Słownictwo matura - państwo i społeczeństwo

Wstęp

W sekcji tej maturzysto znajdziesz podstawowe i zaawansowane słownictwo zwiazane z tematem Państwo i społeczeństwo. Aby przećwiczyć znajomość danego słownictwa zobacz dzał Matura- Ćwiczenia.

Ponieważ zdanie egzaminu maturalnego wiąże się z umiejętnością odnalezienia się w danym kontekscie sytuacyjnym, jasnym staje się fakt jak ważne jest opanowanie w stopniu komunikacyjnym choćby podstawowych zwrotów dotyczacych danego tematu. W skład każdego z tematów wchodzi kilka zagadnień, które wyszczególniliśmy ponizej. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Struktura państwa

 1. System rządzenia / słownictwo pochodne
  system of government - system rządzenia
  monarchy - monarchia (Great Britain, Sweden)
  republic - republika (Poland, Germany)
  federal republic - republika federalna (US)
  commonwealth - wspólnota (państwo demokratyczne)
  union - unia, zjednoczenie
  federation - federacja
  state - państwo
  country - kraj
  nation - naród
  fatherland/native country - ojczyzna

 2. Gałęzie rządu
  The legislative branch - gałąź ustawodawcza
  The executive branch - gałąź wykonawcza
  The judicial branch - gałąź sądownicza

 3. Ustrój społeczny
  democracy - demokracja
  capitalism - kapitalizm
  socialism - socjalizm
  communism - komunizm
  fascism - faszyzm
  nationalism - nationalizm
  imperialism - imperializm

 4. Związane zwroty
  head of the state - głowa państwa
  mother tongue - język ojczysty
  nationality - narodowość
  citizen - obywatel
  religion - religia
  power - prawo, władza
  politics - polityka
  policy - polityka (tzn. strategia np. finansowa)
  parliament - parlament
  member of parliament - poseł
  government - rząd
  president - prezydent
  Prime minister - premier
  mayor - burmistrz
  spokesperson - rzecznik prasowy
  leader - przywódca
  candidate - kandydat
  act od Parliament - ustawa Parlamentu
  legislation - ustanawianie prawa
  party - partia
  left-wing - lewica
  right-wing - prawica
  law and order - prawo i porządek
  justice - sprawiedliwość
  independence - niepodległość
  freedom of press - wolność prasy
  to be in power - być u władzy (o partii)
  to have the power to ... - mieć prawo aby ...
  to take someone to court/ to sue someone - pozwac kogoś do sądu
  to be illegal - być nielegalnym (o działaniu)
  to respect the law - szanować prawo
  to be strictly prohibited - być surowo wzbronionym (np. swimming)

Organizacje narodowe i miedzynarodowe

ĆWICZENIADO GÓRY

 1. Organizacje
  AA - (GB) Automobile Association - Związek Automobilowy
  AA - (GB) Alcoholics Anonymous - Anonimowi Alkoholicy
  AI - Amnesty International - organizacja walcząca o amnestię dla więźniów politycznych
  BR - (GB) British Rail - Koleje Brytyjskie
  BT - (GB) British Telecom - Brytyjski System Telekomunikacyjny
  C of E - Church of England - Kościół Anglikański
  CIA - (US) Central Intelligence Agency - Centralna Agencja Wywiadowcza
  CND - (GB) Campaign for Nuclear Disarmement - ruch na rzecz rozbrojenia nuklearnego
  EU - European Union - Unia Europejska
  FBI - (US) Federal Bureau of Investigation - Federalne Biuro Śledcze
  IOC - International Olimpic Committee - Międzynarodowy Komitet Olimpijski
  IRA - Irish Republican Army - Irlandzka Armia Republikańska
  NASA - (US) National Aeronautics and Space Administration - Narodowa Agencja do Spraw Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej
  NATO - North Atlantic Treaty Organization - Pakt Północno-Atlantycki
  NHS - (GB) National Health Service - Państwowa Służba Zdrowia
  OPEC - Organization of Petroleum Exporting Countries - Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową
  PTA - parent-teacher association - związek nauczycieli i rodziców
  RAF - (GB) Royal Air Force - Królewskie Lotnictwo Brytyjskie
  TUC - (GB) Trades Union Congress - Kongres Związków Zawodowych
  UN - United Nations - Narody Zjednoczone
  UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - organizacja narodów zjednoczonych promujaca wspólny rozwój edukacyjny, naukowy i kulturowy
  UNICEF - United Nations Children's Fund - fundacja narodów zjednoczonych na rzecz rozwoju zdrowia i edukacji dzieci całego świata
  WHO - World Trade Organization - Światowa Organizacja Handlu
  WTO - World Health Organization - Światowa Organizacja Zdrowia
  YHA - Youth Hostels Association - Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
  YMCA - Young Men's Christian Association - Związek Młodzieży Chrześcijańskiej

Przestępstwa / Przestępcy / Problemy społeczne

ĆWICZENIADO GÓRY

 1. Rodzaje przestępstw / Problemy społeczne
  crime - przestępstwo, zbrodnia
  petty crime - drobne przestępstwo
  offence - wykroczenie, obraza, potocznie przestępstwo
  infrimgement - naruszenie prawa
  shoplifting - kradzież sklepowa
  pickpocketing - kradzież kieszonkowa
  theft - kradzież
  petty theft - drobna kradzież
  stealing - okradanie
  speeding - przekroczenie dozwolonej prędkości
  burglary - włamanie
  arson - podpalenie
  vandalism - niszczenie własnosci społecznej lub prywatnej
  poaching - kłusownictwo
  mugging - napad ulczny, pobicie
  assault and battery - czynna napaść
  bank robbery - napad na bank
  armed robbery - napad z bronią w ręku
  blackmail - szantaż
  fraud - defraudacja pieniędzy (przywłaszczenie)
  assassination - zamach
  abduction - uprowadzenie, porwanie
  kidnapping - porwanie (człowieka)
  hijacking - uprowadzenie (samolotu)
  smuggling - przemyt
  piracy - piractwo (dystrybucja nielegalnych CD, DVD)
  drug traffic - handel narkotykami
  manslaughter - nieumyślne zabójstwo
  murder - morderstwo
  sexual assault - napad na tle seksualnym
  rape - gwałt
  corrupting a minor - deprawacja nieletnich
  forgery - fałszerstwo
  driving under the influence of alkohol - prowadzenie samochodu pod wpływem alkocholu
  dirty business - brudny interes
  criminal/illegal activity - działalność przestępcza/nielegalna
  deceit, swindel - oszustwo
  bribery - łapówkarstwo
  espionage - szpiegostwo
  tax evasion - uchylanie się od płacenia podatków
  accident - wypadek
  traffic offence - wykroczenie drogowe
  hit and run - ucieczka z miejsca wypadku
  occurence/happening - zdarzenie
  coincidence - zbieg okoliczności
  gender discrimination - dyskryminacja płciowa
  racial discrimination - dyskryminacja rasowa
  social problems - problemy społeczne
  homelessness - bezdomność
  unemployment - bezrobocie
  hooliganism - chuligaństwo
  obesity - otyłość
  abortion - aborcja
  drug addiction - uzależnienie narkotykowe
  racism - rasizm

 2. Przestępcy
  criminal, offender - przestepca
  hardened criminal - zatwardziały przestępca
  juvenile deliquent - przestępca młodociany
  shoplifter - złodziej sklepowy
  pickpocket - złodziej kieszonkowy
  thief - złodziej (generalnie, albo na większą skalę)
  Monday driver - kierowca niedzielny
  burglar - włamywacz
  arsonist - podpalacz
  vandal - wandal
  hooligan - chuligan
  poacher - kłusownik
  mugger - bandyta uliczny
  gang of muggers - szajka chuliganów
  bank robber - rabus, złodziej bankowy
  blackmailer - szantażysta
  fraud - defraudator
  assassin - zabójca, zamachowiec
  kidnapper - porywacz
  hijacker - porywacz samolotu
  smuggler - przemytnik
  pirat - pirat dystrybutor CD, DVD
  murderer/killer - morderca
  professional killer - płatny zabójca
  rapist - gwałciciel
  forger - fałszerz
  recidivist - recydywista (ktoś z wielokrotnymi odsiadkami)
  crook - oszust
  prostitute - prostytutka
  bandit - bandyta
  thug - zbir
  gangster - gangster
  outlaw - wyjety spod prawa
  shady character - ciemny typ


Inne słownictwo związane z tematem

 1. Pozytywne i negatywne
  court - sąd
  Supreme Court - Sąd najwyższy
  courtroom - sala sądowa
  trial - rozprawa sądowa
  hearing - przesłuchanie
  judge - sędzia
  prosecutor - oskarżyciel
  barrister - obrońca
  the accused - oskarżony
  defendant - pozwany
  witness - świadek
  eyewitness - świadek naoczny
  civil law - prawo cywilne
  criminal law - prawo karne
  police - policja
  chase/pursuit - pościg
  handcuffs - kajdanki
  arrest - aresztowanie
  warrant - nakaz aresztowania
  search warrant - list gończy
  investigation - śledztwo
  examination - przesluchanie
  declaration - oświadczenie
  search - rewizja
  culprit - winowajca
  scapegoat - kozioł ofiarny
  prisoner - więzień
  accusation/charge - oskarżenie
  trial - rozprawa
  dock - ława oskarżonych
  jury - ława przysięgłych
  swearing - przysięga
  perjury - krzywoprzysiestwo
  contempt of court - obraza sądu
  plea - oświadczenie pozwanego
  evidence - dowód
  verdict - werdykt
  sentence - wyrok
  detention - uwięzienie
  death warrant - wyrok śmierci
  custody - areszt
  death row - cela śmierci
  corporal punishment - kara cielesna
  hard labour sentence - kara ciężkiej pracy
  death penalty - kara śmierci
  probation - nadzór kuratora
  bail - kaucja
  convict - skazaniec
  respite - odroczenie, zawieszenie kary
  jail/gaol - wiezienie
  innocent - niewinny
  guilty - winny
  solitude - samotność
  seclusion - odosobnienie
  good - dobro
  evil - zło
  honesty - uczciwość
  dishonesty - nieuczciwość
  deviation - zboczenie
  mental aberation - zaburzenie umysłowe
  crime rate - liczba zbrodni
  gas chamber - komora gazowa
  electric chair - krzesło elektryczne
  gallows - szubienica

Inne zwroty

 1. Różne zwroty
  to get into trouble because ... - wpaść w kłopoty ponieważ
  to be involved in a crime - być wmieszanym w przestępstwo
  to commit a crime - popełnić przestępstwo
  to commit a suicide - popełnić samobójstwo
  to take bribes - brać łapówki
  to grease someone's palms - dać komuś w łapę
  to take hostages - brać zakładników
  to demand ransom - żądać okupu
  to commit an offence - popełnić wykroczenie
  to break the law - łamac prawo
  to be a regular law-breaker - notorycznie łamać prawo
  to be at large - być na wolności (o przestępcy)
  to be wannted by police - być poszukiwanym przez policję
  to have a price on one's head - być poszukiwanym listem gończym
  to be caught red-handed - być złapanym na gorącym uczynku
  to investigate the case - prowadzić śledztwo w sprawie
  to be prosecuted for - być karanym sądownie za
  to suspect someone of stealing/murdering ... - podejrzewać kogoś o kradzież/zamordowanie
  to suspect someone wrongly of ... - niesłusznie kogos podejrzewać
  to charge someone with - oskarżyć kogoś o
  to be found guilty of a crime - uznać kogoś za winnego popełnienia zbrodni
  to get two years suspended sentence - dostać dwa lata w zawieszeniu
  to be sentenced to 14 years of imprisonment - zostać skazanym na 14 lat więzienia
  to be sent into prison for 2 years - trafić do więzienia na 2 lata
  to serve one's sentence for - odsiadywać wyrok za
  to end up in jail - skonczyć w wiezieniu
  to receive a life sentence - otrzymać dożywocie
  to execute someone - dokonać na kimś egzekucji
  to be put on probation - otrzymać nadzór kuratora
  to acquit someone - uniewinnić kogoś
  to bail someone out - wyciągnąć kogos za kaucją
  to pay a fine - zapłacić grzywnę/mandat (złe parkowanie, przekroczenie prędkości)
  to spend a night in a cooler - spędzić noc w izbie wytrzeźwień
  to be found innocent/guilty - zostać uznanym za niwwinnego/winnego
  to plead not guilty - nie przyznać się do winy
  to plead guilty - przyznać się do winy
  to be liable - zostać pociągniętym do odpowiedzialności
  to be in need - byc w potrzebie
  to be on the dole - być na zasiłku
  to live an honest life - wieść uczciwe życie
  to be given a chahce to live an honest life - otrzymać szansę na prowadzenie uczciwego życia
  to let someone off - darować komuś winę
  Crime doesn't pay - przestępstwo nie popłaca