Past Simple vs. Past Continuous

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Kiedy Past simple a kiedy Continuous?
 3. Podsumowanie

Wstęp

W tym dziale czasy Past Simple i Past Continuous zostaną dokładny sposób porównane ze sobą. Zaprezentowane zostaną typowe przykłady i problemy związane ze stosowaniem tych dwóch czasów. Przed lekturą poniższego działu zalecia się zapoznanie z budową i zastosowaniem czasów Past Simple oraz Past Continuous.

Kiedy Past Simple a kiedy Continuous?

 

Tryb dokonany i nidokonany

Podstawową różnicą pomiędzy czasami Past Simple i Past Continuous jest to, czy dane wydarzenie przeszłe już się zakończyło czy też wciąż trwa w określonej chwili przeszłości. Czasu Past Simple używamy do opisywania zdarzeń przeszłych, które już sie zakończyły natomiast czas Past Continuous stosowany jest w opisywania zdarzeń lub czynności, które rozpoczęły się i jeszcze nie zakończyły w określonej chwili przeszłości.

Porównajmy następujące przykłady:

 • In 1993 he was travelling around the world. [W 1993 roku podróżował dookoła świata.]
 • In 1993 he travelled around the world. [W 1993 roku odbył podróż dookoła świata.]

Pierwszy przykład używa czasu Past Continuous aby podkreślić, że w roku 1993 jego podróż wciąż trwała, rozpoczęła się ale jeszcze nie zakończyła. W drugim zdaniu czas Past Simple wskazuje na zakończenie opisywanego wydarzenia - w roku 1993 podróż się zakończyła.


Czynności powtarzające się i irytacja

Do wyrażania przeszłych nawyków, zwyczajów i czynności powtarzających się regularnie stosujemy czas Past Simple. Podobnie jak w czasach teraźniejszych do wyrażania irytacji używamy czasu Past Continuous.

Przykładowo:

 • When I was young I always came home late. [Kiedy byłem młody zawsze wracałem późno do domu.]
 • He was always coming home late! [Zawsze wracał późno do domu.]

Pierwszy przykład ilustruje czynność powtarzającą się w przeszłości (czas Past Simple) zaś drugi pokazuje irytację podmiotu spowodowaną powtarzaniem sie tej czynności (Past Continuous).


Przerwanie wydarzenia w przeszłości

Kiedy w przeszłości jedno właśnie trwające wydarzenie zostaje przerwane przez inne wydarzenie używamy aż dwóch czasów jednocześnie. Trwające w przeszłości wydarzenie opisujemy za pomocą czasu Past Continuous zaś wydarzenie, które je przerywa za pomocą czasu Past Simple.

Przyjrzyj się poniższym przykładom:

 • I was having a shower when the phone rang. [Brałem przysznic kiedy zadzwonił telefon.]
 • The police arrived when he was leaving the building. [Policja przyjechała kiedy opuszczał budynek.]

W przykładzie pierwszym trwająca w przeszłości czynność (prysznic) w czasie Past Continuous jest przerwana przez inną (dzwonek telefonu) w czasie Past Simple. Możliwa jest oczywiście odwrotna kolejność zdarzeń co ilustruje przykład drugi.


Wydarzenia równoczesne i następujące po sobie

Kiedy wydarzenia przeszłe rozgrywają się jedno po drugim używamy wtedy czasu Past Simple. Natomiast kiedy kilka wydarzeń rozgrywa się jednocześnie bądź stanowi tło akcji używamy czasu Past Continuous.

Przykładowo:

 • She sat on a chair, smiled and looked at me. [Usiadła na krześle, uśmiechnęła się i sporzała na mnie.]
 • She was sitting on a chair, smiling and looking at me. [Siedziała na krześle uśmiechając się i patrząc na mnie.]

Pierwsze zdanie pokazuje trzy czynności przeszłe, które nastąpiły jedna po drugiek, czyli druga zaczęła się dopiero kiedy skończyła się pierwsza etc. Drugi przykład to z kolei trzy czynności mające miejsce jednocześnie.


Zmiany w przeszłości

Kiedy chcemy pokazać zamiany zachodzące w przeszłości używamy czasu Past Continuous. Zastosowanie czasu Past Simple jest w takim kontekście nieprawidłowe.

Dla przykładu:

 • It was getting warmer and warmer. [Robiło się coraz cieplej.]
 • It got warmer and warmer.

Zastosowanie obu czasów podsumowuje pokrótce poniższa tabela:

PAST SIMPLE
PAST CONTINUOUS
Wydarzenia zakończone Wydarzenia trwające w określonej chwili przeszłości.
Przeszłe nawyki, zwyczaje i czynności powtarzające się. Wyrażanie irytacji z powtarzających się wydarzeń przeszłych.
Trwające wydarzenie przeszłe (past continuous) przerwane przez inne wydarzenie (past simple).
Wydarzenia przeszłe następujące jedno po drugim. Wydarzenia przeszłe trwające jednocześnie.
  Wyrażanie zmian w przeszłości.