLejd/
mistook /mysTuuk/
misunderstood
meant /ment/
met /met/
mowed /mołd/
mowed /mołd/
outdid /ałtDid/
outwent /ałtŁent/
outgrew /ałtGru/
outrode /ałtRołd/
outran /ałtRen/
outwore /ałtŁor/
overbore /ołwerBor/
overdid /ołwerDyd/
overate /ołwerEt/
overfed /ołwerFed/
overgrew /ołwrGru/
overran /ołwrRen/
oversaw /ołwrSo/
overtook /ołwrTuk/
overthrew /ołwrFru/
put /put/
quit /kłyt/
quitted /kłytyd/
rebuilt /ryBylt/
relaid /ryLejd/
repaid/ryPejd/
retold /ryTołld/
read /red/
rid /ryd/
ridded /rydyd /
rode /rołd/
rang /ren/
rose /rołz/
ran /ren/
sawed /sod/
said /sed/
saw /so/
sought /sot/
sold /sołld/
sent /sent/
set /set/
sewed /sołd/
sewed /sołd/
shed /szed/
shone /szon/
shrank /szrenk/
shrove /szrołw/
shrived /szrajwd/
shot /szot/
shook /szuk/
showed /szołd/
showed /szołd/
-
shrank /szrenk/
shut /szat/
sang /sen/
sank /senk/
sunk /sank/
sat /sat/
slew /slu/
slid /slyd/
slung /slan/
slunk /slank/
slit /slyt/
slept /slept/
smelt /smelt/
smelled /smelt/
smote /smołt/
sowed /sołd/
sowed /sołd/
spoke /społk/
sped /sped/
speeded /spiidyd/
spelt /spelt/
spelled /spelt/
spent /spent/
spilt /spylt/
spilled/spylt/
spun /span/
span /spen/
spit /spyt/
spat /spet/
split /splyt/
spoilt /spoylt/
spoiled /spoylt/
spread /spred/
sprang /spren/
stood /stuud/
stole /stołl/
stuck /stak/
stung /stan/
stunk /stank/
stank /stenk/
strewed /strud/
strewed /strud/
strode /strołd/
struck /strak/
strung /stran/
strove /strołw/
sunburnt /sanbernt/
sunburned /sanbernt/
swore /słor/
swelled /słeld/
swelled /słeld/
swept /słept/
swam /słem/
-
swang /słen/
swung /słan/
took /tuk/
taught /tot/
tore /tor/
told /tołld/
thought /fot/
throve /frołw/
threw /fru/
thrust /frast/
trod /trod/
unbent /anBent/
unbound /anBałnd/
underwent /andrŁent/
understood
undertook /andrTuk/
undid /anDyd/
unwound /anŁaund/
upheld /apHeld/
upset /apSet/
woke /łołk/
waked /łejkt/
wove /łołw/
wore /łor/
wept /łept/
withdrew /łyDru/
withheld /łydHeld/
withstood /łydStud/
won /łan/
wound /łałnd/
wrung /ran/
wrote /rołt/
-
arisen /eRyzn/
awoke /eŁołk/
awaked /eŁejkt/
been /biin/
beaten /biitn/
born /born/
become /byKam/
begun /byGan/
bent /bent/
bereaved /byRiwd/
bereaved /byRiwd/
besought /bySot/
bespoken /bySpołkn/
bet /bet/
bidden /bydn/
bid /byd/
bound /bałnd/
bitten /bytn/
blest /blest/
blessed /blest/
bled /bled/
blown /blołn/
broken /brołken/
bred /bred/
brought /brot/
built /bylt/
burnt /bernt/
burned /bernt/
burst /berst/
bought /bot/
caught /kot/
cast /kast/
chidden /czydn/
chosen /czołzen/
cloven /klołwn/
cleft /kleft/
clung /klan/
clad /klad/
clothed /klołwd/
come /kam/
cost /kost/
-
crept /krept/
cut /kat/
dealt /delt/
dug /dag/
done /dan/
drawn /dżron/
dreamt /dżremt/
dreamed /dżrimd/
drunk /dżrank/
driven /dżrywn/
dwelt /dłelt/
eaten /iitn/
fallen /folen/
fed /fed/
felt /felt/
fought /fot/
found /faund/
fled /fled/
flung /flan/
flown /flołn/
forborne /forBorn/
forbidden /forBydn/
forcast /forKast/
forcasted /forKastyd/
forgotten /forGotn/
forgiven /forGywn/
forsaken /forSuk/
frozen /frołzen/
got /got/
given /gywn/
gone /gon/
ground /graund/
grown /grołn/
had /hed/
heard /herd/
hidden /hydn/
hid /hyd/
hit /hyt/
held /held/
hung /han/
hanged /hengd/
hewn /hjun/
hewed /hjud/
hurt /hert/
kept /kept/
knelt /nelt/
knit /nyt/
knetted /nytyd/
known /nołn/
laid /lejd/
led /led/
leant /lent/
leaned /liind/
leapt /lept/
leaped /liipt/
learnt /lernt/
learned /lernt/
left /left/
-
lent /lent/
let /let/
lain /lejn/
lit /lyt/
lighted /lajtyd/
lost /lost/
made /mejd/
meant /ment/
misgiven /mysGywn/
misled /mysLed/
mislaid /mysLejd/
mistaken /mysTejkn/
misunderstood
meant /ment/
met /met/
mown /mołn/
mowed /mołd/
outdone /ałtDan/
outgone /ałtGon/
outgrown /ałtGron/
outridden /ałtRydn/
outrun /ałtRan/
outworn /ałtŁorn/
overborn /ołwerBorn/
overdone /ołwerDan/
overeaten /ołwerItn/
overfed /ołwerFed/
overgrown /ołwrGrołn/
overrun /ołwrRan/
overseen /ołwrSiin/
overtaken /ołwrTejkn/
overthrown /ołwrFrołn/
put /put/
quit /kłyt/
quitted /kłytyd/
rebuilt /ryBylt/
relaid /ryLejd/
repaid /ryPejd/
retold /ryTołld/
read /red/
rid /ryd/
ridded /rydyd/
ridden /rydn/
rung /ran/
risen /ryzn/
run /ran/
sawn /son/
said /sed/
seen /siin/
sought /sot/
sold /sołld/
sent /sent/
set /set/
sewn /sołn/
sewed /sołd/
shed /szed/
shone /szon/
shrunk /szrank/
shriven /szrywn/
shrived /szrajwd/
shot /szot/
shaken /szejken/
shown /szołn/
showed /szołd/
-
shrunk /szrank/
shut /szat/
sung /san/
sunk /sank/
sunk /sank/
sat /sat/
slain /slejn/
slid /slyd/
slung /slan/
slunk /slank/
slit /slyt/
slept /slept/
smelt /smelt/
smelled /smelt/
smitten /smytn/
sown /sołn/
sowed /sołd/
spoken /społken/
sped /sped/
speeded /spiidyd/
spelt /spelt/
spelled /spelt/
spent /spent/
spilt /spylt/
spilled/spylt/
spun /span/
spun /span/
spit /spyt/
spat /spet/
split /splyt/
spoilt /spoylt/
spoiled /spoylt/
spread /spred/
sprung /spran/
stood /stuud/
stolen /stołln/
stuck /stak/
stung /stan/
stunk /stank/
stunk /stank/
strewn /strun/
strewed /strud/
stridden /strydn/
struck /strak/
strung /stran/
striven /strywn/
sunburnt /sanbernt/
sunburned /sanbernt/
sworn /słorn/
swollen /słołlen/
swelled /słeld/
swept /słept/
swum /słam/
-
swung /słan/
swung /słan/
taken /tejken/
taught /tot/
torn /torn/
told /tołld/
thought /fot/
thriven /frywn/
thrown /frołn/
thrust /frast/
trodden /trodn/
unbent /anBent/
unbound /anBałnd/
undergone /andrGon/
understood
undertaken /anrTejkn/
undone /anDan/
unwound /anŁaund/
upheld /apHeld/
upset /apSet/
woken /łołken/
waked /łejkt/
woven /łołwn/
worn /łorn/
wept /łept/
withdrawn /łyDron/
withheld /łydHeld/
withstood /łydStud/
won /łan/
wound /łałnd/
wrung /ran/
written /rytn/
-
nadarzyć się
obudzić
obudzić
być
po/bić
znosić, urodzić
stać się
zacząć
zginać
pozbawić
osierocić
błagać
świadczyć o..
zakładać się
rozkazywać
rozkazywać
związać, przywiązać
gryźć
błogosławić
błogosławić
krwawić
dmuchać
łamać
wy/hodować
przynosić
budować
s/płonąć
s/płonąć
wybuchnąć
kupować
łapać
rzucać
łajać, strofować
wybierać
rozłupać
rozłupać
przylgnąć
ubierać się
ubierać się
przychodzić
kosztować
do góry
czołgać się, pełzać
ciąć
zajmować się
kopać
robić
rysować
śnić
marzyć
pić
jechać
mieszkać
jeść
upadać
karmić
czuć
walczyć
znaleźć
uciekać
rzucić, ciskać
lecieć
powstrzymywać się
zakazać, zabronić
przewidywać
przewidywać
zapominać
wybaczać
zaniechać, porzucić
zamarznąć
dostać
dawać
iść
mleć, ostrzyc
rosnąć, hodować
mieć
słyszeć
ukrywać
ukrywać
uderzać
trzymać
powiesić
wisieć
rąbać, ciosać
rąbać, ciosać
ranić
trzymać
kleczeć
robić na drutach
robić na drutach
znać
kłaść
prowadzić
opierać się
opierać się
skakać
skakać
uczyć się
uczyć się
opuszczać
do góry
pożyczać komuś
pozwalać
leżeć
świecić
świecić
gubić
produkować
znaczyć, mieć na myśli
wzbudzać obawy
zmylić, zwieść
zapodziewać, zagubić
pomylić się
źle zrozumieć
znaczyć
spotykać
kosić
kosić
przewyzszyć, prześcignąć
przewyższyć, prześcignąć
wyrosnąć, przerosnąć
prześcignąć, wyprzedzić
zdystansować
znosić(ubranie)
przezwycieżyć, pokonać
przesadzić z czymś
prze/objeść się
przekarmić
zarosnąć
pezrosnąć
najechać, pustoszyć
nadzorować, doglądać
wyprzedzać
obalić
kłaść
rezygnować
odbudować
kłaść ponownie
spłacić
powtórzyć
czytać
pozbyć się
pozbyć się
jeździć (na rowerze)
dzwonić
podnieść
biec
piłować
mówić
widzieć
szukać
sprzedawać
wysyłać
ustawiać
szyć
szyć
szerzyć, rozsiewać
świecić, błyszczeć
kurczyć się
rozgrzeszyć
rozgrzeszyć
strzelać
trząść
pokazywać
pokazywać
do góry
kurczyć się
zamknąć
śpiewać
za/topić
za/topić
siedzieć
zabić
ślizgac się
rzucać, cisnąć
skradać się
rozciąć
spać
wąchać, pachnieć
wąchać, pachnieć
uderzyć, porazić
siać
siać
mówić
pedzić, spieszyć
pedzić, spieszyć
literować,sylabizować
literować,sylabizować
wydawać
rozlać
rozsypać
prząść
prząść
pluć
pluć
rozszczepić
ze/psuć
ze/psuć
rozpościerać
skakać
stać
krasć
wbić, wetknąć
ukłuć, użadlić
cuchnąć
cuchnąć
rozrzucić
rozrzucić
prze/kroczyć
uderzać, strajkować
napiąć, nawlec
usiłować
opalać się
opalać się
przysięgać, kląć
s/puchnąć
s/puchnąć
zamiatać
pływać
do góry
kołysać
kołysać
brać
uczyć kogoś
rwać, szarpać
mówić
myśleć
rozwijać się
rzucać
pchnąć, dźgnąć
stąpać, deptać
prostować (się)
rozwiązać
przejść
rozumieć
przedwsięwziąć
zniweczyć, zniszczyć
odwinąć, rozmotać
powstrzymywać
przewrócić
o/budzić
o/budzić
snuć, tkać
nosić
płakać
wycofać się
powstrzymywać się
przeciwstawiac się
wygrywać
zwijać, wić
wykręcać, wyrzymać
pisać
do góry