Must i Mustn't

Wszystkie czasowniki modalne (modal verbs)

Spis treści:

  1. Informacje gramatyczne
  2. Pewność
  3. Konieczność i obowiązek
  4. Must i Have to

 

Informacje gramatyczne

Czasownik must należy do grupy czasowników modalnych, zatem obowiązują go pewne reguły gramatyczne inne niż w przypadku zwykłych czasowników:

  1. Nie przyjmuje końcówki -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej:

She mmust be present at the meeting. [Musi być obecna na spotkaniu.]
She musts be present at the meeting.

  1. Pytania i przeczenia z m ust tworzymy bez operatora do:

Must I carry your bags? [Czy muszę nieść twoje torby?]
Do I must carry your bags?
We must be honest. [Musimy być uczciwi.]
We don't mmust be honest.

  1. Po must używamy czasownika w bezokoliczniku bez 'to' (tzw. bare infinitive):

He must be right. [On musi mieć rację.]
He must to be right .

  1. Must ma negatywną formę skróconą mustn't.

5. Czasownik must nie występuje w formie infinitive ani participle (nie ma form takich jak to must, musting czy musted). Kiedy to konieczne zastępujemy go wtedy innymi wyrażeniami, jak na przykład have to:

It's ridiculous to have to get up so early. [To niedorzeczne musieć wstawać tak wcześnie.] - nie, It's ridiculous to must get up...
She had to work a lot when she was a student. [Kiedy była studentką musiał dużo pracować]

6. Niektóre wydarzenia przeszłe można wyrazić za pomocą konstrukcji must + have + past participle. Must jest też stosowane w znaczeniu przeszłym w mowie zależnej.

Czasownik modalny must jest używany najczęściej do stwierdzania, że coś jest absolutnie pewne oraz do mówienia o konieczności lub zobowiązaniu do zrobienia czegoś. Szczegółowe informacje znajdziesz poniżej.

Pewność

Twierdzenia

Czasownik must jest używany do stwierdzania, że coś jest absolutnie pewne lub przynajmniej wysoce prawdopodobne, że istnieją solidne podstawy by uważać, że coś jest prawdziwe.

Przykłady:

If Mike is taller than John and John is shorter than me then I must be taller than Mike. [Jeżeli Mike jest wyższy niż John a John jest niższy niż ja to muszę być wyższy od Mike'a.] - Logiczne, prawda? :-)
He must be very happy - he's smiling all the time. [Musi być bardzo szczęśliwy, cały czas się uśmiecha]
He must be busy right now. [Musi być teraz zajęty]

Pytania i przeczenia

Czasownik modalny must nie jest stosowany do wyrażania pewności w pytaniach i przeczeniach. Zamiast niego stosujemy czasownik modalny can. W przeczeniach, gdy stwierdzamy, że coś z pewnością nie jest prawdziwe używamy can't/cannot. W American English można się mimo wszystko czasami spotkać z użyciem mustn't/must not w przeczeniach, jest to jednak rzadkie. Dodatkowo mustn't pojawia się w question tags oraz w pytaniach przeczących.

Przykłady:

Who can be playing the guitar so late? [Kto może grać na gitarze o tej porze?] - nie, Who must be playing.
It can't be Peter because he is still at school. [To nie może być Peter ponieważ ciągle jest w szkole] - nie, It mustn't be Peter.
He must be feeling awful, mustn't he? [Musi się czuć okropnie, prawda?]
Mustn't it have been wonderful to live a hundred years ago? [Czy nie musiałoby to być cudowne tak żyć sto lat temu?]

Need not

Forma Need not oznacza, że coś niekoniecznie musi być prawdą, identyczne znaczenie ma też forma does not have to. Jednak czasownik modalny must not nie może być użyty w takim znaczeniu.

Przykłady:

It needn't be a ship, it could be a submarine. [To niekoniecznie statek, to może być też łódź podwodna] - nie, It mustn't be a ship.
She doesn't have to be single, maybe she forgot to put on her wedding ring. [Nie musi wcale być wolna, może zapomniała założyć obrączki.]

Wnioski na temat przeszłości

Czasownik must w konstrukcji must + have + past participle jest używany do wnioskowania na temat przeszłości. Podobnie jak w teraźniejszości w pytaniach i przeczeniach używamy czasownika modalnego can.

Przykłady:

He must have been mistaken. [Musiał się pomylić]
She didn't come so she must have missed her train.
[Nie przyszła więc musiała spóźnić się na pociąg]
Where can he have put my glasses?
[Gdzie położył moje okulary?]
He can't have taken them with him.
[Nie mógł zabrać ich z sobą]

Must i Should

Czasownik modalny should ma znaczenie bardzo zbliżone do must jest jednak słabszy w brzmieniu, wyraża mniejszą pewność niż must.

Przykładowo:

My mother must be working in the garden. [Moja matka musi teraz pracować w ogrodzie] - jestem tego zupełnie pewien.
My mother should be working in the garden, check if she's there. [Moja matka powinna pracować teraz w ogrodzie, sprawdź czy tam jest.] - jest to bardzo prawdopodobne, ale nie całkowicie pewne.

 

Konieczność i obowiązek

Twierdzenia

W zdaniach twierdzących używamy czasownika modalnego must do mówienia o tym co jest konieczne, do dawania poważnych porad i wydawania rozkazów sobie i innym ludziom. Takie użycie must jest bardziej popularne w British English. W American English preferowane jest użycie formy have to, zwłaszcza w mowie. Czasownik must jest też stosowany w zaproszeniach zaproszeniach emfazą.

Przykłady:

Dogs must be fed regularly. [Psy należy karmić regularnie] - to konieczne.
Our company must increase its productivity. [Nasza firma musi zwięszyć produktywność]
I really must stop lying all the time.
[Naprawdę muszę przestać ciągle kłamać]
You must be present at work tomorrow.
[Musisz być jutro w pracy] - rozkaz.
You really must come and see our new apartment. [Naprawdę musisz przyjść i zobaczyć moje nowe mieszkanie] - zaproszenie.

Uwaga: W twierdzeniach z użyciem must zobowiązanie do zrobienia czegoś zazwyczaj pochodzi od mówiącego (ja cię zobowiązuję). Kiedy mówimy o zobowiązaniu pochodzącym "z zewnątrz" jak na przykład regulacje prawne lub polecenia od kogoś innego używamy raczej formy have to.

Przykłady:

I have to come to work on Sundays. [Muszę pracować w niedziele] - nie ja sam, ale ktoś - szef, dyrekcja, mnie do tego zobowiązuje.

Pytania

W pytaniach czasownik modalny must jest używany do pytania kogoś, czy uważa, że zrobienie czegoś jest konieczne. Takie użycie must jest bardziej popularne w British English. W American English preferowane jest użycie formy have to.

Przykłady:

Must I clean all this mess alone? [Czy muszę sprzątać cały ten bałagan sam?] - czy uważasz, że to konieczne?
Why must you always talk when I'm watching TV? [Dlaczego zawsze musicie rozmawiać kiedy oglądam telewizję?]

Przeczenia - zakazy

W British English używamy czasowników must not/mustn't do mówienia o rzeczach, których robić nie należy, lub kiedy zabraniamy innym robienia czegoś. Możliwe, i popularne w American English, jest też użycie czasownika modalnego can't w tym samym znaczeniu. Pamiętaj, że mustn't nie służy do mówienia o czymś, co nie jest konieczne, używamy wtedy czasownika needn't lub don't have to. W British Eglish możemy dodatkowo udzielić komuś pozwolenia na nie zrobienie czegoś za pomocą need not.

Przykłady:

The boss mustn't/can't expect me to work hard for that salary. [Szef nie może oczekiwać, że będę pracować za taką pensję]
You musn't/can't open this door.
[Nie możesz otwierać tych drzwi]
You don't have to/needn't do it if you don't want to.
[Nie musisz tego robić, jeśli nie chcesz]

Obowiązki w przeszłości

Czasownika modalnego must nie używa się do mówienia o obowiązkach i konieczności zrobienia czegoś w przeszłości (wyjątkiem jest tu mowa zależna). Ma to związek z faktem, że must używamy przede wszystkim do wydawania rozkazów i poleceń a nie można przecież kazać komuś zrobić czegoś w przeszłości. Kiedy mówimy o rzeczach, których zrobienie było konieczne lub obowiązkowe w przeszłości używamy formy had to.

Przykłady:

My father was a firefighter so he had to be brave. [Mój tata był strażakiem, więc musiał być dzielny]
I had to do a lot of paperwork when I worked there. [Miałem dużo papierkowej roboty kiedy tam pracowałem]

Must i Should

Czasownik should może być używany jako słabsza, mniej zobowiązująca forma must.

Przykładowo:

You must finish this painting. [Musisz skończyć ten obraz] - to konieczne.
You should finish this painting. [Powinieneś skończyć ten obraz] - to dobry pomysł, żebyć go skończył.

 

Must i have to

Stwierdzanie, że coś jest pewne

Do stwierdzanie, że coś jest z pewnością prawdziwe możemy używać zarówno czasownika must jak i have (got) to. W American English must jest rzadko spotykane i preferuje się użycie have to, zwłaszcza w mowie. W British English częściej używa się must ale dopuszczalne są obie formy. Stwierdzenia dotyczące przeszłości tworzymy za pomocą konstrukcji must + have + past participle.

Konieczność i obowiązek

Do mówienia o konieczności i obowiązku możemy używać zarówno czasownika must jak i have (got) to. W American English must jest rzadko spotykane i preferuje się użycie have to, zwłaszcza w mowie. W British English częściej używa się must ale dopuszczalne są obie formy.
W British English istniej też dodatkowe rozróżnienie. Must używamy do mówienia o uczuciach i potrzebach mówiącego lub rozmówcy, jak np. przy wydawaniu poleceń. Have to jest stosowane raczej do zobowiązań pochodzących z zewnątrz, jak np. regulacje prawne czy polecenia innych osób.
Kiedy wyrażamy opinię na temat tego co ktoś musi lub powinien zrobić używamy czasowników must lub should. W British English have to nie jest używane w tym znaczeniu.

Przyszłe obowiązki

Kiedy mówimy o przyszłych obowiązkach używamy najczęściej formy will have to, jednak kiedy mowa jest o przyszłości już ustalonej częste jest użycie samego have to. Do wydawania poleceń i rozkazów na przyszłość używamy must. Użycie will have to również jest poprawne, kiedy chcemy, żeby nasze polecenia zabrzmiały uprzejmiej i mniej bezpośrednio. Możliwe jest także zastosowanie formy will need to w tym samym znaczeniu.

Przykładowo:

You will have to leave your home and star a life on your own one day. [Kiedyś będziesz musiał opuścić dom i zacząć własne życie]
I have to go for a meeting tomorrow.
[Muszę jutro iść na spotkanie] - to już ustalone.
You must find it before dawn. [Musisz go znaleźć przed świtem]
You will have to do it alone.
[Będziesz musiał zrobić to sam]

Had to. i Must have.

Kiedy mówimy o przeszłych obowiązkach lub konieczności używamy formy had to. Do mówienia o pewności, że coś miało miejsce w przeszłości używamy must + have + past participle.

Przykładowo:

He was badly injured. He had to be taken to hospital. [Został poważnie ranny. Muiał zostać zabrany do szpitala.] - to było konieczne.
He was badly injured. He must have been taken to hospital. [Został poważnie ranny. Napewno zabrano go do szpitala.] - jestem pewien, że tak było.