Had better

Wszystkie czasowniki modalne (modal verbs)

Spis treści:

  1. Had better - znaczenie
  2. Had better - stosowanie

 

Had better - znaczenie

Co prawda forma had better nie należy do grupy czasowników modalnych, jednak jest ona używana w znaczeniu modalnym, stąd jej obecność w tym a nie innym dziale gramatycznym.

Konstrukcji had better w języku angielskim używamy do udzielania innym (lub samemu sobie) ważnych porad lub do mówienia im, co mają zrobić. Had better może być również stosowane by zasugerować konsekwencje w wypadku nie zrobienia czegoś. Należy pamiętać, że had better nie powinno się używać, kiedy chcemy grzecznie o coś poprosić.

Przykłady:

You'd better see the doctor, that rash looks seriously. [Lepiej zobacz się z lekarzem, ta wysypka wygląda poważnie]
She had better finish it today or the boss will be angry.
[Lepiej żeby skończyła to dzisiaj bo szef będzie zły]
It's late. I'd better be going.
[Jest późno. Lepiej już pójdę]
I'd better do it myself.
[Lepiej zrobię to sam]
You'd better wash the dishes or you'll be in trouble.
[Lepiej pozmywaj naczynia, bo będziesz miał kłopoty] - groźba i rozkaz.
Could you wash the dishes? [Czy możesz pozmywać naczynia?] - uprzejma prośba.

Konstrukcja had better odwołuje się zawsze do najbliższej przyszłości i jest w brzmieniu bardziej ponaglająca i pilna niż czasowniki should lub ought to.

Przykładowo:
You should go to Africa someday. [Powinieneś pewnego dnia pojechać do Afryki] - pewnego dnia, nie ma się co spieszyć.
You'd better go to Africa while the tickets are still cheap. [Powinieneś pojechać do Afryki póki bilety są jeszcze tanie.] - powinieneś to zrobić w najbliższej przyszłości.

Uwaga: Zauważ, że konstrukcja had better nie sugeruje, że dane rozwiązanie będzie lepsze od innego już zaproponowanego. Had better nie porównuje niczego ze sobą, oznacza [Będzie dobrze jeśli.] a nie [Będzie lepiej niż.]

 

Had better - stosowanie

Ponieważ had better jest dość nietypową konstrukcją gramatyczną, kiedy jej używamy należy mieć na względzie kilka zasad jej stosowania:

  1. Pomimo iż had better odwołuje się do najbliższej przyszłości występuje zawsze w formie przeszłej (have better czy has better są niepoprawne):

You had better do it soon. [Lepiej zrób to wkrótce]
You have better do it soon.

2. Po had better używamy czasownika w bezokoliczniku bez 'to' (tzw. bare infinitive):
I'd better go and check. [Lepiej pójdę i sprawdzę]
I'd better to go and check.
He'd better goes and check.

  1. Negacje z had better zazwyczaj tworzymy według wzoru had better not + infinitive.

You'd better not be here when I come back. [Lepiej żeby cię tu nie było, kiedy wrócę]

  1. W pytaniach przeczących możliwe jest użycie formy hadn't . better?

Hadn't you better do it yourself? [Nie będzie lepiej jak zrobisz to sam?]
Hadn't we better go alone? [Nie lepiej żebyśmy poszli sami?]

  1. Typowe krótkie odpowiedzi przyjmują formę you'd better, he'd better, I'd better not, she'd better not, etc.

Should I turn the TV on? [Czy powinienem włączyć telewizor?]
Yes, you'd better. [Tak, lepiej włącz]
Could she show me her tarantula? [Czy może mi pokazać swoją tarantulę?]
No, she'd better not. [Nie, lepiej nie]

  1. W mowie potocznej słowo had jest czasami opuszczane

You better keep quiet [Lepiej siedź cicho]
I better go home [Lepiej pójdę do domu]

  1. W British English, kiedy stosujemy emfazę można zmienić kolejność wyrazów w zdaniu i użyć formy better had.

I'll give you all your money back. [Oddam ci wszystkie twoje pieniądze]
You better had. [Lepiej, żeby tak było]