Should

Wszystkie czasowniki modalne (modal verbs)

Spis treści:

  1. Informacje gramatyczne
  2. Stosowanie 'should'
  3. Kiedy używamy 'should' a kiedy 'ought' lub 'must'?
  4. Should w zdaniach podrzędnych
  5. Should/Would

 

Informacje gramatyczne

Czasownik should należy do grupy czasowników modalnych, zatem obowiązują go pewne reguły gramatyczne inne niż w przypadku zwykłych czasowników:

  1. Nie przyjmuje końcówki -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej:

He should do it again . [Powinien zrobić to jeszcze raz.]
He shoulds do it again. .

  1. Pytania i przeczenia z should tworzymy bez operatora do:

Should he be more careful? [Czy powinien być ostrożniejszy?]
Does he should be more careful.
You should not run so fast. [Nie powinieneś biegać tak szybko.]
You don't should run so fast.

  1. Po should używamy czasownika w bezokoliczniku bez 'to' (tzw. bare infinitive):

We should go that way. [Powinniśmy iść tędy.]
We should to go that way.

  1. Forma skrócona should to shouldn't (should not).

It shouldn't rain tomorrow. [Jutro nie powinien padać deszcz]

Stosowanie should

Powinność, pytanie o rady i mowa zależna

Czasownik modalny should jest używany najczęściej do wyrażenia powinności lub obowiązku zrobienia czegoś. Jest przy tym mniej zobowiązujący niż czasownik modalny must. W pytaniach z kolei should jest używane do pytania o radę lub polecenia, podobnie jak czasownik shall (patrz czas Future Simple). W mowie zależnej should funkcjonuje także jako przeszła forma czasownika shall.

Przykłady:

People should care more about the environment [Ludzie powinni bardziej troszczyć się o środowisko] - powinność.
You shouldn't be late for work. [Nie powinieneś spóźniać się do pracy]
This essay should be handed in before the end of the term.
[Ten esej należy złożyć przed końcem semestru.] - obowiązek.
Should I stay or should I go? [Powinienem iść czy zostać?] - pytanie o radę.
What should I do next, sir? [Co mam dalej robić, proszę pana?] - pytanie o instrukcje.
'You shall go there at once.' [Natychmiast tam pójdziesz]
He said that I should go there at once. [Powiedział, że natychmiast tam pójdę.] - mowa zależna.

Wnioskowanie

Czasownika modalnego should można użyć do stwierdzenia, że coś jest prawdziwe w oparciu o jakieś logiczne przesłanki.

Przykłady:

He's with the police, he should be safe. [Jest z policją, powinien być bezpieczny] - to logiczne, że policja zapewni mu bezpieczeństwo.
Driving a Ferrari should be an exiting experience. [Jazda Ferrari powinna być podniecającym doświadczeniem]

Przeszłość

Kiedy mówimy o przeszłości czasownik modalny should + infinitive jest używany tylko w mowie zależnej. W pozostałych przypadkach czasownik should jest zastępowany formą was/were supposed to oznaczającą dokładnie to samo, co should.

Przykłady:

I told him that he should leave but he wouldn't listen. [Powiedziałem mu, że powinien wyjść ale mnie nie posłuchał] - mowa zależna.
I was supposed to work all morning. [Miałem pracować cały ranek]
They were supposed to be arrested. [Mieli zostać aresztowani]

Should have.

Do mówienia o wydarzeniach przeszłych, które nie miały miejsca lub mogły nie mieć miejsca używamy konstrukcji should + perfect infinitive. Konstrukcja should not have. odnosi się do niechcianych wydarzeń, które miały miejsce lub negatywnego prawdopodobieństwa zajścia czegoś.

Przykłady:

He should have told me about the money, but he didn't. [Powinien był mi powiedzieć o pieniądzach, ale tego nie zrobił]
She should have come by now.
[Powinna być już na miejscu.] - ale jej nie ma.
You shouldn't have drunk so much last night. [Nie powinieneś był tyle pić wczoraj w nocy]
The plane shouldn't be in the air yet.
[Samolot nie powinien być jeszcze w powietrzu.] - negatywne prawdopodobieństwo.

 

Kiedy używamy should a kiedy ought lub must?

Should czy Ought?

Czasowniki modale should i ought to są bardzo podobne znaczeniowo i w większości przypadków mogą być one stosowane zamiennie. Obydwa czasowniki służą do dawania rad, mówienia o powinnościach, oraz opisywania tego, co uważamy, że inni powinni zrobić. We współczesnym angielskim znacznie częściej używa się jednak czasownika should. Oba czasowniki mogą być także użyte do mówienia o logicznym prawdopodobieństwie czegoś. W uprzejmych prośbach o zrobienie czegoś nie stosuje się czasowników should/ought. W negatywnych question tags używamy najczęściej formy shouldn't.

Uwaga: Pamiętaj, że po should używamy czasownika w bezokoliczniku bez 'to' (tzw. bare infinitive) zaś po ought czasownika w bezokoliczniku razem z 'to'.

Przykłady:

You should/ought to be at work now, shouldn't you? [Powinieneś być teraz w pracy, prawda?]
She should/ought to eat less sweets.
[Powinna jeść mniej słodyczy]
There should/ought to be enough milk in the fridge.
[W lodówce powinno być wystarczająco dużo mleka]
Could you sit somewhere else?
[Czy możesz usiąść gdzie indziej?] - uprzejma prośba, forma You should/ought to sit. jest niepoprawna.

Must czy Should?

Czasownik modalny must ma bardzo podobne znaczenie do should czy ought jednak jest on zdecydowanie mocniejszy i bardziej zobowiązujący w użyciu. Służy do wyrażania głębokiego przekonania o tym, że coś musi i zostanie zrobione lub jest prawdziwe. Should i ought to wyrażają nieco mniejsze przekonanie.

Porównaj przykłady:

The doctor said I have a cancer and I must quit smoking. [Lekarz powiedział, że mam raka i muszę przestać palić] - prawdziwa konieczność.
You ought to/should quit smoking, it's unhealthy. [Powinieneś rzucić palenie, to niezdrowe.]
Susan must be in the garden now. [Susan musi być teraz w ogrodzie] - jestem pewien, że tak jest.
Susan ought to/should be in the garden. [Susan powinna być teraz w ogrodzie] - sądzę, że tak jest.

Czasownika modalnego should możemy użyć zamiast must aby sprawić, żeby polecenia brzmiały bardziej uprzejmie. Czasowniki should i ought to mogą być użyte do przewidywania, must nie może być stosowane w ten sposób.

Przykłady:

This form should be filled in with pencil. [Ten formularz należy wypełnić ołówkiem]
Your thesis should be finished by June.
[Twoja praca dyplomowa powinna być skończona do czerwca]
The weather should be nice.
[Pogoda powinna być ładna] - przewidywanie, zatem forma The weather must be nice jest niepoprawna.

 

Should w zdaniach podrzędnych

Konieczność

W formalnym języku angielskim czasownik modalny should może być w zdaniach z that użyty po przymiotnikach i rzeczownikach określających konieczność lub ważność zrobienia czegoś. Takie czasowniki i przymiotniki to na przykład: important, necessary, vital, essential, eager, naxiour, concerned, wish, etc. Should możemy użyć także po czasownikach określających podobną konieczność, szczególnie w zdaniach przeszłych. Użycie w ten sposób czasownika modalnego should jest typowe tylko dla British English.

Przykłady:

It is important that he should talk to his superiors. [Ważne jest, żeby porozmawiał z przełożonymi]
Is it essential that the governor should be sued?
[Czy kluczowe jest pozwanie gubernatora?]
I'm anxious that nobody should suffer.
[Jest dla mnie ważne, żeby nikt nie cierpiał]
It is my father's dying wish that his money should be given to her.
[Życzeniem mojego zmarłego ojca było dać jej te pieniądze]
The doctor insisted that I should stay in the hospital.
[Lekarz nalegał na to, żebym został w szpitalu]
I recommend that he should be given a medal.
[Uważam, że powinien dostać medal]

W mowie potocznej takie użycie should jest rzadkością i częściej spotkać możemy inne formy językowe zastępujące ten czasownik. W American English zamiast should możemy użyć trybu łączącego (subjunctive).

Przykłady:

It is important that he talks to her parents. [Ważne jest żeby porozmawiała z rodzicami]
Is it necessary to sue his brother?
[Czy pozwanie jego brata jest konieczne?]
It is important that he talk to me as soon as he arrives.
[Ważne jest żeby ze mną porozmawiał jak tylko przyjedzie]
I recommend that he increase his efforts.
[Sądzę, że powinien zwiększyć wysiłki]

Reakcje i opinie

Czasownik modalny should jest też używany w zdaniach podrzędnych do wyrażania opinii i reakcji związanych z różnymi sytuacjami. Takie stosowanie should jest typowe dla British English. W American English w tego typu zdaniach zamiast should używany jest czasownik would. Zdania takie mogą również w ogólne nie zawierać should.

Przykłady:

I'm surprised that he should lie to you. [Jestem zaskoczony, że cię okłamał]
I was shocked that she shouldn't have included him in her will.
[Byłem zaszokowany, ze nie uwzględniła go w testamencie]
I'm sorry you should think I was responsible for this.
[Przykro mi, że myślisz, że byłem za to odpowiedzialny]
It was obvious that his parents would want him to be a good man.
[Oczywiste było, że jego rodzice chcieli żeby był dobrym człowiekiem] - American English.
It's astonishing that they said something like that. [To zadziwiające, że powiedzieli coś takiego]

 

Should/Would

Ten czasownik modalny jest bardzo specyficzny, ponieważ może przyjmować dwie formy, zarówno should jak i would. W pierwszej osobie liczby pojedynczej (I) oraz w pierwszej osobie liczby mnogiej (we) możemy użyć zarówno should jak i would w tym samym znaczeniu, w pozostałych osobach używamy tylko would. Użycie should w pierwszej osobie liczby pojedynczej jest rzadko spotykane w American English i staje się mniej popularne także i w British English. W mowie potocznej, zwłaszcza po zaimkach osobowych, często stosuje się formę skróconą 'd.

Should/Would
I should / would We should / would
You would You would
He would
She would
It would
They would

 

Przeszła i nieokreślona forma shall/will

Czasownik should/would może być stosowane jako przeszła i mniej określona forma czasowników shall/will. Ma to miejsce przede wszystkim w mowie zależnej oraz przy użyciu konstrukcji Future in the Past. Should/would jest także często stosowany z czasownikami like, love i prefer w uprzejmych zapytaniach i propozycjach.

Przykłady:

'I shall/will be home for supper.' [Będę w domu na kolację]
I knew that I should/would be home for supper.
[Wiedziałem, że będę w domu na kolację]
Mandy looked at the building in which she would be studying in October.
[Mandy spojrzała na budynek, w którym będzie studiować od września]
Would you be able to fix it?
[Czy będziesz w stanie to naprawić?] - mniej określone zapytanie, więcej w nim wahania i niepewności niż w poniższym.
Will you be able to fix it?
Should/would we like some tea? [Czy mamy ochotę na herbatę?]
I would prefer water. [Wolałbym wodę]

Should/Would have.

Forma should/would + perfect infnitive używana jest, gdy mówimy o wydarzeniach innych, niż te które tak naprawdę miały miejsce. Ponadto w British English struktura I should/would have thought. jest używana do wyrażania zaskoczenia.

Przykłady:

I should/would have liked to become a soldier. [Chciałem zostać żołnierzem] - ale nie zostałem.
We should/would have prepared a dinner if we'd known that you were coming. [Gdybyśmy wiedzieli, ze przejeżdżacie to zrobilibyśmy kolację]
He wouldn't have won the elections without his wife's support.
[Nie wygrałby wyborów bez wsparcia swojej żony]
It's strange that it doesn't work. I should/would have thought it would work perfectly fine.
[To dziwne, że nie działa. Wydawało mi się, że będzie działać bez zarzutu] - jestem zaskoczony, że nie działa.