Dare

Spis treści:

  1. Dare jako czasownik modalny
  2. Dare jako zwykły czasownik
  3. Informacje dodatkowe

 

Dare jako czasownik modalny

Czasownik dare w języku angielskim może być użyty zarówno jako czasownik zwykły jak i czasownik modalny. W tym dziale zajmiemy się słowem dare jako czasownikiem modalnym.

Ponieważ czasownik dare należy do grupy czasowników modalnych obowiązują go pewne zasady związane ze wszystkimi czasownikami modalnymi (więcej szczegółów znajdziesz w dziale czasowniki modalne (modal verbs)):

  1. Pytania i przeczenia z czasownikiem modalnym dare tworzymy bez użycia operatora do, does, don't i doesn't.

Dare he tell her the truth? [Czy będzie miał odwagę wyznać jej prawdę?] - nie, Does dare he tell.

  1. Do czasownika modalnego dare nie dodajemy nigdy końcówki -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

Dare she admit to what she has done? [Czy będzie miała odwagę przyznać się do tego co zrobiła?] - nie, Dares she admit.

  1. Po czasowniku modalnym dare używamy czasownika głównego głównego bezokoliczniku bez 'to' (tzw. bare infinitive)

Dare you speak for yourself? [Czy masz odwagę mówić sam za siebie?] - nie Dare you to speak.

We współczesnym języku angielskim czasownik modalny dare nie jest zbyt popularny. W mowie potocznej używane są zazwyczaj inne wyrażenia o podobnym znaczeniu, jak np. be not afraid to do sth lub have the courage to do sth.

Mimo to czasownik modalny dare można spotkać od czasu do czasu w kilku wyrażeniach czasu teraźniejszego. Jednym z takich zastosowań, typowym raczej dla Brytyjczyków, jest użycie formy daren't kiedy ktoś obawia się zrobić coś w chwili mówienia. Do wyrażania oburzenia używane jest czasami wyrażenie how dare you. W British English występuje także forma I dare say (czasami pisane łącznie jako I daresay) oznaczająca [Wydaje mi się.] lub [Zapewne.]

Przykładowo:
I daren't speak. [Nie ośmielę się mówić]
I dare not look.
[Nie ośmielę się spojrzeć]
How dare you barge into my house like this?!
[Jak śmiesz wpadać do mojego domu w ten sposób?!]
I dare say it will be cold tomorrow.
[Zapewne jutro będzie zimno]
I daresay we're ready to drink another beer.
[Wydaje mi się, że jesteśmy gotowy do wypicia następnego piwa]

 

Dare jako zwykły czasownik

Czasownik dare nie zawsze jest czasownikiem modalnym. Czasami występuje on także jako zwykły czasownik, po którym używamy czasownika w bezokoliczniku razem z 'to'. Najczęściej pojawia się on w zdaniach przeczących. Można także spotkać się z wyrażeniami You dare! (typowe dla British English) oraz Don't you dare! używanych  do kategorycznego zabronienia komuś zrobienia czegoś; polskim odpowiednikem jest wyrażenie [Ani mi się waż!]

Przykłady:
He doesn't dare to go out alone at night. [Nie ma odwagi wychodzić samemu nocą]
My grandmother didn't dare to open the door.
[Moja babcia nie miała odwagi otworzyć drzwi]
Don't you dare leaving me here alone!
[Nie waż się zostawiać mnie tu samą!]

 

Dodatkowe informacje

Struktura mieszana

Czasami można natrafić w języku angielskim na struktury mieszane, w których czasownik zwykły i modalny są przemieszane ze sobą.

Przykładowo:

Do you dare put your life at risk? [Czy odważysz się wystawić swoje życie na niebezpieczeństwo?]
The family dares not try to report his crimes. [Rodzina nie ma odwagi donieść o jego przestępstwach]

Dare + object + infinitive

W mowie potocznej, zwłaszcza wśród dzieci, można spotkać się z kontrukcją dare + object + infinitive, która jest używana do wyzwania kogoś do zrobienia czegoś niebezpiecznego.

Przykładowo:

I dare you to climb to the top of that tree. [Napewno nie dasz rady wspiąć się na czubek tego drzewa]