Present Continuous

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Konstrukcja czasu Present Continuous
 3. Dodawanie końcówki -ing.
 4. Stosowanie czasu Present Continuous.
 5. Uwagi i wyjątki

Wstęp

Czas Present Continuous (lub też Present Progressive Tense) jest obok czasu Present Simple jednym z najprostszych i najcześciej stosowanych w języku angielskim czasów. Ze względu na prostą konstrukcję jest on jednym z pierwszych czasów poznawanych przez początkujących. Poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje związane z tym czasem, takie jak jego budowa i zasady stosowania, reguły dotyczące dodawania końcówki -ing do czasownika oraz nieliczne wyjątki i uwagi dotyczące użycia pewnych czasowników w czasie Present Continuous.

Konstrukcja czasu Present Continuous

Zdania twierdzące

Am/Are/Is + Czasownik + -ing

Zdania twierdzące w czasie Present Continuous tworzymy poprzez dodanie do czasownika końcówki -ing oraz umieszczenie przed czasownikiem głównym czasownika posiłkowego 'to be' odmienionego odpowiednio przez osoby (czasownik 'to be'może zatem przyjąć jedną z trzech form: am, are, is). Dla przykładu:

 • I am shopping right now. = I'm shopping right now [Ja teraz kupuje]
 • They are laughing = They're laughing [Oni się śmieją]
 • Susan is eating her breakfast = Susan's eating her breakfast [Susan je śniadanie]
 • They are just buying 2 highest class digital camcoders = They're just buying 2 highest class digital camcoders [Oni właśnie kupują dwie najwyższej klasy kamery ]

Uwaga: Zwróć uwagę na to, że w czasie Present Continuous czasownik posiłkowy 'to be' nie pełni funkcji znaczeniowej a jedynie funkcje gramatyczną. Zatem np. zdanie He is working hard nie będzie oznaczać [On jest ciężko pracujący], lecz po prostu [On ciężko pracuje]. Czasownik 'is' w tym zdaniu nie oznacza czynności, lecz służy tylko do zasygnalizowania, że zdanie jest w czasie Present Continuous.

Uwaga: Czasownik 'to be' w języku angielskim bardzo często ulega skróceniu i występuje w następujących formach:

Formy skrócone 'to be'

I am = I'm
You are = You're
He is = He's
She is = She's
It is = it's

We are = we're
You are = you're
They are = they're

Jak łatwo zauważyć następuje tu po prostu odcięcie pierwszej samogłoski czasownika 'to be' i dołączenie go do poprzedzającego czasownik wyrazu - oddzielając go od niego znakiem apostrofu. Zamiast zaimka osobowego możemy użyć dowolnego innego rzeczownika.
Dla przykładu: John's working in his orfice [John pracuje w swoim biurze].

Tworzenie zdań twierdzących w czasie Present Continuous podsumowuje poniższa tabela:

Present Continuous - twierdzenia

I
You
He
She
It

We
You
They

am
are
is
is
Is

are
are
are

watching
watching
watching
watching
watching

watching
watching
watching

a movie.
a movie.
a movie.
a movie.
a movie.

a movie.
a movie.
a movie.

Pytania

Am/Is/Are + podmiot zdania + czasownik + -ing

Pytania w czasie Present Continuous tworzymy za pomocą tzw. inwersji (odwrócenia). Inwersja polega na zamianie kolejności w zdaniu podmiotu i czasownika posiłkowego 'to be'. Dla przykładu:

 • I am driving a bus -> Am I driving a bus? [Czy prowadzę autobus?]
 • Mike is gathering mushrooms -> Is Mike gathering mushrooms? [Czy Mike zbiera grzyby?]
 • They're playing the piano -> Are they playing the piano? [Czy oni grają na fortepianie?]

Uwaga: O ile w zdaniach twierdzących bardzo często stosowana jest forma skrócona czasownika 'to be' (I'm, He's, etc.) w pytaniach, ze względu na odwrotną kolejność słów, nie jest to już możliwe.

Tworzenie pytań w czasie Present Continuous podsumowuje poniższa tabela:

Present Continuous - pytania

Am
Are
Is
Is
Is

Are
Are
Are

I
you
he
she
it

we
you
they

watching
watching
watching
watching
watching

watching
watching
watching

a movie?
a movie?
a movie?
a movie?
a movie?

a movie?
a movie?
a movie?

Przeczenia

Podmiot zdania + am/is/are + czasownik + -ing

Przeczenia w czasie Present Continuous tworzymy poprzez dodanie do zdania twierdzącego słowa 'not' (sygnalizującego negację) zaraz po czasowniku posiłkowym 'to be'. Dla przykładu:

 • I am riding a bike -> I am not riding a bike. [Nie jeżdżę na rowerze]
 • John is cleaning the pool -> John is not cleaning the pool. [John nie czyści basenu]
 • We're sunbathing -> We're not sunbathing. [Nie opalamy się]

Tworzenie pytań w czasie Present Continuous podsumowuje poniższa tabela:

Present Continuous - przeczenia

I
You
He
She
It

We
You
They

am
are
is
is
Is

are
are
are

not
not
not
not
not

not
not
not

watching
watching
watching
watching
watching

watching
watching
watching

a movie.
a movie.
a movie.
a movie.
a movie.

a movie.
a movie.
a movie.


Dodawanie końcówki -ing

Jak wspomniano wyżej do czasownika w formie continuous dodajemy końcówkę -ing. Jednak w niektórych przypadkach końcówka wpływa nieznacznie na pisownię czasownika. Wszystkie takie przypadki opisano poniżej:

 • W czasownikach zakończonych na -ie końcówka ta zamienia się w 'y' przed dodaniem -ing. Dla przykładu: Die - Dying, Lie - Lying.
 • W czasownikach zakończonych na -e usuwamy 'e' przed dodaniem końcówki -ing. Dla przykładu: Smile - Smiling, Drive - Driving.
 • Wyjątkiem jest tu czasownik 'be' przyjmujący formę 'being' oraz wszystkie czasowniki zakończone na -ee gdzie nic nie zmieniamy. Dla przykładu: See - Seeing, Agree - Agreeing.
 • W czasownikach jednosylabowych zakończonych na spółgłoskę poprzedzaną przez samogłoskę (np. stop) końcowa spółgłoska jest podwajana przed dodaniem końcówki -ing. Dla przykładu: Stop - Stopping, Bet - Betting, Set - Setting.
 • Jeśli ta sama sytuacja ma miejsce w czasownikach wielosylabowych, podwojenie ostatniej spółgłoski ma miejsce tylko w przypadku, gdy akcent pada na ostatnią sylabę. Dla przykładu: Begin - Beginning, Regret - Regretting.
 • Jeśli akcentowana jest inna sylaba niż ostatnia spółgłoski końcowej nie podwaja się. Dla przykładu: Happen - Happening, Remember - Remembering.
 • W British English w czasownikach zakończonych na -l końcówka ulega podwojeniu przed dodaniem -ing niezależnie od tego, która sylaba jest akcentowana. Dla przykładu: Travel  - Travelling, Cancel - Cancelling.
 • Nie podwajamy ostatniej spółgłoski, jeżeli czasownik kończy się na podwójną spółgłoskę (-rt, -lp, -ng, etc.). Dla przykładu: Start - Starting, Help - Helping, Sing - Singing.
 • Nie podwajamy ostatniej spółgłoski, jeżeli poprzedza ją podwójna samogłoska (-oil, -eed, etc.) Dla przykładu: Boil  - Boiling, Need - Needing.
 • Nie podwajamy 'y' ani 'w' na końcu czasownika. Dla przykładu: Lay - Laying, Grow - Growing.

Stosowanie czasu Present Continuous

Czas Present Continuous stosujemy w następujących przypadkach:

 1. Do wyrażania czynności trwających w chwili mówienia:

  • I'm driving the car the moment [Prowadzę w tej chwili samochód]
  • She's working now [Ona teraz pracuje]
  • They are cooking the diner [Oni gotują kolację]
  • Right now I am watching my favourite tv show, don't disturb me . [Właśnie oglądam swoj ulubiony program telewizyjny, nie przeszkadzaj mi]

 2. Do wyrażania czynności trwających w obrębie teraźniejszości:
 • Joan is reading an interesting book [Joan czyta ciekawą książkę] - Niekoniecznie w tej chwili, jest po prostu w trakcie czytania, zaczęła czytać i jeszcze nie skończyła.
 • Currently many web users are using Anonymous Proxy to anonymize their work and help prevent identity theft. [Obecnie wielu użytkowników sieci korzysta z anonimowego proxy, aby nadać swej pracy anonimowy charakter i zapobiec przywłaszczeniu tożsamości.] - Obecny trend, trudno przewidzieć co będzie w przyszłości.
 • My family is living in London now [Moja rodzina mieszka teraz w Londynie] - Nie mieszka tam na stałe tylko tymczasowo, np. jest na wakacjach.
 • He's decorating his house [Remontuje swój dom] - Jest w trakcie remontu, ale niekoniecznie remontuje go dokładnie w tej chwili, może właśnie zrobił sobie przerwę.
 • [Wiele ludzi odwiedza interesujące blogi do których należy Gods and Heroes.] - Tendencja obejmująca dłuższą perspektywę teraźniejszości.
 1. Do wyrażania zdarzeń przyszłych, uprzednio zaplanowanych:
 • I'm having a lunch with James tomorrow. [Jutro jem obiad z Jamesem] - Jesteśmy umówieni na obiad, czynność zaplanowana przez nas.
 • Football players are meeting the press at 3 o'clock [Piłkarze spotykają się z prasą o trzeciej] - Zdarzenie zaplanowane wcześniej, najprawdopodobniej przez menadżera drużyny.
 • Are you playing tennis next weekend? [Czy grasz w tenisa w przyszły weekend?] - Pytamy, czy ktoś zaplanował już sobie grę w tenisa na weekend.
 1. Do wyrażania czynności powtarzających się stale, aby okazać nasze znużenie lub irytację (w połączeniu ze słowami always, constantly, forever):
 • You're always getting home late! [Zawsze wracasz późno do domu] - Tak może się zwrócić np. poirytowana żona do męża.
 • She's constantly leaving the door open. [Ona ciągle zostawia drzwi otwarte] - Gdy ktoś nagminnie nie zamyka za sobą drzwi.
 1. Do wyrażenia aktualnych zmian, trendów i rozwoju sytuacji:
 • The house prices are getting higher. [Rosną ceny domów] - Wskazuje na aktualny proces wzrostu cen nieruchomości.
 • The company is developing rapidly this month. [W tym miesiącu firma gwałtownie się rozwija] - Wskazuje na aktualnie dobrą sytuację firmy, choć nie jest ona stała i w przyszłości może się pogorszyć.
 • These days a lot of people are visiting Top Mobile 4 U in order to find out about latest news concerning mobile phones. [W obecnych czasach wiele ludzi odwiedza stronę Top Mobile 4 U, aby zdobyć najnowsze wiadomości dotyczące telefonów komórkowych] - Cóż, taki obecny trend.

Uwagi i wyjątki


Ważnym elementem poprawnego stosowania czasu Present Continuous jest zrozumienie, że odnosi się on przede wszystkim do czynności i zdarzeń tymczasowych, które już się rozpoczęły a jeszcze nie zakończyły. Pojęcie tymczasowości pozwala nam łatwo odróżnić ten czas od czasu Present Simple gdzie opisywane zdarzenia są stałe. Kontrast pomiędzy czasami Present Simple i Present Continuous jest często trudny do zaobserwowania dla Polaków ze względu na brak podobnych konstrukcji w języku polskim. Zauważ, że po polsku zdania I live in Warsaw oraz I'm living in Warsaw brzmią dokładnie tak samo.

Pomocne w określeniu, z którym czasem mamy do czynienia są niektóre wyrazy sygnalizujące użycie jednego z czasów. Najbardziej charakterystyczne dla czasu Present Continuous są wyrazy takie jak: now, at the moment, at present, this week/this month/this year, still, today, tonight, nowdays, these days, etc. Wyrazy charakterystyczne dla czasu Present Simple można znaleźć tutaj.

Czasowniki statyczne (Stative Verbs)

W języku angielskim pewne czasowniki opisują wyłącznie stany i dlatego nie posiadają formy continuous. Do tej grupy należą czasowniki związane z:

 • Zmysłami [see, hear, smell, feel, taste]
 • Emocjami i uczuciami [feel, forgive, hate, loathe, like, love, mind, wish, etc.]
 • Myśleniem [think, agree, believe, consider, doubt, expect, etc.]
 • Inne [appear, be, belong, have, keep, matter, owe, posses, etc.]

Uwaga: czasowniki think, consider oraz expect mogą przyjmować formę continuous kiedy odnoszą się do czynności samej w sobie.
Na przykład: Don't interrupt me, I'm thinking! [Nie przerywaj mi, myślę!] ale już I think that it will rain today. [Myślę, że będzie dziś padać]

Uwaga: czasowniki związane ze zmysłami mogą przyjmować formę continuous, lecz następuje wtedy zmiana ich znaczenia.
Na przykład: I'm seeing my docotor tomorrow [Na jutro jestem umówiony z dentystą] gdzie czasownik seeing przyjmuje inne znaczenie.

Uwaga: czasownik have może przyjmować formę continuous w wyrażeniach takich jak: have a bath, have a lunch, have fun, have a good time, have a nap etc.
Na przykład: He can't answer the phone now, he's having a nap. [Nie może teraz odebrać telefonu bo uciął sobie dżemkę]