Will/Shall - Future Simple

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Konstrukcja czasu Future Simple
 3. Stosowanie formy 'will'
 4. Stosowanie formy 'shall'
 5. Uwagi i wyjątki

Wstęp

Forma will/shall jest podstawowym sposobem wyrażania zdarzeń przyszłych. Podobne zastosowanie ma często używana w języku angielskim forma 'be going to', choć różni się ona nieco pod względem budowy jak również służy do wyrażania trochę innych aspektów przyszłości. Formy will i shall są w niektórych podręcznikach do gramatyki określane jako czas Future Simple, i choć nie jest to jednak termin powszechnie akceptowalny spotyka się go dość często. Poniżej przedstawiona zostanie konstrukcja form will i shall oraz ich zastosowanie. Na końcu znajdują się dodatkowe uwagi związane z tym zagadnieniem.

Konstrukcja czasu Future Simple


Zdania twierdzące

will/shall + czasownik w I-szej formie

Zdania twierdzące z użyciem form will/shall tworzymy za pomocą czasownika w pierwszej, podstawowej formie (tzw. Infinitive) poprzedzonego czasownikiem posiłkowym 'will' wskazującym na przyszłość. Czasownik posiłkowy will ma tylko jedną formę dla wszystkich osób i liczb, zatem nie zmienia się w 3 osobie liczby pojedynczej. Podobnie czasownik główny nie ulega zmianie dla tej osoby (nie dodajemy końcówki -s/-es).

Przykładowe zdania z użyciem form will/shall:

 • I shall see my fiancee tomorrow. [Jutro zobaczę moją narzeczoną]
 • I think I'll have another coffee [Chyba napiję się jeszcze jednej kawy]
 • She will buy the red dress. [Kupi czerwoną sukienkę]
 • Only the best digital cameras will satisfy the needs of the most demanding customers. [Jedynie najlepsze aparaty cyfrowe zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających klientów]

Uwaga: W języku angielskim często używa się skróconej formy czasownika posiłkowego will, który łączy się z podmiotem w następujący sposób:

Forma skrócona will

I will
You will
He will
She will
It will
We will
You will
They will

->
->
->
->
->
->
->
->

I'll
You'll
He'll
She'll
It'll
We'll
You'll
They'll

Uwaga: Zauważ, że czasownik 'will' nie pełni tu funkcji znaczeniowej a jedynie gramatyczną - wskazuje na przyszłość. Może to być nieco mylące, jako, że czasownik 'will' może również pełnić funkcję znaczeniową jako zwyczajny czasownik. Słowo 'will' może być również rzeczownikiem oznaczającym 'wolę', 'chęć' lub 'ochotę' ( a nawet 'testament').
Porównaj poniższe zdania:

 • I will go to the cinema [Pójdę do kina] - 'will' jest czasownikiem posiłkowym.
 • This is my father's will [Taka jest wola mojego ojca] - 'will' jest rzeczownikiem.
 • God wills it! [Bóg tak chce!] - 'will' jest czasownikiem.

Tworzenie zdań twierdzących z formami will/shall podsumowuje tabela:


Future Simple - twierdzenia
I
You
He
She
It
We
You
They

will/shall
will
will
will
will
will/shall
will
will

meet
meet
meet
meet
meet
meet
meet
meet

her parents
her parents
her parents
her parents
her parents
her parents
her parents
her parents


Pytania

Will + podmiot + czasownik w I formie (infinitive)

Tworzenia pytań z formą will/shall umożliwia inwersja (inversion), czyli odwrócenie. Zamieniamy po prostu miejscami podmiot zdania i czasownik posiłkowy 'will'.

Przykładowe pytania z formą will/shall:

 • Will he buy a new car? [Czy kupi nowy samochód?]
 • Will you leave me alone? [Czy zostawisz mnie w spokoju?]
 • Shall they rent this apartament? [Czy wynajmą to mieszkanie?]

Future Simple - pytania

Will/Shall
Will
Will
Will
Will
Will/Shall
Will
Will

I
you
he
she
it
we
you
they

take
take
take
take
take
take
take
take

an umbrella?
An umbrella?
An umbrella?
An umbrella?
An umbrella?
An umbrella?
An umbrella?
An umbrella?


Przeczenia

Will + not + czasownik w I formie (infinitive)

Przeczenia z formą will/shall tworzymy poprzez dodanie słowa 'not' (wskazującego na negację) po czasowniku posiłkowym 'will' (will not). W języku angielskim często używa się skróconej formy: will not = won't. Można spotkać się również z inna formą skracania podobną do tej ze zdań twierdzących: he will not = he'll not. W przypadku formy 'shall' również istniej forma skrócona shall not = shan't, nie jest jednak ona używana zbyt często.

Przykładowe przeczenia z formami will/shall:

 • I will not buy her a dinner. [Nie kupię jej kolacji]
 • He won't do that. [Nie zrobi tego]
 • We shall not eat any fish. [Nie zjemy żadnych ryb]

Uwaga: w języku angielskim istnieje też możliwość tworzenia tak zwanych pytań przeczących (negative questions). Budujemy je poprzez sformułowanie pytania zawierającego jednocześnie negację. Przykładowe pytania przeczące:

 • Won't you eat anything? [Nie zjesz niczego?]
 • Won't he stop yelling? [Czy on nie przestanie krzyczeć?]

Zauważ, że obowiązkowe jest tu wykorzystanie skróconej formy won't, zdanie typu will not you eat anythign? jest niepoprawne, prawidłowa pełna forma ma nieco inny szyk zdania i wygląda następująco - will you not eat anything?

Tworzenie przeczeń z formą will/shall podsumowuje poniższa tabela:


Future Simple - przeczenia
I
You
He
She
It
We
You
They

will not/won't - shall not/shan't
will not/won't
will not/won't
will not/won't
will not/won't
will not/won't - shall not/shan't
will not/won't
will not/won't

wear
wear
wear
wear
wear
wear
wear
wear

that shoes.
that shoes.
that shoes.
that shoes.
that shoes.
that shoes.
that shoes.
that shoes.


Stosowanie formy 'will'

Formy 'will' możemy używać do wyrażania następujących aspektów:

 1. Do wyrażania próśb, sugestii, obietnic i żądań:
  • Will you help me with the laundry? [Pomożesz mi w praniu?] - Prośba.
  • I promise I won't tell her. [Obiecuję, że jej nie powiem] - Obietnica.
  • You will go there at once! [Pójdziesz tam natychmiast!] - Żądanie.

 1. Do wyrażania decyzji i wyborów podjętych w chwili mówienia (niezaplanowanych):
 • I will take these blue socks. [Wezmę te niebieskie skarpetki] - Decydujemy się na zakup i wyrażamy podjętą właśnie decyzję.
 • I'll wash the dishes. [Pozmywam naczynia]
 • I'm hungry. I'll make something to eat. [Jestem głodny. Zrobię coś do jedzenia.]
 1. Do wyrażania opinii, nadziei, obaw i przekonań. Szczególnie przy użyciu słów takich jak think, expect, suppose, imagine, sure, etc.:
 • He's a good student. I'm sure that he will pass the exam. [Jest dobrym studentem. Jestem pewien, że zda egzamin.] - Wyrażenie naszego przekonania.
 • He expects that I'll be a good husband. [Oczekuje, że będę dobrym mężem]
 • They are sure that noone will get hurt. [Są pewni, że nikomu nie stanie się krzywda.]
 • I think that live tv via internet will become more and more popular in the nearest future.[Uważam, że telewizja 'na żywo' drogą internetową będzie coraz bardziej popularna w najbliższej przyszłości.]
 1. Do wyrażania przypuszczeń, kiedy nie jesteśmy pewni czy coś rzeczywiście nastąpi. Szczególnie ze słowami takimi jak perhaps, wonder, probably lub maybe:
 • There are no clouds today. Perhaps the weather will be nice tomorrow. [Nie ma dziś chmur. Być może jutro będzie ładna pogoda] - Przypuszczenie, jako że nie mamy pewności, co do pogody jutrzejszej.
 • He looks strong, maybe he will win. [Wygląda na silnego, może wygra.]
 1. Do wyrażenia odmowy lub mówienia o odmowie:
 • This is stupid and I won't do it. [To głupie i nie zrobię tego]
 • The engine won't start. [Silnik nie zapali] - czyli inaczej odmówi zapalenia.
 1. Do wydawania instrukcji lub poleceń. W tym przypadku nie można używać formy shall. W przypadku uprzejmych próśb używana jest forma would:
 • Will you make me a cup of tea? [Zrób mi herbaty]
 • Will turn the radio off, please! [Wyłącz proszę radio!]
 1. Do wyrażania gróźb i obietnic:
  • You'll regret this! [Pożałujesz tego!]
  • I shall buy a gold ring. [Kupię Ci złoty pierścionek]

  Zastosowanie formy 'shall'

  Forma 'shall' może być w języku angielskim używana zamiennie z formą 'will' bez zmiany znaczenia (jeżeli obu form nie można używać zamiennie jest to wyraźnie zaznaczone) jednak formą podstawową powili staje się 'will' a formę 'shall' spotyka się coraz rzadziej. W American English forma 'shall' nie jest w zasadzie normalnie stosowana.

  Formy 'shall używamy przede wszystkich w pytaniach, w których pytamy kogoś o opinię (z reguły proponujemy coś lub sugerujemy) oferujemy zrobienie czegoś lub oczekujemy instrukcji czy poleceń. W takich sytuacjach nie stosujemy formy 'will':

  • Shall I close the door? [Czy mam zamknąć drzwi?]
  • Shall we go? [Czy możemy już iść?]
  • What shall I do? [Co mogę zrobić?]

  Formę 'shall' stosuje się również przy składaniu obietnic i zobowiązań. Jest to zwrot bardzo formalny, używany najczęściej w dokumentach, kontraktach i przysięgach. Bardzo często jest tu używana osoba trzecia liczby pojedynczej, aby podkreślić formalny charakter zobowiązania.

  Dla przykładu:

  • I shall protect my king with my life. [Oddam życie w obronie króla]
  • The hirer shall be responsible for the maintenance of the building. [Wynajmujący będzie zobowiązany do utrzymywania budynku w dobrym stanie.]

  Uwagi i wyjątki

  Najczęściej spotykane wyrażenia wskazujące na użycie czasu Future Simple: tomorrow, the day after tomorrow, tonight, soon, next week/month/year, in a week/month/year, etc.

  Czasu Future Simple nie używamy, kiedy już wcześniej zdecydowaliśmy się coś zrobić. Stosujemy wtedy formę 'going to'.

  Porównaj zdania:

  • I think I'll buy that dress [Myślę, że kupię te sukienkę]
  • I'm going to buy that dress I have seen yesterday [Kupię tę sukienkę, którą wczoraj widziałam].

  Zasadniczo czasu Future Simple używamy tylko do mówienia o przyszłości, możliwe są jednak przypadki, w których użyjemy go do mówienia o teraźniejszości. Podobnej konstrukcji możemy użyć zresztą i w języku polskim.

  Porównaj zdania:

  • I think that he'll be busy tomorrow. [Myślę, że jutro będzie zajęty]
  • Don't call him now. He'll be busy. [Nie dzwoń do niego. Będzie zajęty (będzie zajęty teraz)]

  Strukture will/shall bardzo często stosuje się w konstrukcjach warunkowych (patrz tryby warunkowe). Dla przykładu: If I will open the window It will be cold in here [Jeśli otworzę okno zrobi się tu zimno].

  Formy will można użyć również w trybie rozkazującym. Zamiast kazać komuś coś zrobić możemy po prostu stanowczo stwierdzić, że dana rzecz będzie miała miejsce. Jest to dość powszechne w żargonie wojskowym.

  Dla przykładu:

  • The soldiers will attack at dusk [Żołnierze zaatakują o zmierzchu]
  • Tomorrow you will be at work on time. [Jutro będziesz w pracy punktualnie]

  Kiedy pytamy innych o ich plany na przyszłość nie używamy formy will/shall ale czasu Present Continuous lub Future Continuous.

  Dla przykładu:

  • Are you working tonight? [Czy pracujesz dziś wieczorem?]
  • Will you be working tonight? [Czy będziesz pracować dziś wieczorem?] Ta forma jest rzadziej stosowana.
  • Will you work tonight? - Takie użycie formy will jest nieprawidłowe.

  Akcentowane słowo will może podkreślać zamiar zrobienia czegoś:

  • I will quit smoking! [Rzucę palenie!] - Podkreślamy, że z pewnością to zrobimy.

  Zazwyczaj formy shall używamy tylko z pierwszą osobą liczb pojedynczej (I shall) oraz z pierwszą osobą liczby mnogiej (We shall). W pozostałych przypadkach stosuje się raczej formę will.

  Dla przykładu:

  • I shall go to the store. [Pójdę do sklepu]
  • She will go to the store [Ona pójdzie do sklepu]