Past Simple vs. Past Perfect

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Kiedy Past Simple a kiedy Past Perfect?
 3. Podsumowanie

Wstęp

W tym dziale czasy Past Simple i Past Perfect zostaną dokładny sposób porównane ze sobą. Zaprezentowane zostaną typowe przykłady i problemy związane ze stosowaniem tych dwóch czasów. Przed lekturą poniższego działu zalecia się zapoznanie z budową i zastosowaniem czasów Past Simple oraz Past Perfect.

Kiedy Past Simple a kiedy Past Perfect?

 

Czas przeszły i zaprzeszły

O ile czasu Past Simple używamy do wyrażania zdarzeń przeszłych w określonej chwili czasu to czas Past Perfect jest tzw. czasem zaprzeszłym i używamy go do zilustrowania, że jedno wydarzenie w przeszłości miało miejsce wcześniej niż drugie. Wydarzenie wcześniejsze występuje wtedy w czasie Past Perfect zaś wydarzenie nastepujące po nim w czasie Past Simple.

Przyjrzyjmy się kilku przykładom:

 • When we arrived at the station the train had already left. [Kiedy dotarliśmy na dworzec pociąg już odjechał.]
 • We had left before the train arrived at the station. [Wyszliśmy zanim pociąg przyjechał na stację.]
 • When we arrived at the station the train was leaving. [Kiedy dotarliśmy na stację pociąg miał właśnie odjeżdżał.]
 • We arrived at the station, bought the tickets and departed by train. [Dotarliśmy na stację, kupiliśmy bilety i odjechaliśmy pociągiem.]

Pierwsze zdanie ilustruje nam kolejność zdarzeń - najpierw odjechał pociąg (past perfect) a potem dotarliśmy na stację (past simple). Kolejny przykład przedstawia dokładnie odwrotną sytuację - zwróć uwagę jak zmieniły się formy czasowników teraz to odjazd pociągu miał miejsce później. Zdanie trzecie pokazuje torchę inny rozkład czasu - obydwa zdarzenia dzieją się równocześnie (stąd czas Past Continuous). W ostatim przykładzie widzimy zastosowanie czasu Past Simple do opisania kilku wydarzeń rozgrywających się jedno po drugim.

Uwaga: Zauważ, że czasu Past Perfect można używać do opisywania wydarzeń przeszłych nawet bardzo odległych od siebie w czasie, np. When we arrived at the ruins its inhabitants had been gone for decades. [Gdy dotarliśmy do ruin ich mieszkańcy nie żyli już od dziesięcioleci.] Czasu Past Simple używamy tylko do opisywania zdarzeń następujących bezpośrednio po sobie.


Wydzarzenia przed określoną chwilą przeszłą

Kiedy opisujemy wydarzenia bądź czynności, które miały miejsce przed ściśle określoną chwilą w przeszłości stosujemy czas Past Perfect. Użycie czasu Past Simple w takiej sytuacji jest niepoprawne.

Przykładowo:

 • She had finished her work before 6 o'clock. [Skończyła pracę przed 6tą.]
 • She finished her work before 6 o'clock.
 • We had been back home before midnight. [Wróciliśmy do domu przed północą.]

Narracja przeszła

W przypadku stosowania narracji przeszłej używamy czasu Past Simple lub Past Continuous, jednak kiedy opisujemy wydarzenia wcześniejsze niż te właśnie opisywane stosujemy czas Past Perfect.

Dla przykładu:

 • It was late and he was very tired. His parents had already gone to bed. [Było późno i był już bardzo zmęczony. Jego rodzice położyli sie już spać.]
 • She was sitting in an armchair and recollecting the time she had spent with her husband. [Siedziała w fotelu wspominając czas spędzony ze swoim męzem.]

W obydwu przykładach zastosowana została narracja przeszłą (w pierwszym w czasie Past Simple a w drugim w czasie Past Continuous) zaś wydarzenia wcześniejsze niż opisywana w przykładach chwila (rodzice kładący się spać oraz chwile spędzone z mężem) wykorzysują czas Past Perfect.


Plany, które nie doszły do skutku

Kiedy opisujemy plany, zamiary bądź postanowienia, które jednak nie miały miejsca nie używamy czasu Past Simple, lecz czasu Past Perfect.

Kilka przykładów:

 • She had believed that he would come back one day. [Wierzyła, że pewnego dnia wróci]
 • She believed that he would come back one day. [Wierzyła, że pewnego dnia wróci]
 • They had dreamt of having a better life. [Marzyli o lepszym życiu.]

Różnica pomiędzy przykładem pierwszym a drugom polega na tym, że przykład pierwszy wyraźnie wskazuje, że oczekiwania podmiotu nie zostały spełnione. W drugim przykładzie nie wiemy, czy osoba, na którą czekano wróciła.


Odległość w czasie

Niektóre osoby uczące się języka angielskiego uważają, że czasu Past Perfect używamy aby wyrazić większą odległość w czasie o teraźniejszości niż za pomocą czasu Past Simple. Jest to prawda kiedy porównujemy ze sobą dwa wydarzenia, natomiast kiedy opisujemy pojedyncze zdarzenie nic podobnego nie ma miejsca.

Dla przykładu:

 • He died a long time ago. [Zmarł dawno temu.]
 • He had died a long time ago. [Zmarł dawno temu.]

Obydwa zdania znaczą dokładnie to samo, a ponieważ użycie tu czasu Past Perfect jest nadmierną komplikacją w takich przypadkach używa się tylko czasu Past Simple.


Podsumowanie

Porównanie użycia czasów Past Simple i Past Perfect podsumowuje poniższa tabela:

PAST SIMPLE
PAST PERFECT
Zakończone wydarzenia w przszłości. Czas zaprzeszły - wydarzenie przeszłe poprzedzające inne wydarzenie przeszłe.
Narracja przeszła. Wydarzenia wcześniejsze w narracji przeszłej.
Wydarzenia przeszłe następujące kolejno po sobie.  
  Wydarzenia mające miejsce przed określoną chwilą przeszłą.
  Wydarzenia, plany, zamiary i nadzieje, które nie doszły do skutku.