Will i Would

Spis treści:

  1. Stosowanie 'will'
  2. Stosowanie 'would'

 

Stosowanie 'Will'

Czasownik will należy do grupy czasowników modalnych, zatem obowiązują go pewne reguły gramatyczne inne niż w przypadku zwykłych czasowników:

  1. Nie przyjmuje końcówki -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej:

She will make some soup. [Zrobi trochę zupy]
She wills make some soup.

  1. Pytania i przeczenia z will tworzymy bez operatora do:

Will you climb up that wall? [Czy wespniesz się na ten mur?]
Do you will climb up that wall.
I will not listen to your lies. [Nie będę słuchać twoich kłamstw]
I don't will listen to your lies.

  1. Po will używamy czasownika w bezokoliczniku bez 'to' (tzw. bare infinitive):

We will go that way. [Pójdziemy tędy]
We will to go that way.

  1. Formy skrócone will to 'll oraz won't (will not):

It'll rain tomorrow. [Jutro będzie padać deszcz]
I won't do it. [Nie zrobię tego]

Przyszłość

Czasownika modalnego will używamy do przewidywania wydarzeń przyszłych. Szczegółowe zagadnienia związane z użyciem will w tej formie znajdziesz w dziale omawiającym czasy Future Simple, Future Continuous, Future Perfect i Future Perfect Continuous.

Przykłady:

I will be very sad when it is over. [Kiedy to się skończy będę bardzo smutny] - przewiduję, że tak będzie.
This time next week I will be swimming in the ocean. [O tej porze za tydzień, będę pływać w oceanie]
They will have done it by June.
[Zrobią to do czerwca]

Możliwe jest także użycie czasownika modalnego shall do wyrażania przyszłości. Szczegóły można odnaleźć tutaj.

Pewność

Czasownik modalny will może być stosowany do wyrażanie pewności odnośnie wydarzeń teraźniejszych i przyszłych. Do wyrażania pewności związanej z wydarzeniami przeszłymi używamy konstrukcji will have + past participle.

Przykłady:

I'm sure she will understand my intentions. [Jestem pewien, że zrozumie moje intencje]
They will be having a meeting now. [Teraz mają spotkanie]
That will be Robert knocking at the door. [To Robert puka do drzwi]
You will have received a letter from me. [Otrzymałeś ode mnie  list]
They will have already escaped abroad. [Już uciekli za granicę]

Gotowość zrobienia czegoś i podejmowanie decyzji

Czasownik modalny will może być użyty do wyrażenia gotowości rozmówcy do zrobienia czegoś lub podjęcia decyzji zrobienia czegoś. Will może wyrażać zarówno niewzruszone postanowienie, obietnicę lub groźbę. Kiedy mówimy o niechęci lub odmowie zrobienia czegoś (zarówno osób jak i przedmiotów) używamy formy will not lub won't. Do opisania odmowy z przeszłości stosujemy formę would not.

I will help you dust the carpet. [Pomogę ci odkurzyć dywan] - gotowość pomocy.
You're right, I'll go and tel. her everything. [Masz rację, pójdę do niej i powiem jej wszystko] - decyzja.
I will be rich. [Będę bogaty] - silne postanowienie, akcentujemy słowo 'will'.
I'll kill him if he lied to me. [Zabiję go jeśli mnie okłamał] - groźba.
Don't worry, I promise I'll take care of it. [Nie martw się, obiecuję, że zajmę się tym] - obietnica.
She will not answer your calls. [Nie odbierze twoich telefonów]
I won't break into that house. [Nie włamię się do tamtego domu]
The computer won't work. [Komputer nie zadziała]
The computer wouldn't start yesterday. [Komputer wczoraj nie działał]

Prośby, rozkazy i propozycje

Czasownika modalnego will używamy przy mówieniu innym, co chcielibyśmy żeby zrobili. Można również użyć w tym celu czasownika would, który brzmi w takiej sytuacji bardziej uprzejmie i mniej rozkazująco niż will. Czasownik will występuje także w zdaniach twierdzących będących w istocie rozkazami, jest to często spotykane zwłaszcza w rozkazach wojskowych. Do pytania o życzenia innych używamy formy wll you.? Zaś forma won't you.? wyraża naleganie na przyjęcie jakiejś propozycji.

Przykłady:

Will you close that window, please? [Czy możesz zamknąć to okno?]
Come with me, will you?
[Czy możesz pójść ze mną?]
Will you be quiet!
[Bądź cicho!]
Would you close that window, please?
[Czy mógłbyś zamknąć to okno?] - bardziej uprzejme niż will you close.
The soldiers will attack the stronghold at night. [Żołnierze zaatakują twierdzę w nocy] - rozkaz wojskowy.
All passengers will go through customs. [Wszyscy pasażerowie przejdą odprawę celną]
Will you have some pancakes with jam?
[Czy chciałbyś trochę naleśników z dżemem?] - pytanie o czyjeś życzenia.
What will you drink? [Czego się napijesz?]
Won't you have another cup of tea?
[Napijesz się przecież jeszcze herbaty?] - nalegamy na przyjęcie naszej propozycji.

Zwyczaje i ich krytyka

Czasownik modalny will może być użyty do mówienia o zwyczajach lub charakterystycznym zachowaniu kogoś. W zdaniach z silnie akcentowanym czasownikiem will możemy krytykować typowe zachowanie lub zwyczaj kogoś. Kiedy odnosimy się do przeszłości używamy would zamiast will.

Przykłady:

He will sit and gaze at the clouds for hour. [Siada i wpatruje się godzinami w chmury]
The stars will often make me wonder about the existence of extraterrestrial life.
[Gwiazdy często sprawiają, że zastanawiam się nad istnieniem życia pozaziemskiego.]
X-rays will penetrate most metals.
[Promienie rentgena przenikają większość metali]
He WILL lie about what he did at work.
[Skłamie o tym, co robił w pracy] - krytyka zachowania, zawsze kłamie na ten temat.
I would buy a bunch of grapes every morning. [Kupowałem kiść winogron każdego ranka]

Will i want

Zwróć uwagę na różnicę w znaczeniu czasowników will i want w zdaniu. Obydwa związane są z chęcią zrobienia czegoś. Will jest używane do wyrażania życzenia rozmówcy w formie rozkazu, prośby, obietnicy czy propozycji. Z kolei want związane jest tylko z pragnieniami osób. Will odnosi się do czynności zaś want tylko do myśli.

Porównaj przykłady:

Will you buy some red roses? [Czy możesz kupić trochę czerwonych róż?] - prośba lub rozkaz.
Do you want to buy some red roses? [Czy chcesz kupić trochę czerwonych róż?] - pytamy tylko czy masz na to ochotę, nie musisz wcale tego robić.
I won't wear a suit. [Nie założę garnituru] - nie zrobię tego.
I don't want to wear a suit. [Nie chcę zakładać garnituru] - co nie znaczy, że go nie założę, bo na przykład muszę to zrobić.

Uwaga: Czasownik modalny will nie może być używany w połączeniu z dopełnieniem bliższym.

Przykładowo:

Do you want a hamburger? [Czy chcesz haburgera?]
Would you like a hamburger? [Czy masz ochotę na hamburgera?]
Will you a hamburger?

 

Stosowanie 'Would'

Czasownik would należy do grupy czasowników modalnych, zatem obowiązują go pewne reguły gramatyczne inne niż w przypadku zwykłych czasowników:

  1. Nie przyjmuje końcówki -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej:

She would bring my flowers every day. [Przynosiła mi kwiaty każdego dnia]
She woulds bring me flowers every day.

  1. Pytania i przeczenia z would tworzymy bez operatora do:

Would you like some cookies ? [Czy chcesz trochę ciastek?]
Do you would like some cookies.
I would not like it to be true. [Nie chciałbym żeby to okazało się prawdą]
I don't would like it to be true.

  1. Po would używamy czasownika w bezokoliczniku bez 'to' (tzw. bare infinitive):

I wouldlike some cheese. [Chciałbym trochę sera]
I would to like some cheese.

  1. Formy skrócone would - 'd oraz wouldn't (would not):

I'd be happy. [Byłbym szczęśliwy]
I wish he wouldn't drive his car that fast. [Chciałbym, żeby nie prowadził tak szybko samochodu]

Will i would

Czasownik modalny would jest często zbliżony znaczeniowo do czasownika will, pełniąc funkcję przeszłego odpowiednika will np. w mowie zależnej lub będąc bardziej uprzejmą, mniej bezpośrednią formą will w pozostałych przypadkach.

Mowa zależna

Kiedy w relacjonujemy w mowie zależnej przeszłe zdania zawierające czasownik modalny will zastępujemy go czasownikiem would. Sam czasownik would w mowie zależnej nie ulega zmianie na inny. Szczegóły znajdziesz w dziale Mowa Zależna.

Przykłady:

'It will be difficult to predict' [Będzie ciężko to przewidzieć]
He said it would be difficult to predict. [Powiedział, że będzie ciężko to przewidzieć]
'Would you like something to read?' [Czy chciałbyś coś do czytania?]
She asked if I would like something to read. [Zapytała czy chciałbym coś do czytania]

Future in the past

Czasownik modalny would używamy do wyrażania tzw. future in the past, czyli do mówienia o wydarzeniach wydarzeniach przeszłości, które jednak nie wydarzyły się jeszcze w określonym punkcie przeszłości, o którym mowa. Szczegóły znajdziesz w dziale Future in the past.

Przykłady:

At university I first met the woman whom I would marry one day. [Na uniwersytecie poznałem kobietę, którą pewnego dnia poślubiłem]
It was possible that he would be found in China. [Było możliwe, że zostałby znaleziony w Chinach]

Użycie interpersonalne

Czasownik modalny would jest stosowany w uprzejmych prośbach i propozycjach, funkcjonuje wtedy jako bardziej uprzejma i mniej rozkazująca forma czasownika will.

Przykłady:

Would you inform Peter about it? [Czy możesz poinformować o tym Petera?]
If you would be in the neighborhood please drop in. [Jeśli będziesz w sąsiedztwie to wpadnij]
Would you mind if I tell him your name? [Czy miałbyś coś przeciwko gdybym powiedziała mu jak masz na imię?]
I would like to pay for the rent. [Chciałbym zapłacić za wynajem]

Odmowa i gotowość zrobienia czegoś w przeszłości

Czasownik modalny would może być stosowany do wyrażania ogólnej gotowości robienia czegoś w przeszłości, nie może być jednak użyty do opisania chęci zrobienia czegoś podczas jednej, konkretnej okazji w przeszłości. Z kolei do odmówienia zrobienia czegoś podczas konkretnej okazji możemy już użyć formy would not.

He would cook, wash the dishes and iron his shirts but he refused to hoover. [Gotował, zmywał naczynia i prasował swoje koszule, ale odmawiał odkurzania.]
He agreed to do me a favour. [Zgodził się oddać mi przysługę] - tylko jeden raz.
He would do me a favour.
I asked her for the information but she wouldn't tell me a single word. [Zapytałem ją o informacje, ale nie powiedziała mi ani słowa]
The boss wouldn't give me raise again.
[Szef po raz kolejny nie dał mi podwyżki]

Przeszłe nawyki

Czasownik modalny would jest używany do mówienia o przeszłych zwyczajach, nawykach i charakterystycznych zdarzeniach. Zdania tego typu z silnie akcentowanym słowem would są używane do krytykowania nawyków innych. Akcentowane would stosuje się również do krytykowania pojedynczego zachowania z przeszłości, oznacza wtedy, że to zachowanie było typowe dla kogoś, kogo krytykujemy.

When she was old she would drink nothing but coffee. [Kiedy była stara nie piła nic poza kawą]
Every now and then he would invite me for a dinner.
[Od czasu do czasu zapraszał mnie na kolację]
She was a nice girl, but she WOULD lie about her age all the time.
[Była miłą dziewczyną, ale przez cały czas kłamała na temat swojego wieku] - krytyka nawyku przeszłego.
I'm not surprised you WOULD fell for it. [Nie jestem zaskoczony, że dałeś się na to nabrać] - to typowe, że dajesz się nabrać.

Would i Used to

Zarówno would jak i used to odnoszą się do czynności i zdarzeń powtarzających się w przeszłości jednak tylko used to możemy użyć w odniesieniu do stanów z przeszłości. Więcej informacji na temat użycia formy used to znajdziesz tutaj.

Porównaj przykłady:

When I worked in Madrid I would/used to get up early. [Kiedy pracowałem w Madrycie wstawałem bardzo wcześnie]
I used to have trouble with math when I was at school.
[Kiedy chodziłem do szkoły miałem problemy z matematyką] - to już nie czynność ale stan, miałem problemy cały czas.
I would have trouble with math when I was at school.

Zdania warunkowe

Czasownik modalny would jest używany w zdaniach warunkowych, kiedy odnosimy się do sytuacji niepewnych lub nieprawdziwych (2gi i 3ci okres warunkowy). Would stosujemy też w innych zdaniach z if oraz razem z formą wish. Dodatkowe informacje znajdziesz w działach zdania warunkowe, zdania z 'if' oraz forma wish.

Przykłady:

If I were younger I would marry her. [Gdybym był młodszy to ożeniłbym się z nią]
I wish it wouldn't rain all the time. [Żałuję, że ciągle pada]