Czasowniki nieregularne (irregular verbs) - poziom średnio zaawansowany

Wstęp

Czasowniki przedstawione ponizej są zbiorem czasowników nieregularnych (irregular verbs), które przeważnie wymagane są od uczących się na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym, a także osób przygotowujących się do matury.
Dla osób mających trudność z transkrypcją fonetyczną, obok czasowników umieściliśmy ich spolszczoną wymowę, co powinno przyczynić się do przyswojenia wymowy przybliżonej do tej właściwej i oryginalnej.
Po zaznajomieniu się z podanymi czasownikami, zapraszamy do ćwiczeń weryfikujących naszą wiedzę.

Zobacz również: Czasowniki nieregularne (dla POCZĄTKUJĄCYCH)

Czasowniki nieregularne (dla zaawansowanych)

Czasowniki regularne

Czasowniki modalne (modal verbs)Bezokolicznik Past tense Past participle Tłumaczenie
be /bi/
beat /biit/
bear /ber/
become /byKam/
begin /byGin/
bend /bend/
bite /bajt/
bleed /bliid/
blow /bloł/
break /brejk/
bring /bryń/
build /byld/
burn /bern/
burst /berst/
buy /baj/
catch /kecz/
cast /kast/
choose /czułz/
come /kam/
cost /kost/
cut /kat/
deal /diil/
dig /dyg/
do /du/
draw /dżro/
dream /dżrim/
drink /dżrynk/
drive /dżrajw/
eat /iit/
fall /fol/
feed /fiid/
feel /fiil/
-
fight /fajt/
find /fajnd/
flee /flii/
fly /flaj/
forbid /forByd/
forget /forGet/
forgive /forGyw/
freeze /friiz/
get /get/
give /gyw/
go /goł/
grow /groł/
have /hew/
hear /hiir/
hide /hajd/
hit /hyt/
hold /hołld/
hang /hen/
hurt /hert/
keep /kiip/
kneel /niil/
knit /nyt/
know /noł/
lay /lej/
lead /liid/
lean /liin/
learn /lern/
leave /liiw/
lend /lend/
let /let/
lie /laj/
light /lajt/
lose /luuz/
make /mejk/
mean /miin/
mistake /mysTejk/
misunderstand
mean /miin/
meet /miit/
mow /moł/
put /put/
quit /kłyt/
read /riid/
rid /ryd/
ride /rajd/
ring /ryń/
-
rise /rajz/
run /ran/
say /sej/
see /sii/
seek /siik/
sell /sel/
sew /soł/
shine /szajn/
shoot /szułt/
send /send/
set /set/
shake /szejk/
show /szoł/
shrink /szrynk/
shut /szat/
sing /syń/
sink /synk/
sit /syt/
sleep /sliip/
speak /spiik/
spell /spell/
spend /spend/
spit /spyt/
split /spylt/
spoil /spoil/
spread /spred/
stand /stend/
steal /stiil/
stink /stynk/
strike /strajk/
swear /słer/
sweep /słiip/
swim /słym/
take /tejk/
teach /tiicz/
tear /tiir/
tell /tel/
think /fynk/
throw /froł/
undergo /anderGoł/
understand /anderStend/
wake /łejk/
wear /łer/
weep /łiip/
withdraw /łyDro/
win /łyn/
write /rajt/
-
was/were /łoz/łer/
beat /biit/
bore /bor/
became /byKejm/
began /byGen/
bent /bent/
bit /byt/
bled /bled/
blew /blu/
broke /brołk/
brought /brot/
built /bylt/
burnt /bernt/
burst /berst/
bought /bot/
caught /kot/
cast /kast/
chose /czołz/
came /kejm/
cost /kost/
cut /kat/
dealt /delt/
dug /dag/
did /dyd/
drew /dżru/
dreamt /dżremt/
drank /dżrenk/
drove /dżrołw/
ate /et/ejt/
fell /fel/
fed /fed/
felt /felt/
-
fought /fot/
found /faund/
fled /fled/
flew /flu/
forbade /froBejd/
forgot /forGot/
forgave /forGejw/
froze /frołz/
got /got/
gave /gejw/
went /łent/
grew /gru/
had /hed/
heard /herd/
hid /hyd/
hit /hyt/
held /held/
hung /han/
hurt /hert/
kept /kept/
knelt /nelt/
knit /nyt/
knew /nju/
laid /lejd/
led /led/
leant /lent/
learnt /lernt/
left /left/
lent /lent/
let /let/
lay /lej/
lit /lyt/
lost /lost/
made /mejd/
meant /ment/
mistook /mysTuk/
misunderstood
meant /ment/
met /met/
mowed /mołd/
put /put/
quit /kłyt/
read /red/
rid /ryd/
rode /rołd/
rang /ren/
-
rose /rołz/
ran /ren/
said /sed/
saw /so/
sought /sot/
sold /sołld/
sewd /sołd/
shone /szon/
shot /szot/
sent /sent/
set /set/
shook /szuk/
showed /szołd/
shrank /szrenk/
shut /szat/
sang /sen/
sank /senk/
sat /sat/
slept /slept/
spoke /społk/
spelt /spelt/
spent /spent/
spit /spyt/
split /spylt/
spoilt /spoilt/
spread /spred/
stood /stuud/
stole /stołl/
stunk /stank/
struck /strak/
swore /słor/
swept /słept/
swam /słem/
took /tuk/
taught /tot/
tore /tor/
told /tołld/
thought /fot/
threw /fru/
underwent /anderŁent/
understood /anderStud/
woke /łołk/
wore /łor/
wept /łept/
withdrew /łyDru/
won /łan/
wrote /rołt/
-
been /biin/
beaten /biitn/
born /born/
become /byKam/
begun /byGan/
bent /bent/
bitten /bytn/
bled /bled/
blown /blołn/
broken /brołken/
brought /brot/
built /bylt/
burnt /bernt/
burst /berst/
bought /bot/
caught /kot/
cast /kast/
chosen /czołzen/
come /kam/
cost /kost/
cut /kat/
dealt /delt/
dug /dag/
done /dan/
drawn /dżron/
dreamt /dżremt/
drunk /dżrank/
driven /dżrywn/
eaten /iitn/
fallen /folen/
fed /fed/
felt /felt/
-
fought /fot/
found /faund/
fled /fled/
flown /flołn/
forbidden /forBydn/
forgotten /forGotn/
forgiven /forGywn/
frozen /frołzen/
got /got/
given /gywn/
gone /gon/
grown /grołn/
had /hed/
heard /herd/
hidden /hydn/
hit /hyt/
held /held/
hung /han/
hurt /hert/
kept /kept/
knelt /nelt/
knit /nyt/
known /nołn/
laid /lejd/
led /led/
leant /lent/
learnt /lernt/
left /left/
lent /lent/
let /let/
lain /lejn/
lit /lyt/
lost /lost/
made /mejd/
meant /ment/
mistaken /mysTejken/
misunderstood
meant /ment/
met /met/
mown /mołn/
put /put/
quit /kłyt/
read /red/
rid /ryd/
ridden /rydn/
rung /ran/
-
risen /ryzn/
run /ran/
said /sed/
seen /siin/
sought /sot/
sold /sołld/
sewn /sołn/
shone /szon/
shot /szot/
sent /sent/
set /set/
shaken /szejken/
shown /szołn/
shrunk /szrank/
shut /szat/
sung /san/
sunk /sank/
sat /sat/
slept /slept/
spoken /społken/
spelt /spelt/
spent /spent/
spit /spyt/
split /spylt/
spoilt /spoilt/
spread /spred/
stood /stuud/
stolen /stołlen/
stunk /stank/
struck /strak/
sworn /słorn/
swept /słept/
swum /słam/
taken /tejken/
taught /tot/
torn /torn/
told /tołld/
thought /fot/
thrown /frołn/
undergone /anderGon/
understood /anderStud/
woken /łołken/
worn /łorn/
wept /łept/
withdrawn /łyDron/
won /łan/
written /rytn/
-
być
po/bić
znosić, urodzić
stać się
zacząć
zginać
gryźć
krwawić
dmuchać
łamać
przynosić
budować
s/płonąć
wybuchnąć
kupować
łapać
rzucać
wybierać
przychodzić
kosztować
ciąć
zajmować się
kopać
robić
rysować
śnić, marzyć
pić
jechać
jeść
upadać
karmić
czuć
do góry
walczyć
znaleźć
uciekać
lecieć
zakazać, zabronić
zapominać
wybaczać
zamarznąć
dostać
dawać
iść
rosnąć, hodować
mieć
słyszeć
ukrywać
uderzać
trzymać
powiesić
ranić
trzymać
kleczeć
robić na drutach
znać
kłaść
prowadzić
opierać się
uczyć się
opuszczać
pożyczać komuś
pozwalać
leżeć
świecić
gubić
produkować
znaczyć, mieć na myśli
pomylić się
źle zrozumieć
znaczyć
spotykać
kosić
kłaść
rezygnować
czytać
pozbyć się
jeździć (na rowerze)
dzwonić
do góry
podnieść
biec
mówić
widzieć
szukać
sprzedawać
szyć
świecić,błyszczeć
strzelać
wysyłać
ustawiać
trząść
pokazywać
kurczyć się
zamknąć
śpiewać
za/topić
siedzieć
spać
mówić
literować, sylabizować
wydawać
pluć
rozszczepić
ze/psuć
rozpościerać
stać
krasć
cuchnąć
uderzać, strajkować
przysięgać, kląć
zamiatać
pływać
brać
uczyć kogoś
rwać, szarpać
mówić
myśleć
rzucać
przejść
rozumieć
o/budzić
nosić
płakać
wycofać się
wygrywać
pisać
do góry