Have (got) to

Wszystkie czasowniki modalne (modal verbs)

Spis treści:

  1. Znaczenie
  2. Informacje gramatyczne
  3. Zobowiązania przyszłe
  4. Gotta

 

Znaczenie

Formy have (got) to + infinitive używamy do mówienia o obowiązku lub konieczności zrobienia czegoś. W znaczeniu forma ta jest bardzo zbliżona do czasownika modalnego must. Informacje na temat różnic pomiędzy must a have to znajdują się a dziale omawiającym czasownik modalny must.

Przykłady:

I have got to buy a new car. [Muszę kupić nowy samochód] - to konieczne.
Does she have to commute to work? [Czy musi dojeżdżać do pracy?]
They don't have to get up early. [Nie muszą  rano wstawać]

Forma have (got) to + infinitive może być również używana, podobnie jak czasownik must, do wyrażania pewności.

Przykłady:

You have to be joking. [Żartujesz.] - jestem pewien, że tak jest.
There has to be another solution. [Musi być inne rozwiązanie]

Instrukcje gramatyczne

Forma have (got) to może być traktowana dwojako, zarówno jako czasownik zwykły (używany wtedy operatora do w pytaniach i przeczeniach) lub jako czasownik modalny (bez operatora do). Forma have got to zazwyczaj nie jest używana kiedy mówimy o powtarzających się zobowiązaniach lub konieczności. Możliwe jest także użycie formy progressive (be having to) kiedy mowa jest o tymczasowym, powtarzającym się zobowiązaniu lub konieczności.

Przykłady:

When do you have to work? [Kiedy musisz pracować?] - zwykły czasownik.
When have you (got) to work? - czasownik modalny.
I always have to get back home by bus. [Zawsze muszę wracać do domu autobusem] - powtarzająca się konieczność.
I'm having to take my medicine every six hours. [Muszę brać lekarstwo co 6 godzin] - tymczasowa konieczność.

Zobowiązania przyszłe

Kiedy mówimy o zobowiązaniach lub konieczności w przyszłości możemy użyć formy have (got) to jeśli zobowiązanie lub konieczność, o którym mowa istnieje także w teraźniejszości. Jeżeli konieczność dopiero się pojawi stosujemy formę will have to (bez got!). Forma will have to może być wykorzystana do mówienia innym co mają zrobić, sprawiając, że polecenia brzmi mniej bezpośrednio niż przy użyciu czasownika modalnego must.

Przykłady:

I have to clean the kitchen tomorrow. [Jutro muszę posprzątać kuchnię] - już teraz wiem, że jutro muszę to zrobić.
One day I will have to buy myself a gun. [Kiedyś będę musiał kupić sobie broń] - w nieokreślonej przyszłości.
You will have to take full responsibiliy [Będziesz musiał wziąć pełną odpowiedzialność]

Gotta

W potocznym American English można spotkać się z zapisem gotta będącym odzwierciedleniem kolokwialnej wymowy frazy got to. Jest to zwrot wysoce kolokwialny i odradza się korzystanie z niego na co dzień, może być to źle odebrane przez innych.

Przykłady:
I gotta go home. [Musze iść do domu]
You gotta do what's right.
[Musisz zrobić to co należy]