Future in the Past

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Konstrukcja czasu Future in the Past
 3. Stosowanie czasu Future in the Past

Wstęp

Czas Future in the Past jest czasem dość szczególnym i wcale nie rzadko spotykanym w języku angielskim. Jak sama nazwa wskazuje służy on do wyrażania zdarzeń przyszłych z perspektywy przeszłej a nie jak to miało miejsce w przypadku dotychczas poznanych czasów z perspektywy teraźniejszej. Wbrew pozorom użycie i budowa tego czasu nie należą do specjalnie skomplikowanych, wymagają jednak dobrej znajomości pozostałych czasów angielskich. Jeśli więc nie jesteś jeszcze pewien jak używamy i tworzymy niektóre czasy zalecam uprzednią lekturę poprzednich działów, gdyż wiele podstawowych informacji z nimi zwiazanych zostanie tutaj pominiętych.

Konstrukcja czasu Future in the Past


Trudno jest mówić o jednolitej konstrukcji zdań w czasie Future in the Past ponieważ budowa takich zdań polega przede wszystkim na przekształceniu zdań w jednym z czasów present lub future. Do wyrażania czasu Future in the Past używamy struktur i czasów stosowanych do wyrażania przyszłości (patrz poprzednie działy) zmieniamy jednak formę czasownika na przeszłą. Poniżej zaprezentowane zostaną zatem wszystkie możliwe przekształcenia wraz z przykładami.

 1. Struktura be going to - dokonujemy tutaj zmiany formy czasownika be z pierwszej (infinitive) na drugą (past), czyli struktuta przyjmuje formę was going to dla liczby pojedynczej lub were going to dla liczby mnogiej:
 • Yesterday I was going to take a day off but then I changed my mind. [Wczoraj zamierzałem wziąć sobie dzień wolnego ale potem zmieniłem zdanie.]
 • Last month they were going to start a new job. [W zeszłym miesiącu zamierdzali zacząć nową pracę.]
 1. Struktura will - dokonujemy zmiany czasownika posiłkowego will na jego formę przeszłą, czyli would:
 • At that time I didn't know that I would spend the next 5 years in prison. [Wtedy nie wiedziałem, że następne 5 lat spędzę w więzieniu.]
 • When I saw her I suddenly knew that she wolud become my wife one day. [Kiedy ją zobaczyłem nagle wiedziałem, że pewnego dnia zostanie moją żoną.]
 1. Present Continuous - dokonujemy zmiany czasownika posiłkowego to be z formy pierwszej na drugą, innymi słowy przekształcamy czas present continuous w past continuous:
 • I didn't stay long because I was leaving to Glasgow. [Nie zostałem długo bo miałem zaplanowany wyjazd do Glasgow.]
 • She refused to meet him because she was seeing her dentist. [Odmówiła spotać się z nim pownieważ była już umówiona z dentystą.]
 1. Struktura be to (także be supposed to, be meant to, be about to, etc. ) - zamieniamy czasownik be z formy pierwszej na drugą, czyli otrzymujemy strukturę was to lub were to:
 • I had a look at the place where I was to deliver a lecture that afternoon. [Zerknąłem na miejsce, w którym miałem wygłosić wykład tego popołudnia.]
 • They were supposed to come back at 9 but they didn't. [Mieli wrócić o 9, ale nie wrócili.]
 • We were running as the train was about to leave. [Biegliśmy poniważ pociąg miał właśnie odjechać.]
 1. Forma perfect struktury be going to - struktura be going to zostaje przeształcona i przyjmuje postać have been going to:
 • I have been going to do it for years. [Zamierzałem to zrobić od lat.]
 • She has been going to pay him a visit for weeks. [Zamierzała złożyć mu wizytę od tygodni.]

Stosowanie czasu Future in the Past

Czas Future in the Past nie ma zastosowania sam w sobie, służy jedynie do wyrażania aspektów za pomocą innych czasów, z tą tylko różnicą, że wydarzenia prezentowane są nie z perspektywy czasu teraźniejszego, lecze z puktu widzenia czasu przeszłego. Poniważ może się to wydawać nieco skomplikowane przyjrzyjmy się kilku przykładom:

 • I'm going to buy a new car soon. [Zamierzam wkrótce kupić nowy samochód]
 • Last time I saw James he was going to buy a new car. [Kiedy ostatnio widziałem Jamesa zamierzał kupić nowy samochód.]

W pierwszym przykładzie widzimy zwykła konstrukcję going to. Jest to informacja z perspektywy teraźniejszej, czyli teraz zamierzam sobie kupić nowy samochód. Z kolei w drugim zdaniu opisujemy zamiary Jamesa z przeszłości, czyli to co zamierzał zrobić kiedy ostatnio go widzieliśmy, nie wiemy natomiast czy dalej chce kupić samochód czy może nawet już to zrobił. Konstrukcja użyta w drugim przykładzie to właśnie Future in the Past. Zgodnie z regułami zaprezentowanymi powyżej zmieniona została tylko forma czasownika posiłkowego to be z am going to na was going to.

Jak już wspomniano czas Future in the Past zmienia tylko usytuowanie w czasie danego zdarzenia, nastomiast same zasady stosowania są takie same jak przy normalnym stosowaniu czasów i konstrukcji, które przekształcamy. Przykładowo konstrukcja going to służy do wyrażania naszych zamiarów i planów na przyszłość, tak samo jest po przeszktałceniu tej konstrukcji do Future in the Past, dotyczy ona wtedy tylko naszych zamiarów i planów z przeszłości.

Dla przypomniania poniżej zaprezentowane są podstawowe zastosowania czasów i konstrukcji, które można przekształcać do Future in the Past wraz z przykładami. Bardziej szegółowe informacje na temat stosowania można znaleźć w działąch dotyczących poszczególnych czasów i konstrukcji:

 1. Struktura be going to używana jest do wyrażania planów i zamierzeń:
 • I was going to change my job last year. [W zeszłym roku zamierzałem zmienić pracę.]
 • They were going to leave the country. [Zamierzali opuścić kraj.]
 • She was going to have a picnic on Friday but it rained. [Zamierzałą urządzić piknik w piątek, ale padał deszcz.]
 1. Struktura be going to używana jest do przewidywania zdarzeń przyszłych:
 • The clouds were gathering so he thought it was going to rain soon. [Gromadziły się chmury więc pomyślał, że wkrótce będzie padać deszcz.]
 • She was very tired and she decided that she was not going to the party. [Była bardzo zmęczona i zdecydowała, że nie pójdzie na przyjęcie.]
 1. Struktura will (would w czasie Future in the Past) używana jest do wyrażania próśb, sugestii, obietnic:
 • I asked her if she would help me. [Zapytałem ją czy mi pomoże]
 • She promised that she would not tell anyone. [Obiecała, że nikomu nie powie.]
 1. Struktura will jest używana do wyrażania decyzji i wyborów podjętych w chwili mówienia (niezaplanowanych):
 • She thought that she would by that dress. [Pomyślała, że kupi tą sukienkę.]
 • I told her that I would make the dinner. [Powiedziałem jej, że zrobię obiad.]
 1. Czas Present Continuous używany jest do wyrażania zdarzeń przyszłych, uprzednio zaplanowanych:
 • I was having a lunch with my boss the next day. [Następnego dnia miałem zaplanowany obiad z moim szefem.]
 • She refused because she was playing tennis of Sunday. [Odmówiła poniważ w niedzielę miałą zaplanowaną grę w tenisa.]
 1. Struktura be to jest używana do wyrażania zdarzeń przyszłych, uprzednio zaplanowanych i nieuniknionych:
 • Last Saturday I was to deliver a lecture on physics. [W zeszłą sobotę miałem prowadzić wykład z fizyki.]
 • She was to be there on time. [Miała być tam na czas.]

Uwaga: Jak już wspomniano wcześniej, nie są to wszyskie możliwe zastosowania wymienionych wyżej czasów i struktur, zaleca się więc dokładne przestudiowane związanych z nimi działów. W szczególości struktura be to może przyjąć także formy be about to, be meant to, be supposed to, które nie zostały tutaj omówione.