be going to

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Budowa struktury 'be going to'
 3. Stosowanie struktury 'be going to'
 4. Uwagi i wyjątki

Wstęp

W tym dziale zajmiemy się budową i zastosowaniem struktury 'going to' używanej w języku angielskim bardzo często do mówienia o przyszłości. Na końcu zawarte zostały dodatkowe uwagi i wyjątki związane z poruszonymi tu zagadnieniami.

Budowa struktury 'going to'


Zdania twierdzące

Struktura going to ma konstrukcję niemalże identyczną z konstrukcją czasu Present Continuous. Podobnie jak w tym czasie fraza going to jest poprzedzana zawsze czasownikiem posiłkowym to be dopasowanym do odpowiedniej osoby. Po frazie going to następuje czasownik główny zdania w pierwszej, podstawowej formie.

Przykładowe zdania ze strukturą going to:

 • I am going to have a break. [Zamierzam zrobić sobie przerwę]
 • She is going to have a party. [Zamierza urządzić przyjęcie]
 • We're going to change our clothes. [Zamierzamy się przebrać]

Uwaga: Użycie form skróconych czasownika 'to be' jest oczywiście możliwe i często stosowane.

Uwaga: Zauważ, że w niektórych zdaniach czasownik go może pojawić się dwa razy, raz jako element struktury going to a drugi raz jako czasownik główny. Dla przykładu w zdaniu She's going to go to cinema [Ona ma zamiar iść do kina] czasownikiem głównym jest go a fraza going to jest jedynie stałym elementem zdania niezależnym od czasownika głównego.

Uwaga: Nie należy również traktować frazy going to jako frazy w formie continuous oznaczającej [iść do]. Zdanie wykorzystujące strukturę going to będzie miało co prawda identyczną formę, zmieni się za to jego znaczenie. Pomocny w rozróżnieniu jest tutaj kontekst zdania. Porównaj przykłady:

 • He is going to work now. [On idzie teraz do pracy].
 • He is going to work hard. [Zamierza ciężko pracować]

Czasownik posiłkowy to be + going to + czasownik w I-szej formie


Going to - zdania twierdzące
I
You
He
She
It
We
You
They
am
are
is
is
is
are
are
are

going to
going to
going to
going to
going to
going to
going to
going to

see my friend.
see my friend.
see my friend.
see my friend.
see my friend.
see my friend.
see my friend.
see my friend.

 

Pytania

Pytania używające struktury going to również tworzymy w sposób analogiczny do czasu Present Continuous. Służy do tego inwersja, czyli zamiana kolejności podmiotu zdania i czasownika posiłkowego to be.

Przykładowe pytania ze strukturą going to:

 • Is it going to rain? [Czy będzie padać?]
 • Are you going to meet her parents? [Czy zamierzasz spotkać się z jej rodzicami?]
 • Are they going to go to the beach? [Czy zamierzają iść na plażę?]

Czasownik to be + podmiot + going to + czasownik w I-szej formie


Going to - pytania

Am
Are
Is
Is
Is
Are
Are
Are

I
you
he
she
it
we
you
they
going to
going to
going to
going to
going to
going to
going to
going to
see my friend?
see my friend?
see my friend?
see my friend?
see my friend?
see my friend?
see my friend?
see my friend?

 

Przeczenia

Tworzenie przeczeń również bardzo przypomina czas Present Continuous. Przeczenia powstają poprzez dodanie wskazującego na negację słowa not po czasowniku posiłkowym to be.

Przykładowe przeczenia ze strukturą going to:

 • I'm not going to go there. [Nie zamierzam tam iść]
 • She's not going to play footbal anymore. [Nie zamierza już grać więcej w piłkę nożną]
 • They are not going to leave. [Nie zamierzają odejść]

Uwaga: W przypadku przeczeń ze strukturą going to nie używa się raczej form skróconych isn't i aren't. Przykładowo formy zdania He is not going to sleep oraz He's not going to sleep są prawidłowe. Forma He isn't going to sleep jest nienaturalna i nie zaleca się jej używania.

Czasownik to be + not + going to + czasownik w I-szej formie


Going to - przeczenia

I
You
He
She
It
We
You
They

am
are
is
is
is
are
are
are

not
not
not
not
not
not
not
not
going to
going to
going to
going to
going to
going to
going to
going to
see my friend.
see my friend.
see my friend.
see my friend.
see my friend.
see my friend.
see my friend.
see my friend.

Stosowanie formy going to

Poniżej zaprezentowane są sytuacje, w których stosuje się formę going to:

 1. Do wyrażania decyzj i planów podjętych wcześniej:
 • I'm going to buy a new car. [Zamierzam kupić nowy samochód] - decyzja podjęta już wcześniej, teraz tylko informujemy o naszych zamiarach.
 • She's going to leave earlier today [Zamierza wyjść dzisiaj wcześniej]
 • They are not going to invite John [Nie zamierzają zaprosić Johna]
 1. Do przewidywania zdarzeń przyszłych w oparciu o teraźniejszość:
 • The clouds are gathering. It's going to rain. [Zbierają się chmury. Będzie padać]. - Przewidujemy deszcz na podstawie zbierających się teraz chmur.
 • She's sick. I think she's not going to come to work tomorrow. [Jest chora. Myślę, że nie przyjdzie jutro do pracy] - Podobnie, przewidujemy przyszłość w oparciu o stan obecny.
 • He's very weak. He's going to give up soon. [Jest bardzo słaby. Wkrótce się podda]
 1. Do wydawania poleceń i odmawiania
 • You're going to stay at home! [Zostaniesz w domu!] - Polecenie.
 • I'm not going to kill anyone! [Nie zamierzam nikogo zabijać!] - Stanowcza odmowa.

Uwagi i wyjątki

Forma going to w języku angielskim może być czasami stosowana zamiennie z formą will oraz czasem Present Contiunous do wyrażania przyszłości. Przykładowo zdania I think the weather will be beautiful i I think the weather is going to be beautiful oznaczają dokładnie to samo [Myślę, że będzie piękna pogoda]. Najczęściej jednak możemy wybierać spośórd trzech form wyrażania przyszłości - formy going to, formy will/shall lub czasu Present Continuous. Każda z tych form jest stosowana w nieco innych sytuacjach i wybór właściwej formy często przysparza początkującym trudności. Szczegółowe ich porównanie oraz informacje kiedy stosujemy którą formę można znaleźć tutaj.

Uwaga: W mowie potocznej (szczególnie w American English) fraza going to jest czasami wymawiana jako gonna. Na przykład I'm gonna meet her [Zamierzam się z nią spotkać]. Jest to wyrażenie wysoce kolokwialne i nie należy go stosować w sytuacjach formalnych.