Słownictwo matura - szkoła

Wstęp

W sekcji tej maturzysto znajdziesz podstawowe i zaawansowane słownictwo zwiazane z tematem Szkoła. Aby przećwiczyć znajomość danego słownictwa zobacz dzał Matura- Ćwiczenia.

Ponieważ zdanie egzaminu maturalnego wiąże się z umiejętnością odnalezienia się w danym kontekscie sytułacyjnym, jasnym staje się fakt jak ważne jest opanowanie w stopniu komunikacyjnym choćby podstawowych zwrotów dotyczacych danego tematu. W skład każdego z tematów wchodzi kilka zagadnień, które wyszczególniliśmy ponizej.

Obok znaczeń prezentujemy również spolszczona wymowę która tylko do pewnego stopnia odzwierciedla tą oryginalną angielską. Jeśli wewnątrz spolszczonej wymowy występuje wielka litera np. /kemPjuter/ oznacza to, że dane słowo wymawiamy z naciskiem na ta wielka literę, a nie na pierwszą literę danego słowa. Tam gdzie wszystkie litery są małe, oznacza to ze akcent pada na pierwszą literę danego słowa np. /połlysz/ Zapraszamy do zapoznania się z poniższą treścią.

Przedmioty szkolne

 1. Przedmioty humanistyczne - Arts /arts/
  język polski - Polish /połlysz/
  język angielski - English /ynglysz/
  jezyk niemiecki - German /dżermn/
  język francuski - French /frencz/
  język włoski - Italian /yTalijen/
  język hiszpański - Spanish /spanysz/
  język rosyjski - Russian /raszen/
  łacina - Latin /latyn/
  greka - Greek /griik/
  historia - History /hysteri/
  geografia - Geography /dżiOgrefi/

 2. Przedmioty ścisłe - Sciences /sajensyz/
  matematyka - Mathematics (Maths) /mafs/
  fizyka - Physics /fyzyks/
  chemia - Chemistry /kemystri/
  biologia - Biology /baJoledżi/

 3. Inne
  wychowanie fizyczne - Physical Education (PE) /fyzykl edżuKejszn/ (pi ii)
  wiedza o społeczeństwie - Social studies /sołszl stadiz/
  informatyka - Computer studies /kemPjuter stadiz/
  wychowanie muzyczne - Music /mjuzyk/
  roboty ręczne - Crafts /krafts/
  religia - Religious Instruction /ryLydżys ynStrakszn/

Typy szkół

ĆWICZENIADO GÓRY

 1. Edukacja podstawowa / wczesnoszkolna - primary education /prajmeri edźuKejszn/
  nursery school / kindergarten - przedszkole /nerseri skułl/
  play-school - szkoła dla 4 i 5 latków (system oparty na elemencie zabawy) /plej skułl/
  primary / elementary school - szkoła podstawowa /prajmeri, elementri skułl/

 2. Edukacja szkół średnich - secondary education /sekenderi edźukejszyn/
  comprehensive school - liceum ogólnokształcące /komryHensyw skułl/
  grammar school -rodzaj liceum /gramer skułl/
  vocational school - odpowiednik 'zawodówki' /wokejszynl skułl/
  high school -amerykańska szkoła średnia /haj skułl/

 3. Edukacja wyższa - higher education /hajer edźukejszyn/
  a university - uniwersytet /junewerseti/
  evening class - studia wieczorowe /iwnin klas/
  extramural courses - studia zaoczne /ekstramjurel stadiz/

Kto znajduje się w szkole

 1. Kadra pracowników szkoły
  headmaster - dyrektor /hedmaster/
  headmistress - dyrektorka /hedmystrys/
  form master - wychowawca klasy /form mastr/
  professor - profesor /profesr/
  teacher - nauczyciel / nauczycielka /ticzr/
  substitute teacher - nauczyciel zastępca /sabstitjut ticzr/
  biblarian - bibliotekarz /bajbLerjen/
  cleaning lady - sprzątaczka /klinin lejdi/

 2. Uczniowie
  pupil - uczeń niższej klasy /pjupyl/
  schoolboy/schoolgirl uczeń / uczennica /skułlboj,skułlgerl/
  student - uczeń wyższej klasy (także student) /stjudnt/
  classmate - kolega/koleżanka z klasy /klasmejt/
  schoolchildren - dzieci w wieku szkolnym /skułlczyldrn/

Cechy nauczycieli i uczniów

 1. Cechy pozytywne nauczycieli
  just - sprawiedliwy /dżast/
  demanding - wymagający /dyMendiń/
  strict - wymagający (ostry) /strykt/
  friendly - przyjaźnie nastawiony /frendli/
  tolerant - tolerancyjny /tolerent/
  educated - wykształcony /edźuKejtyd/
  experienced - doświadczony /iksPirijenst/
  polite - uprzejmy /peLajt/
  patient - cierpliwy /pejszynt/
  interesting - interesujący /ynTrestiń/
  dedicated - oddany (sprawie) /dediKejtyd/
  born (teacher) - urodzony nauczyciel /born/

 2. Cechy negatywne nauczycieli
  unjust - niesprawiedliwy /anDżast/
  indulging - pobłażliwy /ynDoldżiń/
  intolerant - nietolerancyjny /ynTolerent/
  inexperienced - niedoswiadczony /yneksPirijenst/
  boring - nudny /boriń/
  ironic- ironiczny /ajRonyk/
  malicious - złośliwy /melyszez/
  impolite - nieuprzejmy /ympeLajt/
  authoritarian - władczy, dyktatorski /oforyTerijen/
  impatient - niecierpliwy /ymPeszynt/
  lenient - pobłażliwy /linijent/
  not to be fit for teaching - nie nadawać się na nauczyciela /not te bi fyt for tiicziń/

 3. Cechy pozytywne uczniów
  hard working - cieżko pracujący /hard łerkiń/
  smart - rozgarnięty /smart/
  punctual - punktualny /pankczuel/
  friendly - przyjacielski /frendli/
  well-behaved- dobrze wychowany /łel biHejwd/
  responsible - odpowiedzialny /rySponsybl/
  obedient - posłuszny /oBidijent/
  all round - wszechstronny /ol rałnd/
  clever - bystry /klewr/
  bright - błyskotliwy /brajt/
  exceptionally talented - wyjątkowo uzdolnione /ikSepsznli talentyd/

 4. Cechy negatywne uczniów
  lazy -leniwy /lejzi/
  lying - kłamliwy /lajiń/
  stubborn - uparty /stabern/
  malicious - złośliwy /meLyszez/
  irresponsible - nieodpowiedzialny /yresPonsybl/
  disobedient - nieposłuszny /dyseBidijent/
  dull - tępy /dal/
  average -przeciętny /ewerydż/
  insolent - bezczelny /ynsolent/


Przyrządy szkolne

 1. classroom - klasa (pomieszczenie) /klasrum/
  board / blackboard - tablica szkolna /bord, blakbord/
  chalk - kreda /czok/
  a piece of chalk - kawałek kredy /e pis ew czok/
  sponge - gąbka /spandż/
  chart - tabela /czart/
  poster -plakat /połster/
  timetable - plan lekcji /tajmtejbl/
  notice board - tablica ogłoszeń /nołtysbord/
  school bag - tornister /skułl bag/
  pencil case - piórnik /pensylkejs/
  pencil - ołówek /pensyl/
  pencil sharpener - temperówka /szarpner/
  pen - pióro /pen/
  ballpen - długopis /bolpen/
  ink - atrament /ynk/
  a sheet of paper - kartka papieru /e sziit ew pejper/
  rubber - gumka /rabr/
  ruler - linijka /ruler/
  compasses - cyrkiel /kompasyz/
  book - książka /buk/
  notebook - zeszyt /nołtbuk/
  exercisebook - ćwiczenia /eksersajzbuk/
  textbook - podręcznik /tekstbuk/
  dictionary - słownik /dykszeneri/
  trash can - kosz na śmieci /traszken/
  bell -dzwonek /bel/
  microscope - mikroskop /majkroskop/
  register - dziennik /ryDżystr/
  desk - biórko /desk/
  table - stół /tejbl/
  chair - krzesło /czejr/

Zwroty związane z uczeniem się i nauczaniem

 1. Zwroty o pozytywnym zabarwieniu
  to do homework - robić / odrabiać pracę domową /du hołmłerk/
  to take an exam - podchodzić do egzaminu /tejk en ygZem/
  to pass an exam - zdać egzamin /pas en ygZem/
  to revise for a test / an exam - powtarzać na klasówke / egzamin /riWajz/
  to get a schoolarship - otrzymać stypendium /get e skulerszyp/
  to go to a university - "pójść" na uniwersytet /goł tu juneWerseti/
  to graduate from a university - ukończyć uniwersytet /gradżułejt/
  to do well - dobrze sobie radzić /du łel/
  to make progress in- robić postępy w /mejk prołgres/
  to make notes - robić notatki /mejk nołts/
  to take a break - robić sobie przerwę /tejk e brejk/
  to pass with flying colours - zdac "z czerwonym paskiem" /pas łyd flajin kalers/
  to get marks - otrzymać oceny /get marks/
  to attend classes - chodzić na zajęcia /eTend klasyz/
  to do German/English - przerabiać język niemiecki/angielski /du dżermn, ynglysz/
  to take extra lessons - brać lekcje dodatkowe /tejk ektre lesynz/
  to learn by heart - uczyć się na pamięć /lern baj hart/
  to be good at - być dobrym w /bi gud et/
  to learn hard - uczyć sie intensywnie /lern hard/
  to concentrate on - skupiać się na (np.matematyce) /konsentrejt on/
  to have a good memory - mieć dobrą pamięć /hew e gud memri/
  to make great / little improvement - uczynić duże / małe postępy /mejk grejt, lytl ymPruwment/
  to have got a talent for - mieć zdolności do /hew got talent/
  to educate - kształcić /edźukejt/
  to have good manners - mieć dobre wychowanie (maniery) /hew gud meners/
  to get A - dostać piątkę /get ej/
  to learn - uczyć się /lern/
  to teach - uczyć kogoś /tiicz/
  to check attendance - sprawdzić obecność /czek eTendens/

 2. Zwroty o negatywnym zabarwieniu
  to fail an exam - oblać egzamin /fejl igZem/
  to resit an exam - ponownie podejść do egzaminu (pisemnego) /rySyt ygZem/
  to pay tuition - płacić czesne /pej tuYszen/
  to skip school - uciekać z zajeć /skyp skułl/
  to play truant - wagarować /plej truent/
  to be poor at - być słabym z /bi pur et/
  to make cribs - robić ściągi /mejk krybs/
  to do badly - źle sobie radzić /du badly/
  to make an error - zrobić błąd (w zadaniu) /mejk en ere/
  to make a mistake - popełnić błąd w zadaniu i w pojęciu abstrakcyjnym /mejk e myStejk/
  to bully classmates - znęcać się nad kolegami z klasy /buli klasmejts/
  to be late for school - spóźniać się do szkoły /lejt for skułl/
  to cheat during a test - ściągać na klasówce /cziit djuryń e test/
  to be out of practice - wyjść z wprawy /bi ałt ew praktys/
  to have a poor memory - mieć słabą pamięć /hew a pur memri/
  to have difficulty in - mieć trudności z /hew a dyfikulti yn/
  to profit little from - niewiele skorzystać z /profyt lytl from/
  to punish for - karać za /panysz for/
  to make trouble - sprawiać kłopoty /mejk trabl/
  to have bad manners - mieć złe wychowanie (maniery) /hew bad meners/
  to be absent from school - być nieobecnym w szkole /bi absent from skułl/
  to get F - dostać jedynkę /get ef/
  to talk aloud during a class - rozmawiać podczas zajęć /tok eLałd djuriń e klas/
  interrupt the teacher - przeszkadzać nauczycielowi /ynteRapt de tiiczer/
  to repeat a year - powtarzać klasę /ryPiit e jer/
  to tell tales - skarżyć /tel tejlz/
  to swot / cram - wkuwać /słot, kram/
  to do different things exept for studying - zajmować się różnymi rzeczami oprócz uczenia się /du dyfrynt fyngz ikSept for stadiń/

Pozostałe słownictwo zwiazane ze szkołą

 1. Różne słownictwo
  boarding school - szkoła z internatem (nie mylić z internetem! :) /bordiń skułl/
  syllabus - program wykładów /sylabes/
  autumn/ spring / summer term - semestr /otem, spryń, samer term/
  attendance - obecność /eTendens/
  subject - przedmiot szkolny (np.Maths) /sabdżekt/
  compulsory subject - przedmiot obowiązkowy /kemPalseri sabdżekt/
  voluntary subject - przedmiot nadobowiązkowy /wolenteri sabdżekt/
  a written exam - egzamin pisemny /rytn ygZem/
  an oral exam - egzamin ustny /oral ygZem/
  scholarship- stypendium /skulerszyp/
  tuition - czesne /tuYszen/
  a graduate - absolwent /gradżuyt/
  A-levels - brytyjska matura /ej lewels/
  GCSE - angielski egzamin zdawany w wieku 16 lat /dżi ci es ii/
  SAT - amerykańska matura
  school report - swiadectwo szkolne /skułl rePort/
  a bully -szkolny sadysta /buli/
  form - klasa (np. czwarta klasa)
  exercise - ćwiczenie /ekserSajz/
  homework (US- home assignment) - praca domowa /hołm łerk, eSajment/
  playground - boisko szkolne /plejgrałnd/
  lunch-break - przerwa na lunch /lanczbrejk/
  holidays- wakacje /holydejz/
  vocabulary - słownictwo /weKebjuleri/
  spelling - pisownia /speliń/
  pronunciation - wymowa /pronansiJejszyn/
  essay - wypracowanie /esej/
  dictation - dyktando /dykTejszyn/
  bachelor - licencjat(posiadacz) /baczeler/
  master - magister
  primary school - szkoła podstawowa /prajmeri skułl/
  secondary school - szkoła srednia
  vocational school - szkoła zawodowa /wokejszynl skułl/
  private school - szkoła prywatna /prajwet skułl/
  state school - szkoła państwowa /stejt skułl/
  independent school - szkoła niepaństwowa /yndePendent skułl/
  church affiliated school - prowadzona przez duchownych /czercz efiliJejtyd skułl/
  entrance exams - egzaminy wstępne /entrens skułl/
  final exams - egzaminy końcowe /fajnal igZems/
  assembly - apel szkolny /eSembli/
  library - biblioteka /lajbreri/
  gym - sala gimnastyczna /dżym/
  locker - szafka ucznia /lokr/
  copycat - uczeń który ściąga /kopykat/
  swat / crammer - kujon /słot, kramr/
  sneak- skarżypyta /sniik/
  chatterbox - gaduła /czaterboks/
  free education - darmowa nauka /frii edżukejszyn/