Liczba pojedyncza i mnoga

Podobnie jak w języku polskim tak i w angielskim rzeczowniki przyjmują liczbę pojedynczą lub mnogą. O ile w przypadku polskiego tworzenie liczby mnogiej opiera się na dość skomplikowanym dodawaniu końcówek gramatycznych, to w angielskim funkcjonuje tylko końcówka 's' lub 'es'.

Liczbę mnogą większości rzeczowników angielskich tworzymy poprzez dodanie końcówki 's' do rzeczownika.

Przykładowo:
Tree -> Trees
Bird -> Birds
Cat -> Cats
Sea -> Seas

Zmiany końcówek w liczbie mnogiej

W przypadku rzeczowników zakończonych w liczbie pojedynczej na 's' 'x' 'sh' 'ch' lub 'o' liczbę mnogą tworzymy poprzez dodanie końcówki 'es'.

Przykładowo:
Bus -> Buses
Box -> Boxes
Splash -> Splashes
Watch -> Watches
Dress -> Dresses

Uwaga: Istnieje kilka wyjątków od powyższej reguły, jak choćby słowa potatoes oraz tomatoes, w których dodajemy końcówkę 'es' pomimo zakończenia rzeczownika na 'o'.

Identyczne zasady dodawania końcówki 's' lub 'es' sprawdzają się w przypadku angielskich czasowników.

Rzeczowniki angielskie zakończone w liczbie pojedynczej na 'y' przyjmują w liczbie mnogiej końcówkę 'ies'. Innymi słowy 'y' przechodzi w 'ie'.

Przykładowo:
Baby -> Babies
Country -> Countries
Folly -> Follies
Lorry -> Lorries

Uwaga: Końcówka rzeczownika zakończonego na 'y' nie zmienia się jeśli poprzedza ją inna samogłoska, np. '-ay', '-ey', '-oy','uy'.

Przykładowo:

Toy -> Toys
Key -> Keys
Guy -> Guys

Uwaga: Nazwy własne zakończone na 'y' przyjmują w większości przypadków liczbę mnogą z końcówką 's' bez żadnych zmian.

Przykładowo:

Have you seen the film about the Kennedys? [Czy widziałeś film o Kennedy'ch?]
I don't like Monady [Nie lubię poniedziałków]

W rzeczownikach zakończonych w liczbie pojedynczej na '-f' lub '-fe' końcówka w liczbie mnogiej ulega udźwięcznieniu i 'f' przechodzi w spółgłoskę 'v'.

Przykładowo:

Wolf -> Wolves
Leaf -> Leaves
Loaf -> Loaves

Uwaga: Wyjątkiem od powyższego są słowa dwarf, hoof, scarf oraz wharf, które mogą mieć liczbę mnogą z końcówką -fs lub -ves, obie formy są prawidłowe.

Uwaga: Czasami używamy rzeczownika w liczbie mnogiej do określenia jednego obiektu, który składa się jednak z dwóch elementów. Przykładami takich rzeczowników są: trousers [spodnie mają 2 nogawki], pyjamas, glasses, binoculars, scissors.

Uwaga: Rzeczowniki z końcówką -ics zazwyczaj są w liczbie pojedynczej a nie mnogiej.

Przykładowo: Gymnastics, Mathematics, Physics, Politics.

Uwaga: Kiedy mówimy o sumach pieniędzy, okresie czasu, odległościach itp. traktujemy je jako coś pojedynczego i używamy czasownika w liczbie pojedynczej.

Przykładowo:

Ten thousand dollars was (nie were) stolen from the bank.
Seven months is (nie are) a long time.
Ten miles is (nie are) a long distance to walk.

Compounds

W rzeczownikach składających się z rzeczownika i przysłówka (często połączonych myślnikiem), tzw. compounds, liczbę mnogą tworzymy poprzez dodanie końcówki -s do części będącej rzeczownikiem.

Przykłady:

Mother-in-law -> Mothers-in-law (nie Mother-in-laws)
Loudspeaker -> Loudspeakers
Court martial -> Courts martial