Future Perfect

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Konstrukcja czasu Future Perfect
 3. Stosowanie czasu Future Perfect
 4. Uwagi i wyjątki

Wstęp

Czas Future Perfect to kolejny z grupy czasów perfect. Inne z nich to Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect oraz Past Perfect Continuous. Przed rozpoczęciem lektury tego działu zaleca się uprzednie zapoznanie się z tymi czasami (szczególnie z czasem Present Perfect) ponieważ pewne zagadnienia związane z tworzeniem czasów perfect (takie jak tworzenie 3ciej formy czasownika) nie bedą już poruszane w tym dziale.

Konstrukcja czasu Future Perfect


Zdania twierdzšce

Zdania twierdzące w czasie Future Perfect budujemy za pomocą czasownika posiłkowego will (lub shall), po którym umieszczamy czasownik posiłkowy have (wskazujący na czas perfect) a następnie czasownik główny w formie trzeciej (tzw. past participle czyli imiesłów). Czasownik posiłkowy w czasie Future Perfect jest nieodmienny, czyli w trzeciej osobie liczby pojedynczej nie zmienia formy.

Przykładowe zdania w czasie Future Perfect:

 • By next Monday I will have finished the project. [Do przyszłego poniedziałku skończę projekt]
 • The building will have been finished by June [Do czerwca budynek zostanie ukończony]
 • They'll have completed all their tasks by the end of the day. [Przed końcem dnia wykonajš wszystkie swoje zadania.]

Uwaga: Zasady tworzenia 3ciej formy czasownika (past participle) nie będą omawiane w tym dziale, można je odnaleźć w dziale Present Perfect. Pełna listę czasowników nieregularnych wraz z ich 3cią formą znajduje się tutaj.

Uwaga: Jeśli chodzi o stosowanie formy shall zamiast formy will odsyłam zainteresowanych do działu związanego z budową i użyciem tych właśnie form.

Uwaga: Możliwe jest oczywiście stosowanie form skróconych czasownika posiłkowego will (I'll, he'll, etc.)

will + have + czasownik w III-ciej formie


Future Perfect - twierdzenia
I
You
He
She
It
We
You
They
will
will
will
will
will
will
will
will
have
have
have
have
have

have
have
have
done
done
done
done
done
done
done
done
it by Monday.
it by Monday.
it by Monday.
it by Monday.
it by Monday.
it by Monday.
it by Monday.
it by Monday.

Pytania

Tworzenie pytań w czasie Future Perfect podobnie jak w większości czasów angielskich umożliwia inwersja, czyli zamiana kolejności podmiotu zdania i czasownika posiłkowego will. Zauważ że czasowniki posiłkow have i done pozostają na swoim miejscu.

Przykładowe pytania w czasie Future Perfect:

 • Will she be staying with us this evening? [Czy zostanie z nami wieczorem?]
 • Will they be dining at 7? [Czy o 7 będš jedli kolację?]
 • Will you be repairing your car tomorrow? [Czy będziesz jutro naprawiał swój samochód?]

Will + podmiot + have + czasownik w III-ciej formie


Future Perfect - pytania
Will
Will
Will
Will
Will
Will
Will
Will
I
you
he
she
it
we
you
they
have
have
have
have
have

have
have
have
done
done
done
done
done
done
done
done
it by Monday?
it by Monday?
it by Monday?
it by Monday?
it by Monday?
it by Monday?
it by Monday?
it by Monday?

Przeczenia

Przeczenia w czasie Future Perfect tworzymy poprzez dodanie wskazującego na negację słowa not po czasowniku posiłkowym will (will not). Bardzo często występuje w języku skrócona forma will not - won't.

Przykładowe przeczenia w czasie Future Perfect:

 • Construction of the station will not have finished until next year. [Konstrukcja dworca zakończy się dopiero w przyszłym roku]
 • I don't have enough time. I will not have finished this assignment until Friday [Nie mam wystarczająco dużo czasu. Nie skończę tego zadania przed piątkiem.]

Will + not + have + czasownik w III-ciej formie


Future Perfect - przeczenia
I
You
He
She
It
We
You
They
will not / won't
will not / won't
will not / won't
will not / won't
will not / won't
will not / won't
will not / won't
will not / won't

have
have
have
have
have

have
have
have

done
done
done
done
done
done
done
done
it until Monday.
it until Monday.
it until Monday.
it until Monday.
it until Monday.
it until Monday.
it until Monday.
it until Monday.


Stosowanie czasu Future Perfect

Czas Future Perfect jest stosowany do wyrażania następujących aspektów:

 1. Do opisywania wydarzeń i czynności, które zakończą się (lub nie) przed, po lub w określonym momencie przyszłości:
 • I'll have finished this sculpture by the end of the week. [Skończę tę rzeźbę przed końcem tygodnia]
 • She won't have left the building before the dawn. [Nie opuści budynku przed świtem]
 • The work will not be finished until May. [Do maja prace nie zostaną zakończone]
 1. Do przewidywania zdarzeń teraźniejszych:
 • It's no use calling her - she will have finished her work by now. [Nie ma sensu do niej dzwonić, o tej porze powinna już skończyć pracę.] - Nie jesteśmy pewni czy rzeczywiście już skończyłą ale przewidujemy, że tak jest.
 • Let's go, I think the plane will have landed by now. [Chodźmy, samolot powinien już wylądować].

Uwagi i wyjątki

Czas Future Perfect skupia się przede wszyskim na aspekcie zakończenia danej czynności i określeniu chwili jej zakończenia, natomiast nie podkreśla on w żaden sposób ciągłości danego wydarzenia w czasie. Gdy chcemy podkreślić jak długo będzie trwała jakaś czynność w przyszłośi stosujemy czas Future Perfect Continuous, który omówiony zostanie w następnym dziale.

Uwaga: Zwróć uwagę na różnicę pomiędzy użyciem przyimków until oraz by w zdaniach w czasie Future Perfect. Przyimek by oznacza [nie później niż] i jest używany w zdaniach twierdzących. Przykładowo: I'll have finished it by 6 o'clock [Skończę to nie później niż przed 6ta] - czyli skończę to o 6tej lub wcześniej. Z kolei przyimek until (lub till) oznacza [nie wcześniej niż]. Przykładowo: I won't have finished it until 6. [Nie skończę tego wcześniej niż o 6] - czyli skończę to o 6 lub później. Przyimka until (till) używamy tylko w zdaniach przeczących. Zatem zdanie I'll have finished it until 6 jest nieprawidłowe. Bardziej szczegółowe informacje na temat przyimków by i untill można znaleźć tutaj.