Need i Needn't

Wszystkie czasowniki modalne (modal verbs)

Spis treści:

  1. Need - czasownik zwykły i modalny
  2. Dodatkowe informacje

 

Need - czasownik zwykły i modalny

W języku angielskim słowo need, po którym występuje kolejny czasownik może być albo zwykłym czasownikiem lub (w British English) czasownikiem modalnym.

Zwykły czasownik

W większości przypadków need przyjmuję taką samą formę jak wszystkie normalne czasowniki - posiada końcówkę -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej a pytania i przeczenia tworzy za pomocą operatora do. Po czasowniku need używamy czasownika w bezokoliczniku ze słowem 'to'.

Przykłady:

I need to buy some milk. [Potrzebuję kupić trochę mleka]
She needs to have some time for herself. [Potrzebuje trochę czasu dla siebie]
Do we need to pay for it in advance? [Czy musimy za to płacić z góry?]

Czasownik modalny

W British English czasownik need może występować także jako czasownik modalny, zatem nie ma wtedy końcówki -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej ani nie używa operatora do w pytaniach i przeczeniach. Po czasowniku modalnym need używamy czasownika w bezokoliczniku bez 'to' (tzw. bare infinitive). Czasownik modalny need jest używany przede wszystkim w przeczeniach, jednak występuje także w pytaniach orz po słowie warunkowym if

Przykłady:

We need not do it today - there'll be plenty of time tomorrow. [Nie musimy robić tego dzisiaj, jutro będzie mnóstwo czasu]
You needn't write an essay. [Nie musisz pisac eseju]
Need I write it down? [Czy powinienem to zapisać?]
I'm curious if I need write it down. [Ciekaw jestem czy powinienem to zapiasć]
You need write it down.

Czasownik modalny need oznacza natychmiastową potrzebę zrobienia czegoś. Jest często używamy, aby prosić o pozwolenie lub go udzielać (zazwyczaj chodzi o pozwolenia na nie zrobienie czegoś). Czasownika modalnego need nie używamy za to do mówienia o ogólnych, zwyczajowych potrzebach.

Przykłady:

You needn't pay that bill, I'll do it for you. [Nie musisz płacić tego rachunku, zrobię to za ciebie] - pozwolenie na niezapłacenie.
You don't need to pay that bill. - to samo, tylko bez użycia czasownika modalnego.
You don't need to pay for healthcare in my country. [W moim kraju nie musisz płacić za opiekę medyczną.
You needn't pay for healthcare in my country. - ogólna potrzeba, zatem nie można użyć czasownika modalnego.

Uwaga: Użycie need jako czasownika modalnego w American English jest rzadkie.

Przyszłość

Kiedy podejmujemy decyzje dotyczące przyszłości używamy teraźniejszej formy czasownika need. Forma Will need to może być używana w odniesieniu do przyszłych obowiązków o dawania porad na przyszłość, sprawiając, że polecenia i rozkazy brzmią mniej bezpośrednio.

Przykłady:

Need I do it tomorrow? [Czy muszę to zrobić jutro?]
She doesn't need to cook a dinner tonight.
[Nie musi dzisiaj gotować kolacji]
You will need to mend the fence on weekend.
[W weekend będziesz musiał naprawić płot] - przyszły obowiązek.
You will need to start as soon as possible if you want to finish it before winter. [Będziesz musiał zacząć najwcześniej jak się da, jeśli chcesz skończyć przed zimą] - porada.
You'll need to write a letter of application if you want to get this job. [Jeśli chcesz dostać tę pracę musisz napisać podanie] - polecenie.

 

Dodatkowe informacje

 

Need + gerund

W British English po czasowniku need możliwe jest również użycie formy progressive czasownika (z końcówką -ing) do wyrażenia tego samego, co bezokolicznik w stonie biernej (passive infinitive). Istnieje także możliwość stosowania konstrukcji need + object + gerund.

Przykłady:

That table needs cleaning. [Ten stół trzeba wyczyścić]
That table needs to be cleaned. - to samo, tylko z użyciem passive infinitive.
You need your hair cut. [Powinieneś ostrzyc włosy]
You need your hair to be cut. - również passive infinitive.

Need not + perfect infinitive

Forma need not + perfect infinitive (np. Needn't have done) jest używana w British English do mówienia o czymś, co zostało już zrobione ale było niepotrzebne, innymi słowy było stratą czasu. Z kolei konstrukcja didn't need + infinitive wskazuje, że coś po prostu nie było konieczne, niezależnie od tego czy zostało zrobione czy nie.

Przykłady:

You need not have taken an umbrella. It isn't raining. [Niepotrzebnie wziąłeś parasol. Nie pada]
I needn't have worked so hard. Nobody appreciated it. [Niepotrzebnie pracowałem tak ciężko. Nikt tego nie docenił]
It was warm outside so I didn't need to take a jacket. [Na dworze było ciepło, więc nie musiałem brać kurtki]
It was warm outside so I needn't have taken a jacket. [Na dworze było ciepło, więc niepotrzebnie zabrałem kurtkę]

Need not i Must not

Zauważ różnicę pomiędzy wyrażeniami need not oraz must not. Wyrażenie need not oznacza, że nie ma konieczności zrobienia czegoś, natomiast must not oznacza, że czegoś robić nie wolno. Forma need not jest także czasem stosowana, aby stwierdzić, że coś jest niekoniecznie prawdziwe.

Przykłady:
You needn't tell her, she already knows. [Nie musisz jej mówić, już o tym wie]
You musn't tell her, it's a secret.
[Nie mozesz jej o tym mówić, to tajemnica]
She needn't be ill, maybe she's just tired.
[Nie musi być wcale chora, może jest po prostu zmęczona]