Grupy rzeczowników

Rzeczowniki w języku angielskim możemy ze sobą łączyć tak, aby określały się wzajemnie. Można to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  1. Rzeczownik + rzeczownik

Przykłady:

A car factory
An action movie
Tea leaves
Shoe sole

  1. Rzeczownik + 's + rzeczownik

Przykłady:

My mother's cat
An Eagle's nest
Lawyer's complaint
Goat's milk

  1. Rzeczownik + przyimek + rzeczownik

Przykłady:

The bottom of the page
The feeling of relief
A man from Chicago
A book on physics

W zdaniu zazwyczaj możemy zastosować tylko jedną z tych trzech struktur, choć zdarzają się przypadki, gdy możemy wybrać spośród dwóch. Niestety określenie, która struktura jest prawidłowa jest bardzo skomplikowane i choć poniżej zaprezentujemy dość dokładne informacje na ich temat, to duża liczba wyjątków często zmusza do skorzystania ze słownika.

Rzeczownik + Rzeczownik

W tej strukturze pierwszy z rzeczowników określa drugi i pełni funkcję zbliżoną do przymiotnika.

Przykłady:

A horse race - rodzaj wyścigu
A race horse - rodzaj konia
Milk chocolate - rodzaj czekolady
Chocolate milk - rodzaj mleka

Zwróć uwagę na fakt, że pierwszy z rzeczowników występuje zazwyczaj w liczbie pojedynczej nawet, jeśli określa rzeczy w liczbie mnogiej.

Przykłady:

A shoe shop = shop that sells shoes
A toothbrush = a brush used to clean teeth
A ticket office = an office where tickets are sold

Uwaga: Rodzajniki określające pierwszy z rzeczowników w grupie są pomijane.

Przykładowo:

Officers in the navy are underpaid. = Navy officers are underpaid. (nie The navy officers)

Można łączyć ze sobą więcej niż dwa rzeczowniki. Grupa dwóch rzeczowników może opisywać trzeci, zaś grupa trzech czwarty, itd. Takie grupy rzeczowników są często spotykane w nagłówkach gazet, ponieważ pozwalają zaoszczędzić miejsce.

Przykłady:

Gold production increase [Wzrost produkcji złota]
Nuclear power research institute [Instytut badań nad energią jądrową]

Krótkie rzeczowniki połączone razem często zapisujemy razem, bez odstępu pomiędzy słowami. Przykładowo: bathroom, seaside, bookcase, etc.
Pozostałe grupy rzeczowników łączymy za pomocą myślnika lub zapisujemy rozłącznie. W wielu przypadkach dopuszczalne są dwie możliwości lub nawet wszystkie trzy. Współczesny angielski zazwyczaj dopuszcza pisownie rozłączną jako prawidłową, z wyjątkiem kilku krótkich form zapisywanych łącznie (np. bathroom czy lampshade). W przypadki wątpliwości na temat pisowni najlepiej skonsultować się ze słownikiem.

W rzeczownikach składających się z rzeczownika i przysłówka (często połączonych myślnikiem), tzw. compounds, liczbę mnogą tworzymy poprzez dodanie końcówki -s do części będącej rzeczownikiem.

Przykłady:

Moher-in-law -> Mothers-in-law
Loudspeaker -> Loudspeakers
Court martial -> Courts martial

Rzeczownik + 's + Rzeczownik

W tej strukturze pierwszy z rzeczowników określa drugi. Więcej informacji na temat tej struktury możesz znaleźć w dziale końcówka 's.

Przykłady:

My wife's dress
The ministry's report
Child's toy
Plane's arrival

Rzeczownik + przyimek + rzeczownik

W niektórych przypadkach nie możemy użyć żadnej z powyższych struktur i konieczne jest połączenie rzeczowników za pomocą przyimka (najczęściej przyimka 'of').

Przykłady:

Roof of the house
Feeling of disbelief
Postcard from France

W przypadku klasyfikacji rzeczowników należących do typowych dla nich grup używamy konstrukcji rzeczownik + rzeczownik. Jeżeli klasa jest raczej nietypowa wtedy częściej występuje struktura rzeczownik + przyimek + rzeczownik. Kiedy klasyfikujemy rzeczowniki, które są wykorzystywane przez pewną grupę osób lub produkowane przez kogoś lub z czegoś, wtedy możliwe jest zastosowanie struktury rzeczownik + 's + rzeczownik.

Porównaj przykłady:

History book - typowy rodzaj ksiązki
Book about the history of China - raczej nietypowy rodzaj
The history of China book
Road sign - często spotykany typ znaku
Sign of weariness - bardziej nietypowy
Weariness sign
Women's jeans - noszone przez kobiety
Jeans for women
Cow's milk - produkowane przez krowy

Dodatkowe informacje

Kiedy mówimy o ludzkich lub zwierzęcych częściach ciała, wtedy stosujemy strukturę z 's. Jednak gdy opisujemy części ciała przedmiotów, wtedy używamy struktury rzeczownik + rzeczownik.

Przykłady:

John's leg
Man's heart
Cat's tail
Bull's horn

Zgrupowane ze słowami takimi jak: top, bottom, front, back, side, edge, inside, outside, beginning, middle, end, part, najczęściej stosujemy strukturę z przyimkiem 'of'.

Przykłady:

The bottom of the screen
Screen's bottom
The end of the book
Book's end
Inside the box

Struktura z przyimkiem 'of' jest stosowana także w przypadku jednostek, selekcji i zbiorów wszelkiego rodzaju. Typowe słowa tego typu to np.: piece, bunch, slice, pack, herd, flock, group, etc.

Przykłady:

A piece of paper
A bunch of grapes
A pack of wolves
Wolve's pack

Kiedy mówimy o czymś co jest używane bądź wykorzystywane przez określony typ ludzi lub zwierząt, wtedy najczęściej stosujemy strukturę z 's.

Przykłady:

Man's magazine - czytany przez mężczyzn
Eagle's nest
Child's ford

Oczywiście istnieją pewne wyjątki od tej reguły oraz różnice w użyciu między British a American English, zatem w razie wątpliwości najlepiej sprawdzić w dobrym słowniku.

W przypadku produktów otrzymywanych z żywych zwierząt stosujemy strukturę z 's. Jednak gdy mowa o produktach otrzymywanych ze zwierząt, które są zabijane najczęściej używamy struktury rzeczownik + rzeczownik.

Przykłady:

Cow's milk
Sheep's wool
Hen's egg
Chicken meat
Fox fur
Elephant hide

Gdy opisujemy pojemniki różnego rodzaju stosujemy strukturę rzeczownik + rzeczownik. Jednak kiedy mówimy o pojemniku wraz z jego zawartością wykorzystujemy strukturę z przyimkiem 'of'.

Przykłady:

A matchbox [Pudełko po zapałkach]
A box of matches [Pudełko z zapałkami]
A tea cup [Filiżanka do herbaty]
A cup o tea [Filiżanka herbaty]

Do mówienia o tym z czego przedmioty zostały wykonane najczęściej używa się struktury rzeczownik + rzeczownik. Dawniej wykorzystywano do tego celu strukturę z przyimkiem 'of' i wciąż można ją spotkać użyciu metaforycznym lub literackim.

Przykłady:

A silver ring
An iron gate
A stone wall
A velvet dress
In his research he came across a wall of stone.
[W swoich badaniach napotkał mur z kamienia (przeszkodę nie do pokonania)]

W jednostkach miary z liczbą poprzedzającą rzeczownik używamy struktury rzeczownik + rzeczownik. Liczba jest zazwyczaj połączona z rzeczownikiem za pomocą myślnika. Pierwszy z rzeczowników jest najczęściej w liczbie pojedynczej a nie mnogiej. W ułamkach liczba mnoga nie jest opuszczana. Cyfra one często jest pomijana w takich konstrukcjach.

Przykłady:

A Five-litre container (nie Five-litres container)
A six-pound fish
A ten-mile distance
A ten-day course
A dollar banknote = a one dollar banknote
Two-thirds increase (nie Two-third increase)

Struktura z 's jest często stosowana, gdy mówimy o tym jak długo coś trwa. Oczywiście zaprezentowana powyżej struktura rzeczownik + rzeczownik też jest dopuszczalna.

Przykłady:

A day's journey
Six hour's match = Six-hour match
Ten minute's delay = Ten-minute delay

W przypadku rzeczy, które mają miejsce regularnie używamy struktury rzeczownik + rzeczownik. Z kolei struktura 's stosowana jest, gdy mowa o wydarzeniach wyjątkowych, jednorazowych, nieregularnych.

Przykłady:

The morning news [Wiadomości nadawane każdego ranka]
A Sunday newspaper [Gazeta wydawana w niedzielę]
Yesterday morning's news [Wiadomości z wczorajszego ranka]
Last Sunday's newspaper [Gazeta z ostatniej niedzieli]