Ought

Wszystkie czasowniki modalne (modal verbs)

Spis treści:

  1. Informacje gramatyczne
  2. Stosowanie

 

Informacje gramatyczne

Kiedy używamy w języku angielskim czasownika modalnego ought musimy pamiętać o następujących zasadach gramatycznych:

1. Czasowniki modaln ought nie przyjmuje nigdy końcówki -s w 3 osobie liczby pojedynczej:

He ought to do it. [Powinien to zrobić]
He oughts to do it.

2. Kiedy tworzymy pytania i przeczenia z czasownikiem modalnym ought  nie używamy operatora 'do':

Ought we to eat something? [Czy powinniśmy coś zjeść?]
Do we ought to eat something?
They oughtn't to go there. [Nie powinni tam iść]
They didn't ought to go there.

3. Po czasownikau modalnym ought  używamy czasownika właściwego w bezokoliczniku ze słowem 'to' (inaczej niż w przypadku pozostałych czasowników modalnych, gdzie opuszczamy 'to'):

You ought to paint your apartament. [Powinieneś pomalować swoje mieszkanie]
You ought paint your apartament.

4. Jednak w question tags opuszczamy słowo 'to' w bezokoliczniku:

We ought to feed the baby, oughtn't we? [Powinniśmy nakarmić dziecko, prawda?]
We ought to feed the baby, oughtn't we to?

5. W American English skrócona forma przecząca oughtn't jest rzadko spotykana; zamiast niej stosujemy zazwyczaj czasownik should:

She ought to be home already, shouldn't she? [Powinna być już w domu, prawda?]

 

Ought - stosowanie

Obowiązek

Czasownika modalnego ought używamy do udzielania innym (lub samemu sobie) porad, do przypominania im o ich obowiązkach o pytania o te obowiązki. Jeśli chodzi o znaczenie tego czasownika jest ono bardzo zbliżone do czasownika modalnego should, ale nie tak mocne jak znaczenie czasownika modalnego must.

Przykłady:

I ought to be at work now. [Powinienem być teraz w pracy] - to mój obowiązek.
Women ought not to drive cars. [Kobiety nie powinny prowadzić samochodów]
There ought to be a police station here.
[Powinien ty być posterunek policji]
The plane ought to arrive now.
[Samolot powinien już wylądować]
They ought to be arrested.
[Powinni zostać aresztowani]

Wnioskowanie


Czasownik modalny ought może być do zgadywania lub stwierdzania, że coś jest prawdopodobne w oparciu o jakieś logiczne podstawy.

Przykłady:

We're spending our winter holidays in Sydney. [Zimowe wakacje spędzimy w Sydney]
That ought to be interesting. [To powinno być interesujące] - wakacje w Australii zazwyczaj są ciekawe]
I called for a taxi. It ought to be here soon. [Zadzwoniłem po taksówkę. Powinna zaraz przyjechać]
I can see the sun through the clouds, the rain ought to stop soon. [Widzę słońce za chmurami, deszcz powinien niedługo przestać padać]

Pytania i przeczenia

Niektórzy uwżają, że użycie samego czasownika ought w pytaniach lub przeczeniach jest bardzo formalne w brzmieniu i dlatego w mowie potocznej często można spotkać formę think. ought to albo zastąpienie czasownika ought czasownikiem should. W niektórych dialektach dialektach pytaniach i przeczeniach używa się operatora did, ale jest to konstrukcja bardzo rzadko spotykana w języku angielskim.

Przykłady:

Ought we to check if he's all right? [Czy powinniśmy sprawdzić czy dobrze się czuje?] - raczej formalne w brzmieniu.
Do you thine we ought to check if he's all right. - bardziej potoczne.
Should we check if he's all right. - podobnie.
I don't thing we ought to go that way. [Myślę, że nie powinniśmy iść tą drogą]
He didn't ought to do that.
[Nie powinna tego robić] - rzadko spotykana forma.

Ought to have

Co prawda czasownik modalny ought nie ma formy przeszłej jednak niektóre wydarzenia związane z przeszłością można wyrazić za pomocą konstrukcji ought to have + past participle. Forma ta jest stosowana, kiedy mówimy o rzeczach, które powinny były wydarzyć się w przeszłości, ale się nie wydarzyły, lub kiedy wyciągamy logiczne wnioski odnośnie wydarzeń, wydarzeń których nie wiemy czy się wydarzyły. Możliwe jest też mówienie o rzeczach, które powinny się wydarzyć do tej pory lub do jakiegoś momentu w przyszłości.

Przykłady:

I ought to have visited him but I forgot. [Powinienem był go odwiedzić, ale zapomniałem]
The car ought to have been repaired, am I right?.
[Samochód powinien zostać naprawiony, mam rację?] - logiczne przypuszczenie.
It's Monady. James ought to have returned from Spain by now. [Jest poniedziałek. James powinien już wrócić z Hiszpanii]
We ought to have finished building the bridge by November. [Powinniśmy skończyć budowę mostu do Listopada]

Szyk zdania

Przysłówki takie jak always, never, really, etc. można umieścić zarówno przed jak i po czasowniku ought w wyrażeniu czasownikowym. Przysłówek umieszczony przed czasownikiem ought brzmi mniej formalnie.

Przykłady:

You always ought to be cautious. [Zawsze powinieneś być uważny] - mniej formalne.
You ought always to be cautious. [Powinieneś zawsze być uważny] - bardziej formalne.

W przeczeniach słowo 'not' umieszczamy zawsze przed 'to':

She ought not to kiss him. [Nie powinna go całować]
You oughtn't to leave your luggage unattended.
[Nie powinieneś zostawiać bagażu bez opieki]
You ought to not go there.