Rodzaj (gender)

W języku angielskim problem określenia rodzaju rzeczownika jest dużo mniej złożony niż w języku polskim. W większości przypadków ludzie przyjmują rodzaj równoważny z naturalną płcią określanej osoby, czyli mężczyźni są rodzaju męskiego kobiety żeńskiego. Rośliny, zwierzęta i przedmioty przyjmują z kolei rodzaj nijaki.

Zwierzęta, samochody, statki i kraje

W pewnych przypadkach możliwe jest odwołanie się do zwierząt w rodzaju żeńskim lub męskim, kiedy traktujemy je jako posiadające własną osobowość, świadomość i uczucia. Ma to miejsce najczęściej w przypadku zwierząt domowych, takich jak koty czy psy, oraz często konie.

Przykładowo:

Can you feed the cat and let her out? [Czy możesz nakarmić kota a potem ją wypuścić?]
This is my horse Bullet. Isn't he beatufil? [To mój koń Bullet. Czyż nie jest piękny?]

Niektórzy stosują rodzaj żeński w odniesieniu do swoich samochodów, motocykli, etc. Ma to miejsce najczęściej w przypadki marynarzy, którzy używają żeńskiego rodzajnika w odniesieniu do statków i okrętów.

Przykładowo:

This is my toyota. I've just waxed her. [To moja toyota. Właśnie ją nawoskowałem.]
Queen Mary struck a rock and she's sinking. [Queen Mary wpadła na skały i tonie.]

Zdarza się również użycie formy żeńskiej w odniesieniu do nazw krajów, choć najczęściej używamy formy nijakiej.

France has opened her borders for workers from Poland. [Francja otwarła granice dla pracowników z Polski]
France has opened its borders for workers from Poland.
(Częściej stosowane)

He czy She?

Tradycyjnie w języku angielskim używa się męskiej formy rzeczownika kiedy płeć osoby, o której mowa nie jest znana lub gdy zdanie może się odnosić zarówno do kobiety jak i mężczyzny. Takie podejście w dzisiejszych czasach może zostać uznane za szowinizm, więc coraz częściej spotyka się formę 'he or she'.

Przykładowo:

I don't know who did this but I will find out who he is. [Nie wiem kto to zrobił ale dowiem się kim jest.]
If a student is ill he must bring a sick note. [Jeżeli student jest chory to musi przynieść zwolnienie lekarskie]
If a student is ill he or she must bring a sick note.

Uniwersalne they

W mowie potocznej bardzo często stosujemy słowo 'they' w znaczeniu 'he or she'. Ma to miejsce szczególnie po nieokreślonych słowach takich jak somebody, anybody, nobody czy person. Takie użycie they jest w języku angielskim uznawane za domenę osób wykształconych.

Przykłady:

If anyone finds my book they can bring it to my office. [Jeżeli ktoś znajdzie moją książkę to może mi ją przynieść do biura.]
Someone is at the door. Please, let them in. [Ktoś jest przed drzwiami. Proszę, wpuść ich.]

Rozdzielność płci w zawodach

Niektóre zawody, profesje i stanowiska mają w języku angielskim różne formy w zależności od płci osoby je wykonującej.

Przykładowo:
Actor -> Actress
Groom -> Bride
Duke -> Duchess
God -> Godess
Hero -> Heroine
Host -> Hostess
Monk -> Nun
Policeman -> Policewoman
Prince -> Princess
Waiter -> Waitress
Widower -> Widow

Jak widać często forma żeńska charakteryzuje się końcówką -ess.

Uwaga: Część słów oznaczających żeński odpowiednik danego zawodu wyszła z użycia i stosuje się tylko ich męską formę. Przykładem mogą być słowa author oraz poet (formy authoress i poetess nie są używane). Niektóre słowa zostały także zmienione tak, aby nie wskazywać jednoznacznie na płeć. Przykładowo słowa steward i stewardess zastąpiono uniwersalnym flight attendant.

Uwaga: Słowo mayor [burmistrz] może być użyte w odniesieniu i do kobiety i do mężczyzny. W British English słowo mayoress oznacza zaś żonę burmistrza a nie burmistrza płci żeńskiej.

Słowa zakończone na -man

Część słów w języku jest zakończona męską końcówką -man i nie posiada żeńskiego odpowiednika. Przykładami takich słów mogą być chairman, spokesman czy fireman. Ponieważ użycie takich słów w odniesieniu do kobiety może być uznane za niegrzeczne wskazane jest ich unikanie lub zastępowanie ich uniwersalnymi odpowiednikami. Często końcówka -man jest zastępowana neutralnym -person.

Przykłady:

Ann was elected chairperson. [Ann została wybrana na prezesa]
Elizabeth works as a spokeperson. [Elisabeth pracuje jako rzecznik prasowy]

Man

Słowa takie jak man oraz mankind tradycyjnie w języku angielskim są stosowane do określenia rasy ludzkiej jako całości. Ponieważ takie ich użycie może wydać się niektórym krzywdzące dla kobiet coraz częściej stosuje się zamiast nich słowa takie jak people, humanity czy human race.
Podobnie ma się sprawa ze słowem man-made [syntetyczny, sztuczny], które często zastępuje się słowem synthetic.

Tytuły

Uniwersalny skrót Ms często stosowany jest w dzisiejszych czasach zamiast zwyczajowego Mrs [pani] lub Miss [panna] i podobnie jak Mr [pan] nie wskazuje on na to czy osoba jest zamężna czy też nie.