Past Perfect

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Konstrukcja czasu Past Perfect
 3. Stosowanie czasu Past Perfect
 4. Uwagi i wyjątki

Wstęp

Czas Past Perfect jest kolejnym z grupy czasów perfect w języku angielskim. Jest on czasem, który nie jest stosowany tak często jak np. Present Simple czy Present Perfect, jednak jest on wciąż istotnym elementem gramatyki angielskiej. Czas Past Perfect nie należy do czasów skomplikowanych w budowie i stosowaniu, używany jest głównie jako czas zaprzeszły ilustrujący odległość w czasie dwóch wydarzeń przeszłych. Poniżej zaprezentowana zostanie konstrukcja czasu Past Perfect jak również sytuacje, w których jest on stosowany. Zaprezentowane zostaną także dodatkowe informacje i uwagi związane z tym czasem.

Konstrukcja czasu Past Perfect


Zdania twierdzące

Had + czasownik w formie past participle

Zdania twierdzące w czasie Past Perfect tworzymy poprzez użycie czasownika w formie past participle poprzedzonego czasownikiem posiłkowym had. Inaczej niż w czasie Present Perfect czasownik posiłkowy had ma tylko jedną formę i jest taki sam dla wszystkich osób.

Przykładowe zdania twierdzące w czasie Past Perfect:

 • She had finished all her work when the phone rang. [Skończyła całą pracę, kiedy zadzwonił telefon]
 • Mike had always thought that she was sincere. [Mike zawsze myślał, że była szczera]

Uwaga: Podobnie jak czas Present Perfect również Past Perfect wykorzystuje trzecią formą czasownika (past participle). Ponieważ użycie tej formy było szczegółowo przedstawione w dziale dotyczącym czasu Present Perfect po dodatkowe informacje odsyłamy do tego działu. W ramach przypomnienia: formę past participle tworzymy poprzez dodanie końcówki -ed do czasownika lub nieregularnie, specyficznie dla każdego czasownika nieregularnego.

Tworzenie zdań twierdzących w czasie Past Perfect podsumowuje poniższa tabela:

Past Perfect - twierdzenia
I
You
He
She
It
We
You
They

had
had
had
had
had
had
had
had

left
left
left
left
left
left
left
left

when John arrived.
when John arrived.
when John arrived.
when John arrived.
when John arrived.
when John arrived.
when John arrived.
when John arrived.


Pytania

Had + podmiot + czasownik w III-ciej formie

Pytanie w czasie Past Perfect tworzymy za pomocą inwersji, czyli zamiany kolejności podmiotu zdania i czasownika posiłkowego had.

Przykładowe pytania w Past Perfect:

 • Had James done his homework when you came? [Czy James odrobił już pracę domową, kiedy przyszedłeś?]
 • Jason thought: 'Had she ever dreamed of becoming an actress?' [Jason pomyślał: 'Czy kiedykolwiek marzyła o tym, żeby zostać aktorką?']

Tworzenie pytań w czasie Past Perfect podsumowuje poniższa tabela:


Past Perfect - pytania

Had
Had
Had
Had
Had
Had
Had
Had

I
you
he
she
it
we
you
they

fallen asleep
fallen asleep
fallen asleep
fallen asleep
fallen asleep
fallen asleep
fallen asleep
fallen asleep

when his parents arrived?
when his parents arrived?
when his parents arrived?
when his parents arrived?
when his parents arrived?
when his parents arrived?
when his parents arrived?
when his parents arrived?


Przeczenia

Had + not + czasownik w III-ciej formie

Przeczenia w czasie Past Perfect tworzymy poprzez dodanie słowa 'not' (sygnalizującego negację) po czasowniku posiłkowym had (had not). Bardzo często w języku angielskim występuje forma skrócona had not - hadn't.

Przykładowe przeczenia w czasie Past Perfect:

 • We had not gone to Berlin that year. [Tamtego roku nie pojechaliśmy do Berlina]
 • They hadn't seen any bears. [Nie widzieli żadnych niedźwiedzi]

Tworzenie przeczeń w czasie Past Perfect podsumowuje poniższa tabela:


Past Perfect - przeczenia
I
You
He
She
It
We
You
They

had not / hadn't
had not / hadn't
had not / hadn't
had not / hadn't
had not / hadn't
had not / hadn't
had not / hadn't
had not / hadn't

known
known
known
known
known
known
known
known

the answer.
the answer.
the answer.
the answer.
the answer.
the answer.
the answer.
the answer.


Stosowanie czasu Past Perfect

Czas Past Perfect stosujemy aby wyrazić następujące aspekty:

 1. Jako czas zaprzeszły, kiedy podkreślamy, że jedno zdarzenie z przeszłości miało miejsce wcześniej niż drugie:

  • When we arrived at the stadion the train had already left. [Kiedy przybyliśmy na stację pociąg już odjechał] - Podkreślamy, że odjazd pociągu miał miejsce wcześniej niż przybycie na stację.
  • When the phone rang she had already left the office. [Kiedy zadzwonił telefon wyszła już z biura]. - Podobnie, opuszczenie biura nastąpiło wcześniej niż telefon.

 2. Jako przeszły odpowiednik czasu Present Perfect. Stosowany jest na przykład w mowie zależnej:
  • I had always believed that people were bad, but then I changed my mind. [Zawsze myślałem, że ludzie są źli, ale potem zmieniłem zdanie].
  • He said that she had lost hers mind. [Powiedział, że zwariowała - Mowa zależna, czas Present Perfect zamieniamy na Past Perfect.

  Uwagi i wyjątki

  Wyrażenia, które często spotykane są w czasie Past Perfect: before, after, already, just, for, since, till, until, by the time, never, etc.

  Jak widać czas Past Perfect nie posiada zbyt wielu zastosowań i nie przyjdzie Ci używać go w języku angielskim szczególnie często, zwykle będzie to użycie tego czasu jako ekwiwalentu czasu Present Perfect. Jest to zjawisko często spotykane np. w narracji, kiedy piszemy w czasie przeszłym o wydarzeniach w stosunku, do których użylibyśmy normalnie czasu Present Perfect. Dla przykładu: Mike have lost his car keys and is looking for them everywhere. [Mike zgubił kluczyki do samochodu i wszędzie ich szuka.] Wersja z narracją przeszłą: Mike had lost his car keys that night and he was looking for them everywhere. [Mike zgubił tamtej nocy kluczyki do samochodu i wszędzie ich szukał.] Użycie czasu Past Perfect jest też częste w mowie zależnej, kiedy cytujemy czyjeś słowa. Dla przykładu: I have seen her! -> He said that he had seen her.