Past Continuous

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Konstrukcja czasu Past Continuous
 3. Stosowanie czasu Past Continuous
 4. Uwagi i wyjątki

Wstęp

Czas Past Continuous jest kolejnym po Past Simple czasem często używanym do wyrażania zdarzeń z przeszłości. Jego budowa i zastosowanie są w dużej mierze podobne do budowy i zastosowania czasu Present Continuous z tą oczywista różnicą, że dotyczy on już nie teraźniejszości a przeszłości. Ponieważ jednak istnieją pewne różnice w konstrukcji tego czasu jak i dodatkowe zastosowania zalecamy wnikliwą lekturą tego artykułu, co z pewnością pozwoli uniknąć niepotrzebnych błędów i wątpliwości. Poniżej znajdziesz wyczerpujące informacje związane z konstrukcją oraz stosowaniem czasu Past Continuous jak również kilka uwag podsumowujących cały artykuł.

Konstrukcja czasu Past Continuous


Zdania twierdzące

Was/Were + czasownik w I-szej formie + -ing

Jak wspomniano powyżej zdania twierdzące w czasie Past Continuous tworzymy w sposób bardzo podobny do zdań w czasie Present Continuous. W obu czasach identycznie do czasownika w pierwszej formie dodajemy końcówkę -ing. Różnicą jest za to użycie przed czasownikiem głównym czasownika posiłkowego to be w formie przeszłej: was (dla osoby pierwszej i trzeciej liczby pojedynczej podmiotu) lub were (dla drugiej osoby liczby pojedynczej oraz liczby mnogiej podmiotu). Dla przypomnienia, w czasie Present Continuous używaliśmy czasownika posiłkowego to be w formie teraźniejszej. To właśnie forma czasownika posiłkowego pozwala na rozróżnienie tych dwóch czasów, które we wszystkich innych aspektach konstrukcji są identyczne.

Przykładowe zdania w czasie Past Continuous:

 • Yesterday at 4 o'clock he was still sleeping. [Wczoraj o godzinei 4 wciąż jeszcze spał]
 • They were jumping and shouting. [Skakali i krzyczeli]
 • I was working at home when I heard the news. [Pracowałem w domu kiedy usłyszałem wiadomość]

Uwaga: Zasady dodawania końcówki -ing do czasowników są identyczne niezależnie od czasu, w jakim te czasowniki się pojawiają, nie będą one zatem szczegółowo omawiane w tym miejscu. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji się z nimi zapoznać pomocna będzie lista zasad dodawania końcówki -ing. Możesz zapoznać się w tymi zasadami w artykule dotyczącym czasu Present Continuous gdzie są one szczegółowo omówione.

Uwaga: Zwróć uwagę na to, że w czasie Past Continuous czasownik posiłkowy to be nie pełni funkcji znaczeniowej a jedynie funkcje gramatyczną. Zatem np. zdanie He was working hard nie będzie oznaczać [On był ciężko pracujący], lecz po prostu [On ciężko pracował]. Czasownik was w tym zdaniu nie oznacza czynności, lecz służy tylko do zasygnalizowania, że zdanie jest w czasie Past Continuous.

Tworzenie zdań twierdzących w czasie Present Continuous podsumowuje poniższa tabela:


Past Continuous - twierdzenia
I
You
He
She
It
We
You
They

was
were
was
was
was
were
were
were

cleaning
cleaning
cleaning
cleaning
cleaningcleaning
cleaningcleaning

the kitchen.
the kitchen.
the kitchen.
the kitchen.
the kitchen.
the kitchen.
the kitchen.
the kitchen.


Pytania

Was/Were + podmiot + czasownik w I-szej formie + -ing

Sposobem na utworzenie pytania w czasie Past Continuous jest, tak samo jak w czasie Present Continuous, inwersja (czyli odwrócenie kolejności). Stosując inwersję zamieniamy po prostu miejscami czasownik posiłkowy was/were i podmiot zdania.

Przykładowe pytania w czasie Past Continuous:

 • Was he working in the garden yesterday? [Czy pracował wczoraj w ogrodzie?]
 • Was the phone ringing when I was away? [Czy telefon dzwonił, kiedy mnie nie było?]
 • Were they waiting at the bus stop? [Czy czekali na przystanku autobusowym?]

Tworzenie pytań w czasie Past Continuous podsumowuje poniższa tabela:


Past Continuous - pytania

Was
Were
Was
Was
Was
Were
Were
Were

I
you
he
she
it
we
you
they
working
working
working
working
working
working
working
working

in the garden?
in the garden?
in the garden?
in the garden?
in the garden?
in the garden?
in the garden?
in the garden?


Przeczenia

Was/Were + not + czasownik w I-szej formie + -ing

Przeczenia w czasie Past Cotinuous tworzymy poprzez dodanie do zdania twierdzącego słowa 'not' (wskazującego na negację) po czasowniku posiłkowym was/were.

Przykładowe przeczenia w czasie Past Continuous:

 • She wasn't sleeping when I came back. [Nie spała kiedy wróciłem.]
 • I was not cooking dinner last evening. [Nie gotowałem obiadu zeszłego wieczoru.]
 • You weren't busy yesterday. [Nie byliście wczoraj zajęci.]

Uwaga: Czasowniki was not/were not często występują w skróconej formie - wasn't oraz weren't.

Tworzenie pytań w czasie Past Continuous podsumowuje poniższa tabela:


Past Continuous - przeczenia
I
You
He
She
It
We
You
They

was not / wasn't
were not /weren't
was not / wasn't
was not / wasn't
was not / wasn't
were not /weren't
were not / weren't
were not /weren't

buying
buying
buying
buying
buyingbuying
buying
buying

any cigarettes.
any cigarettes.
any cigarettes.
any cigarettes.
any cigarettes.
any cigarettes.
any cigarettes.
any cigarettes.


Stosowanie czasu Past Continuous

Czas Past Continuous stosujemy do wyrażania:

 1. Wydarzeń przeszłych trwających określonej chwili:

  • In the afternoon I was eating lunch. [Po południu jadłem obiad] Określona chwila z przeszłości - konkretne popołudnie.
  • At 3 o'clock we were playing tennis. [O godzinie 3 graliśmy w tenisa]

 2. Wydarzeń przeszłych, które przerwało inne wydarzenie. Wydarzenie przerywające nie przyjmuję formy continuous, lecz formę past:
 • I was taking a shower when the phone rang. [Brałem prysznic, kiedy zadzwonił telefon] - Mój prysznic zostaje przerwany przez dzwonek telefonu.
 • He was leasing the building when the fire broke out. [Wychodził z budynku, kiedy wybuchł pożar] - Był już w trakcie wychodzenia, czynność tę przerwał mu pożar.
 1. Wydarzeń przeszłych rozgrywających się równocześnie:
 • The crowd was marching and yelling angrily. [Tłum maszerował i krzyczał gniewnie] - Oczywiście maszerował krzycząc jednocześnie.
 • Frank was driving the car while his wife was talking through the phone. [Frank prowadził samochód, podczas gdy jego żona rozmawiała przez telefon]
 1. Grzecznych zapytań:
  • I was wondering if you wolud go to the cinema with me. [Zastanawiałem się, czy nie poszłabyś ze mną do kina]
  • I was thinking if you could help me. [Zastanawiałem się, czy nie mógłbyś mi pomóc]

  Uwagi i wyjątki

  Użycie czasu Past Continuous sygnalizuje czynność w trakcie jej trwania, to jest czynność, która już się rozpoczęła, ale w danej chwili czasu jeszcze nie została zakończona. W przeciwieństwie do czasu Past Simple nie interesuje nas zakończenie czynności, ale sam fakt jej trwania. Innymi słowy, czasownik w czasie Past Continuous jest czasownikiem niedokonanym, podczas gdy w czasie Past Simple jest czasownikiem dokonanym. Na przykład: I ate my dinner yesterday [Zjadłem wczoraj śniadanie] - czasownik dokonany, skończyłem je jeść. At 7 o'clock I was eating my dinner [O 7ej jadłem śniadanie] - czasownik niedokonany, byłem w trakcie, nie wiemy czy skończyłem je jeść.

  Static Verbs (Czasowniki statyczne)

  Podobnie jak w czasie Present Continuous tak i w czasie Past Continuous pewnych czasowników nie używamy z końcówką -ing (jak np. see, hear, think, etc.) bądź też dodanie końcówki zmienia znaczenie takiego czasownika. Szczegółowe omówienie czasowników statycznych znajduje się w dziale dotyczącym czasu Present Continuous.