Used to / Be used to / Would

Spis treści:

  1. Used to
  2. Be used to
  3. Would

 

Used to

podmiot + used to + infinitive

 

Znaczenie

Forma  used to + infinitive jest używana do mówienia o przeszłych przyzwyczajeniach i stanach, które w teraźniejszości nie mają już miejsca.

Przykłady:

I used to smoke a lot, but now I don't smoke. [Kiedyś dużo paliłem, ale teraz nie palę]
That building used to be a church.
[Ten budynek to kiedyś był kościół]

Uwaga: Used to. występuje tylko w formie przeszłej i nie posiada formy teraźniejszej podobnie jak nie ma form progressive, perfect i infinitive. Kiedy mówimy o nawykach i stanach teraźniejszych najczęściej używamy po prostu  czasu Present Simple.

Przykłady:

He used to drink a lot. [Kiedyś dużo pił] - przeszłość.
He drinks a lot [Dużo pije] - teraźniejszość.
He uses to drink a lot.

Pytania i przeczenia

W stylu formalnym used to może pełnić funkcję modalnego czasownika posiłkowego, wtedy pytania i przeczenia tworzymy bez operatora do. Jest to typowe przede wszystkim dla British English. Częściej spotyka się tak skonstruowane przeczenia, pytania bez operatora są raczej rzadkie. W question tags zawsze występuje operator.

Przykłady:

I used not to like my work, but now I do. [Kiedyś nie lubiłem mojej pracy, ale teraz ją lubię]
I used to not like my work.
- również poprawne.
Used you to play hockey at school? [Czy grałeś w szkole w hokeja?]
He used not to eat meat, did he?
[Kiedyś nie jadł mięsa, prawda?]

W mowie potocznej najczęściej tworzymy pytania i przeczenia w sposób typowy, czyli za pomocą czasownika posiłkowego do.

Przykłady:

Did you use to smoke a lot? [Czy paliłeś kiedyś dużo?]
I didn't
use to be good at math. [Nie byłem kiedyś dobry z matematyki]

Uwaga: Forma Did you used to i I didn't used to jest również poprawna, jednak nie wszyscy akceptują taką pisownie, zatem bezpieczniej jest używać formy use to w pytaniach i przeczeniach.

Kiedy used to nie jest używane

Forma used to jest używana tylko do wyrażania przyzwyczajeń lub stanów z przeszłości, które zmieniły się lub zostały zakończone i nie są już prawdziwe w teraźniejszości. Formy used to nie stosuje się do mówienia o wydarzeniach przeszłych, czasie ich trwania lub do mówienia ile razy coś miało miejsce.

Przykłady:

I visited London last week. [W zeszłym tygodniu odwiedziłem Londyn]
I used to visit London last week.
I used to visit London every summer when I was young. [Kiedy byłem młody odwiedzałem Londyn każdego lata]
I worked with him for six years. [Pracowałem z nim sześć lat]
I used to work with him for six years.
I used to work six days a week. [Kiedyś pracowałem sześć dni w tygodniu]

Szyk zdania

Niektóre przysłówki takie jak np. always, never, sometimes mogą występować przed słowem used to. Jest to typowe dla mowy potocznej. W stylu formalnym przysłówek pojawia się raczej po słowie used.

Przykłady:

I never used to take drugs. [Nigdy nie brałem narkotyków] - nieformalne
I used never to take drugs. - formalne.

Uwaga: Pamiętaj, że forma used to + infinitive ma inne znaczenie niż forma be used to + gerund (forma ta jest omówiona poniżej).

Przykłady:

I used to ride a bike. [Kiedyś jeździłem na rowerze]
I wasn't used to ride a bike.
[Nie przywykłem do jazdy na rowerze]

Be used to

podmiot + to be + used to + czasownik + -ing

 

Znaczenie

Konstrukcja be used to something oznacza przyzwyczajenie do czegoś, jest używana w sytuacjach, kiedy doświadczyliśmy już czegoś wielokrotnie i nie jest to już dla na nowe ani dziwne.

Przykłady:

I'm used to living alone, but it was difficult at the beginning [Jestem przyzwyczajony do mieszkania samotnie, ale było to trudne na początku]
She is used do working in any kind of weather.
[Jest przyzwyczajona do pracy w każdą pogodę]

Budowa

Forma be used to występuje z rzeczownikami odczasownikowymi lub z czasownikami w formie progressive (z końcówką -ing). Czasowniki nie występują w bezokoliczniku jak miało to miejsce w przypadku formy used to (patrz wyżej). Ponieważ słowo used funkcjonuje w zdaniu jako przymiotnik może być poprzedzane przysłówkami, takimi jak np. very lub quite.

Przykłady:

John is used to living in a big city. [John jest przyzwyczajony do życia w wielkim mieście]
John is used to live in a big city.
I wasn't used to working with disabled people. [Nie byłem przyzwyczajony do pracy z niepełnosprawnymi]
They are quite used to filling all these forms.
[Są raczej przyzwyczajeni do wypełniania tych wszystkich formularzy]

Get used to i inne formy

Możliwe jest także użycie form get used to doing sth, become used to doing sth oraz grow used to doing sth w dokładnie tym samym znaczeniu. Najczęściej spotykane jest użycie get used to. Pamiętaj, że po każdej z tych form także używamy czasownika w formie progressive (z końcówką -ing)

Przykłady:

You will get used to all that noise. [Przywykniesz do tego hałasu]
I never got used to bowing when I lived in Japan.
[Nigdy nie przyzwyczaiłem się do ukłonów kiedy mieszkałem w Japonii]
She became used to her new home.
[Przyzwyczaiła się do swojego nowego domu]
It was difficult for him to grow used to working in such extreme conditions.
[Ciężko mu było przywyknąć do pracy w tak ekstremalnych warunkach]

Would

Znaczenie

Czasownik modalny would jest używany do mówienia o przeszłych zwyczajach, nawykach i charakterystycznych zdarzeniach. Zdania tego typu z silnie akcentowanym słowem would są używane do krytykowania nawyków innych. Akcentowane would stosuje się również do krytykowania pojedynczego zachowania z przeszłości, oznacza wtedy, że to zachowanie było typowe dla kogoś, kogo krytykujemy.

When she was old she would drink nothing but coffee. [Kiedy była stara nie piła nic poza kawą]
Every now and then he would invite me for a dinner.
[Od czasu do czasu zapraszał mnie na kolację]
She was a nice girl, but she WOULD lie about her age all the time.
[Była miłą dziewczyną, ale przez cały czas kłamała na temat swojego wieku] - krytyka nawyku przeszłego.
I'm not surprised you WOULD fell for it. [Nie jestem zaskoczony, że dałeś się na to nabrać] - to typowe, że dajesz się nabrać.

Would i Used to

Zarówno would jak i used to odnoszą się do czynności i zdarzeń powtarzających się w przeszłości jednak tylko used to możemy użyć w odniesieniu do stanów z przeszłości.

Porównaj przykłady:

When I worked in Madrid I would/used to get up early. [Kiedy pracowałem w Madrycie wstawałem bardzo wcześnie]
I used to have trouble with math when I was at school.
[Kiedy chodziłem do szkoły miałem problemy z matematyką] - to już nie czynność ale stan, miałem problemy cały czas.
I would have trouble with math when I was at school.