May i Might

Spis treści:

  1. Informacje gramatyczne
  2. Możliwość wydarzenia się czegoś
  3. Pozwolenie na coś
  4. Dodatkowe informacje

 

Informacje gramatyczne

Czasowniki may/might należy do grupy czasowników modalnych, zatem obowiązują go pewne reguły gramatyczne inne niż w przypadku zwykłych czasowników:

  1. Nie przyjmują końcówki -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej:

She may be present at the meeting. [Może być obecna na spotkaniu.]
She mays be present at the meeting.

  1. Pytania i przeczenia z may/might tworzymy bez operatora do:

May I carry your bags? [Czy mogę ponieść twoje torby?]
Do I may carry your bags?
We might be late. [Możemy się spóźnić.]
We don't might be late.

  1. Po may/might używamy czasownika w bezokoliczniku bez 'to' (tzw. bare infinitive):

You may be right. [Możesz mieć rację.]
You may to be right .

  1. Might ma negatywną formę skróconą mightn't. Forma mayn't jest niepoprawna :

5. Czasowniki may/might nie występują w formie infinitive ani participle (nie ma form takich jak to may, maying czy mighted). Kiedy to konieczne zastępujemy je wtedy innymi wyrażeniami:
He wants to be allowed to travel without any restrictions. [Chce móc podróżować bez żadnych ograniczeń.]
He wants to may to travel.

6. Czasownik modalny might nie posiada formy przeszłej. Jest używany podobnie jak may w odniesieniu do teraźniejszości i przyszłości. Jedyna różnica polega wtedy na tym, że wydarzenia z might są nieco mniej prawdopodobne niż z may. Might zastępuje też may w mowie zależnej.

7. Niektóre wydarzenia przeszłe można wyrazić za pomocą konstrukcji may/might + have + past participle.

Czasowniki Modalne may i might są w języku angielskim stosowane do mówienia o możliwości wydarzenia się czegoś (w szczególności o tym, jakie są szanse na wydarzenie się czegoś) oraz do pytania o i udzielania pozwolenia (przede wszystkim w stylu formalnym). Więcej szczegółów znajduje się poniżej.

Możliwość wydarzenia się czegoś

Szanse na coś

Często używamy czasowników modlanych may i might do mówienia o tym, że jest szansa na to, że coś jest prawdziwe lub, że coś może się wydarzyć. Fraza may well jest używana by zasugerować, że coś jest bardzo prawdopodobne.

Przykłady:

You may be right. [Możesz mieć rację] - jest to prawdopodobne.
We may spend our summer holiday in Greece. [Możemy spędzić nasze wakacje w Grecji]
George may be fishing now.
[George może być teraz na rybach.]
Susan might come by. If she does, tell her to wait.
[Susan może wpaść. Jeśli tak, to niech zaczeka]
I might be given a raise.
[Mogę dostać podwyżkę]
You may well be right about that.
[Bardzo możliwe, że masz rację.]

Różnica między may i might

Czasownik might nie funkcjonuje jako forma przeszła czasownika may. Oba czasowniki używane są do opisywania teraźniejszości i przyszłości. Might stosowane jest przede wszystkim jako mniej prawdopodobna lub zawierająca więcej wahania wersja may, sugerując, że na coś są mniejsze szanse. Might używamy, kiedy myślimy, że coś jest możliwe, ale niezbyt prawdopodobne.

Porównaj przykłady:

I may go for a trip to Warsaw. [Mogę pojechać na wycieczkę do Warszawy.] - to możliwe, załóżmy, że prawdopodobne w 50%.
Jane might go with me. [Jane może pojedzie ze mną] - może, ale to mało prawdopodobne, powiedzmy w 30%.

Typowe zjawiska

Czasownik modalny may jest używany do mówienia o rzeczach typowych w danych okolicznościach. Jest używane w ten sposób szczególnie często w języku naukowym i akademickim. Czasownik might może być w takim znaczeniu użyty tylko do mówienia o przeszłości.

Przykłady:

After taking off the passengers may experience some turbulence. [Po starcie pasażerowie mogą doświadczyć turbulencji]
This reaction may lead to combustion. [Ta reakcje może doprowadzić do zapłonu.]
Clover may have three or four leaves.
[Koniczyna może mieć 3 lub 4 listki]
In these days you might get killed on the street at night.
[W tamtych czasach mogłeś w nocy zginąć na ulicy]

Pytania

Czasownika may nie używa się w typowych pytaniach o prawdopodobieństwo czegoś. Występuje jednak w pytaniach przeczących lub w pytaniach pośrednich.

Przykłady:

Are you likely to visit her during your stay? [Czy odwiedzisz ją podczas pobytu?]
May you visit her during your stay.
May we not be getting into big trouble? [Czy nie pakujemy się w duże kłopoty?]
Do you think you may visit her? [Czy myślisz, że to możliwe, że ją odwiedzisz?]

Przeczenia

Zwróć uwagę na różnicę pomiędzy may/might not a can't. May/might not oznacza, że możliwe jest, że coś się nie stanie lub, że nie jest prawdziwe. Z kolei can't oznacza, że coś jest niemożliwe lub nieprawdziwe.

Porównaj przykłady:

These calculations may not be correct. [Te obliczenia mogą być błędne]
These calculations can't be correct.
[Te obliczenia nie mogą być poprawne]

Zdania warunkowe

Czasownik modalny might (ale nie may) może mieć też znaczenie warunkowe oznaczając, że coś może się stać w następstwie czegoś innego.

Przykładowo:

If you have hale short nap you might fell better. [Jeśli utniesz sobie krótką drzemkę może poczujesz się lepiej.]
Don't play with guns or someone might get hurt. [Nie baw się bronią bo komuś może stać się krzywda]

Mowa zależna

Kiedy relacjonujemy w mowie zależnej przeszłą wypowiedź czasownik might zastępuje wtedy czasownik may. Sam czasownik might w mowie zależnej nie zmienia się.

Przykładowo:

'I might be rich one day or I may marry a rich man' [Mogę zostać kiedyś bogata lub mogę wyjść za bogatego mężczyznę]
She said that she might be rich one day or she might marry a rich man.
[Powiedziała, że może kiedyś zostać bogata lub może wyjść za bogatego mężczyznę]

Przeszłość

Czasowników modalnych may i might nie używa się zazwyczaj do mówienia o tym, że coś było możliwe w przeszłości. Zastępuję je wtedy inne słowa lub wyrażenia. Jednak might może odnosić się do przeszłości w mowie zależnej lub występować w konstrukcji z perfect infinitive (patrz poniżej).

Przykłady;

Perhaps he was wrongfully accused. [Być może został niesłusznie oskarżony]
He might be wrongfully accused.

May/might + perfect infinitive

Do mówienia o tym, że coś mogło się wydarzyć lub mogło być prawdziwe w przeszłości stosujemy konstrukcje may/might + perfect infinitive. Tej samej struktury (zwłaszcza z might) możemy użyć by powiedzieć, że coś było możliwie, ale się nie wydarzyło. Struktura ta może też być wykorzystana przy odwołaniu się do przyszłości lub teraźniejszości w czasach present perfect i future perfect.

Przykłady:

He may have missed his bus. [Mógł spóźnić się na autobus]
It might have been her grandfather calling.
[To mógł dzwonić jej dziadek]
You might have killed yourself!
[Mogłeś się zabić] - ale się nie zabiłeś, choć było to prawdopodobne.
I might have accepted his offer if he hadn't been so rude. [Gdyby nie był taki nieuprzejmy może przyjąłbym jego ofertę]
Julian may have left the country by now.
[Julian mógł już wyjechać z kraju]
I might have done some progress by the end of the month.
[Przed końcem miesiąca może zrobię jakieś postępy]

May, Might i Can

W zdaniach twierdzących nie stosujemy can do mówienia o tym, że coś może się wydarzyć. Używamy wtedy czasowników may, might lub could. Z kolei czasownika can używamy do mówienia o ogólnych możliwościach zrobienia czegoś. W przeczeniach i w pytaniach czasownik can jest używany do mówienia o prawdopodobieństwie stania się czegoś, zwłaszcza pod kątem logiki (jest to trochę inne zastosowanie niż prawdopodobieństwo z użyciem may/might).

Przykłady:

Ther may/might be a war soon. [Wkrótce może wybuchnąć wojna]
There can be a war soon.
Wars can break out all the time.
[Wojny mogą wybuchnąć przez cały czas.] - ogólna możliwość.
I may be busy next week. [Mogę być zajęty w przyszłym tygodniu]
In this job you can be busy all the time.
[W tej pracy możesz być zajęty przez cały czas.]
Can that be Frank? I thought he was ill.
[Czy to może być Frank? Myślałem, że jest chory]
You can't possibly be right.
[Nie możesz mieć racji.]

May, Might i Could

Czasownik modalny could bardzo często jest używany w tym samym znaczeniu, co may i might do wyrażenia prawdopodobieństwa stania się czegoś. W takiej sytuacji czasowników may, might oraz could można używać zamiennie.

Przykłady:

You may be right = You could be right.
She might be sick = She could be sick.

 

Pozwolenie na coś

Prośba o pozwolenie

Zarówno may jak i might mogą być użyte w zdaniach do proszenia o pozwolenie na zrobienie czegoś. Ich użycie jest bardziej formalne w brzmieniu niż użycie czasowników can i could. Zwłaszcza czasownik might jest bardzo formalny. Might używany jest przede wszystkim w pytaniach pośrednich.

Przykłady:

May I try this dress on? [Czy mogę przymierzyć tę sukienkę?]
I wonder if I might accompany you.
[Zastanawiam się, czy mógłbym ci towarzyszyć]
Might I accompany you?
- raczej niepoprawna konstrukcja.

Udzielanie i odmowa pozwolenia

Czasownik modalny may jest używany do udzielania pozwolenia na coś, zaś may not stosujemy przy odmowie pozwolenia i prze zabronieniu czegoś. Ich użycie jest raczej formalne w brzmieniu. W mowie potocznej stosuje się częściej czasownik can i can't.

Przykłady:

You may not use the professor's chair. [Nie możesz użyć krzesła profesora]
Yes, you may do it if you like.
[Tak, możesz to zrobić, jeśli masz ochotę]

Kiedy mowa o pozwoleniu

Czasowników modalnych may i might nie używamy, kiedy mowa jest o pozwoleniach, których już udzielono lub odmówiono, kiedy chodzi o swobody, które są już zagwarantowane oraz kiedy zdanie dotyczy praw i regulacji prawnych. Zamiast may i might stosujemy wtedy czasowniki can, could lub be allowed to.

Przykłady:

In a free country you can/are allowed to say whatever you like. [W wolnym kraju możesz mówić co tylko chcesz]
I could/was allowed to visit him in prison.
[Pozwolono mi odwiedzić go w więzieniu]
Can you/Are you allowed to smoke here?
[Czy wolno tu palić?]

Mowa zależna

Czasowniki may i might moga być użyte w mowie zależnej do relacjonowania udzielenia . komuś pozwolenia. May używamy wtedy w zdaniach teraźniejszych a might w zdaniach przeszłych.

Przykłady:

He says that you may stay with us. [Mówi, że możesz zostać z nami]
He said that I might take a look at the project.
[Powiedział, że mogę rzucić okiem na projekt]

 

Dodatkowe informacje

May w nadziejach i życzeniach

Czasownik modalny may (ale nie might) w języku formalnym może być użyty do wyrażania życzeń czegoś i nadziei na coś. May pojawia się najczęściej na początku zdania.

Przykłady:

May your Christmas be happy! [Niech wasze święta będą wesołe!]
May God be with you.
[Niech Bóg będzie z tobą]
May she rest in peace.
[Niech spoczywa w pokoju]
I hope that you may find some peace.
[Mam nadzieję, że znajdziecie trochę spokoju]

May/Might. but

May (oraz czasami might) mogą być używane podczas rozmowy w znaczeniu podobnym do słowa although [chociaż], aby zaprezentować stwierdzenie, o którym następnie powie się, że nie ma znaczenia w dyskusji. Co ciekawe, kiedy stosujemy may w takiej sytuacji mówimy często o rzeczach, które są z całą pewnością prawdziwe a nie tylko prawdopodobne.

Przykłady:

It may be a fast, but it isn't safe to drive. [Może to i szybki samochód, ale nie da się nim bezpiecznie jeździć]
She may be smart, but she doesn't know how to lie.
[Może i jest bystra, ale nie potrafi kłamać]

May/Might as well

Wyrażenie may/might as well jest w mowie potocznej stosowane do sugerowania, że można coś zrobić, bo nic lepszego lepszego czy sensownego i tak zrobić nie można. Might as well jest używane także, gdy porównujemy dwie nieprzyjemne sytuacje.

Przykłady:

We may as well go home. [Równie dobrze możemy iść do domu]
You might as well stay here.
[Równie dobrze możesz zostać tutaj]
The movie is boring. We might just as well stay at home.
[Film jest nudy. Równie dobrze moglibyśmy zostać w domu.]

Uwaga: Zwróć uwagę na różnicę pomiędzy wyrażeniami may/might as well oraz had better:

We may as well have something to drink. [Równie dobrze możemy się czegoś napić]
We'd better have something to drink.
[Lepiej będzie jak się czegoś napijemy]

Prośby, sugestie i krytyka

W zdaniach twierdzących można stosować might do wyrażania próśb lub sugestii. Might może być też uźyte do krytykowania czyichś działań. Do krytykowania zdarzeń przeszłych używamy konstrukcji might have + past participle.

Przykłady:

You might see if there's any food left. [Możesz sprawdzić, czy zostało jeszcze jakieś jedzenie] - proszę cię, żebyś to zrobił.
You might try using a longer rope. [Możesz spróbować z dłuższym sznurem] - sugestia.
You might ask before you use my shaving cream. [Mógłbyś pytać zanim użyjesz mojego kremu do golenia]
You might have asked before you used my toothbrush. [Mogłeś zapytać zanim użyłeś mojej szczoteczki do zębów]