Past Perfect Continuous

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Konstrukcja czasu Past Perfect Continuous
 3. Stosowanie czasu Past Perfect Continuous
 4. Uwagi i wyjątki

Wstęp

Czas Past Perfect Continuous jest kolejnym z grupy czasów perfect. Jego konstrukcja i zastosowanie jest bardzo zbliżone do czasu Present Perfect Continuous z kilkoma zaledwie niewielkimi różnicami. Poniżej zaprezentowana zostanie konstrukcja i zastosowanie tego czasu wraz z kilkoma dodatkowymi uwagami i wyjątkami.

Konstrukcja czasu Past Perfect Continuous


Zdania twierdzące

Had + been + czasownik w I-szej formie + -ing

Zdania twierdzące w czasie Past Perfect Continuous tworzymy poprzez dodanie do czasownika głównego końcówki -ing oraz poprzedzenie go czasownikami posiłkowymi had been (np. had been waiting). Zwróć uwagę, że czasowniki had i been mają jednakową formę dla wszystkich liczb i osób i nie zmieniają się w 3 osobie liczby pojedynczej.

Przykładowe zdania twierdzące w czasie Past Perfect Continuous:

 • I had been cleaning my room all morning when the earthquake occurred. [Sprzątałem mój pokój przez cały ranek, kiedy nastąpiło trzęsienie ziemi.]
 • John was covered in dust because he had been clearing the attic. [John był pokryty kurzem ponieważ sprzątał strych.]

Uwaga: Podobnie jak we wszystkich czasach continuous tak i w czasie Past Perfect Continuous do czasownika dodajemy końcówkę -ing. Ponieważ szczegółowe zasady dodawania tej końcówki zostały już omówione przy okazji czasu Present Continuous nie będziemy tu ich prezentować. Zainteresowani wyczerpujące informacje mogą odnaleźć tutaj.

Tworzenie zdań twierdzących w czasie Past Perfect Continuous podsumowuje tabela:

Past Perfect Continuous - twierdzenia
I
You
He
She
It
We
You
They

had
had
had
had
had
had
had
had

been
been
been
been
been
been
been
been

washing
washing
washing
washing
washing
washing
washing
washing

the dishes.
the dishes.
the dishes.
the dishes.
the dishes.
the dishes.
the dishes.
the dishes.


Pytania

Had + podmiot + been + czasownik w I-szej formie + -ing

Pytania w czasie Past Perfect Continuous tworzymy za pomocą inwersji, czyli zamieniamy kolejność w zdaniu podmiotu oraz czasownika posiłkowego had.

Przykładowe pytania w czasie Past Perfect Continuous:

 • Had she been crying? [Czy ona płakała?]
 • Had they been digging for gold? [Czy kopali szukając złota?]

Tworzenie pytań w czasie Past Perfect Continuous podsumowuje poniższa tabela:


Past Perfect Continuous - pytania

Had
Had
Had
Had
Had
Had
Had
Had

I
you
he
she
it
we
you
they

been
been
been
been
been
been
been
been

reading
reading
reading
reading
reading
reading
reading
reading

books?
books?
books?
books?
books?
books?
books?
books?


Przeczenia

Had + not + been + czasownik w I-szej formie + -ing

Przeczenia w czasie Past Perfect Continuous tworzymy porzez dodanie słowa 'not' (sygnalizującego negację) po czasowniku posiłkowym had (had not). W języku angielskim często pojawia się wtedy forma skrócona: had not = hadn't.

Przykładowe przeczenia w czasie Past Perfect Continuous:

 • I had not been driving my car all night. [Nie prowadziłem samochodu przez całą noc]
 • They hadn't been trimming the hedge. [Nie przycinali żywopłotu.]

Tworzenie przeczeń w czasie Past Perfect Continuous podsumowuje poniższa tabela:


Past Perfect Continuous - przeczenia
I
You
He
She
It
We
You
They

had not / hadn't
had not / hadn't
had not / hadn't
had not / hadn't
had not / hadn't
had not / hadn't
had not / hadn't
had not / hadn't

been
been
been
been
been
been
been
been

sailing.
sailing.
sailing.
sailing.
sailing.
sailing.
sailing.
sailing.


Stosowanie czasu Past Perfect Continuous

Czas Past Perfect Continuous stosujemy do wyrażania następujących aspektów:

 1. Zdarzeń przeszłych trwających przez dłuższy okres czasu aż do pewnego momentu w przeszłości:

  • I had been driving my car all night when I had an accident. [Prowadziłem samochód przez całą noc do chwili, kiedy miałem wypadek.] - Prowadzenie samochodu ma miejsce wcześniej, trwa dłuższy okres czasu do momentu wypadku.
  • Susan had been living in Warsaw for six years but she moved out in 1996. [Susan mieszkała w Warszawie przez 6 lat, ale w 1996 roku się wyprowadziła].

 2. Zdarzeń, które przynoszą widoczne rezultaty w przeszłości:
  • She was sweating because she had been playing voleyball. [Pociła się, ponieważ grała w piłkę siatkową] - W danej chwili przeszłości widzimy rezultat gry w piłkę siatkową - spoconą osobę.
  • He smelled with cigarettes since he had been smoking an hour before. [Czuć było od niego papierosy, ponieważ palił godzinę wcześniej.] - Zapach papierosów jest wynikiem wcześniejszego ich palenia (i palenie i jego rezultat mają miejsce w przeszłości)

    

  Uwagi i wyjątki

  Podobnie jak w czasie Present Continuous na szczególną uwagę zasługują tu czasowniki statyczne (static verbs), które albo nie mają form continuous albo też użycie ich w tej formie zmienia ich znaczenie.

  Dla przykładu:

  • Smell (czuć) -> Smelling (wąchać)
  • See (widzieć) -> Seeing (mieć spotkanie)

  Porównaj zdania:

  • He had been thinking really hard [Myślał bardzo intensywnie]
  • He thought that he could trust her. [Sądził, że mogł jej zaufać]

  Szczegółowa lista czasowników statycznych i ich zastosowań została zaprezentowana przy okazji omawiania czasu Present Continuous, zainteresowanych odsyłam tutaj.

  Częstym problemem jest decyzja, który z czasów: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Continuous czy Present Perfect Continuous należy wybrać w danym kontekście. Szczegółowe zestawienie różnych czasów oraz ćwiczenia znajdują się w osobnym dziale gramatyki.