W3C

Autor:Angielski team
Lokalizacja: http://t4tw.info/tlumaczenia/GlossaryofDI/glossaryofDI.htm
Zobacz także inne tłumaczenia dla W3C.

Dokument ten jest tłumaczeniem "Glossary of Terms for Device Independence". Przekład ten nie jest przekładem normatywnym i może zawierać błędy wynikające z tłumaczenia. Status normatywny posiada jedynie wersja w języku angielskim na stronie W3C http://www.w3.org/TR/di-gloss/.

Glosariusz terminów dotyczących Niezależności od Urządzeń

Kopia Robocza W3C z 18 stycznia 2005

Obecna wersja:
http://www.w3.org/TR/2005/WD-di-gloss-20050118/
Najnowsza wersja:
http://www.w3.org/TR/di-gloss/
Poprzednia wersja:
http://www.w3.org/TR/2003/WD-di-gloss-20030825/
Autor:
Rhys Lewis (Volantis Systems) mailto:rhys.lewis@volantis.com
Współpracownicy:
Zobacz D Podziękowania

Streszczenie

Dokument ten jest glosariuszem terminów używanych w innych dokumentach przedstawionych przez Grupę Roboczą Device Independence (DIWG). Szczegóły wszystkich serii dokumentów można znaleźć na stronie głównej W3C Device Independence Activity.

Status tego  Dokumentu

Sekcja ta opisuje status tego dokumentu  w momencie jego publikacji. Nowsze dokumenty mogą zastąpić ten dokument. Listę aktualnych publikacji W3C i ostatnią korektę tego raportu technicznego można znaleźć w indeksie raportów technicznych W3C pod http://www.w3.org/TR/.

Glosariusz ten jest wydany i utrzymywany przez DIWG(link dostępny jedynie dla członków), część W3C Device Independence Activity. Oświadczenie o działaniu DIWG można zobaczyć pod http://www.w3.org/2001/di/Activity.

Glosariusz jest utrzymywany jako Kopia Robocza przyszłej Notatki W3C. Dzięki temu można dokonywać jego korekt we właściwych odstępach. Aktualizacje mają miejsce przy wsparciu i nakładowi pracy wykonywanemu przez DWIG. Ogólnie rzecz biorąc, byłoby niestosowne  wykorzystywać Kopie Robocze W3C jako formalny materiał odniesienia lub określać je innym mianem niż ,,praca w toku". Ponieważ dokument ten ulega zmianom, inni autorzy wyrażający chęć odniesienia się do definicji powinni postępować z rozwagą. Aktualizacje glosariusza są wykonywane w taki sposób aby uniknąć takich odniesień które nie walidują, jeśli owe odniesienia są zgodne z mechanizmami opisanymi w części Używanie i Utrzymywanie Glosariusza. Jednakże przy wsparciu tego dzieła, DIWG może dokonywać zmian definicji w nowszych wersjach tego dokumentu.

Lista aktualnych publikacji Kopii Roboczych W3C jest dostępna pod http://www.w3.org/TR/.

Publikacja w formie Kopii Roboczej  nie oznacza poparcia przez członków W3C. Są to zapiski robocze i mogą być aktualizowane, zastąpione przez inne dokumenty w dowolnym czasie. Niestosowne jest określać ten dokument mianem innym niż ,,praca w toku''.

Komentarze dotyczące tego dokumentu można przesyłać na www-di@w3.org, publiczne forum dyskusyjne pracy W3C dotyczące Niezależności Urządzeń. Aby dokonać supskrypcji wyślij email na www-di-request@w3.org wraz ze słowem 'subscribe' w polu tematu (załącz słowo 'unsubscribe' jeśli nie zamierzasz wpisać się na naszą listę mailingową).Archiwum tej listy jest dostępne online.

Informację na temat jak używać tego dokumentu i jak się go utrzymuje można znaleźć w Używanie i Utrzymywanie Glosariusza.

Spis treści

Definicje dosłowne

Terminy których definicje zostały zabrane bezpośrednio z innych źródeł, zostały oznaczone następująco:

Termin wzięty dosłownie z innego źródła
Definicja wzięta z innego źródła

Zmiany w Glosariuszu

Zmiany z wersji opublikowanej 25 sierpnia 2003

Glosariusz

Access Mechanism
Połączenie sprzętu komuterowego (włączając w to jedno lub więcej urządzeń oraz połączeń sieciowych) i oprogramowania (włączając w to jeden lub więcej programów użytkownika), które umożliwia użytkownikowi wykryć i współdziałać z Siecią internetową za pomocą jednej lub więcej modalności. (wzrok, dźwięk, klawiatura, głos itp.)
Active Perceivable Unit
Jednostka (perceivable unit) aktualnie przedstawiana przez program użytkownika z którym może zajść interakcja.
Adaptation
Proces doboru, generowania i modyfikacji który wytwarza jedna lub więcej jednostek (perceivable units) w odpowiedzi na żądany identyfikator zasobu w konkretnym kontekscie.
Adaptation Preferences
Zbiór opcji wyboru określonych przez użytkownika, które mogą wpłynąć na adaptacje konkretnego kontekstu, a przez to zmienić powstałe z tego rezultaty.
Application Personalization
Zbiór opcji wyboru określonych przez użytkownika lub inne aspekty danego kontekstu, które mogą wpłynąć na funkcjonalność danej aplikacji, niezależnie od jej adaptacji i odbioru, a przez to zmienić powstałe z tego doświadczenie użytkownika.
Aggregation
Akt łączenia materiałów na różne sposoby.
Kiedy materiały łączone są jednostkami autorskimi, wynikiem  takiego połączenia jest połączona jednostka autorska (aggregated authored unit).
Aggregated Authored Units
Zbiór jednostek autorskich które zostały połączone w pewnien sposób.
Authored Unit
Zbiór materiałów stworzony przez autora jako jedna całość. Przykłady włączają w to zbiór znaczników, arkusz stylu, pliki multimedialne, taki jak obraz lub klip audio.
Browser
Program użytkownika, który pozwala użytkownikowi wykryć i oddziaływać na informację w Sieci internetowej.
Definicja ta została opracowana z tej dostępnej w Weaving the Web: Glossary.
Client
Rola przyjęta przez aplikację w momencie otwierania i przedstawiania zasobów lub manifestacji zasobów.
Termin ten został wzięty dosłownie z Web Characterization Terminology & Definitions Sheet.
Content Negotiation
Mechanizm przeznaczony do wyboru właściwego przedstawiania HTTP podczas obsługiwania żądania. Przedstawianie obiektów HTTP w każdej odpowiedzi może być poddane temu mechanizmowi (włącznie z wiadomość z błędem).
Termin ten został opracowany z tego dostępnego w Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1.
Decomposition
Akt dzielenia jednej lub więcej jednostki autorskiej lub połączonej jednostki autorskiej podczas tworzenia zbioru jednostek (perceivable units) właściwych dla określonego kontekstu.
Delivery Context
Zbiór atrybutów, który opisuje możliwości mechanizmu dostępu, opcje wyboru użytkownika i inne aspekty kontekstu do którego należy dostarczyć stronę internetową.
Delivery Unit
Komplet materiału przesyłany pomiędzy dwoma współpracującymi programami sieciowymi w odpowiedzi na pojedyncze żądanie HTTP. Przesył mógłby odbyć się na przykład, pomiędzy serwerem pierwotnym a oprogramowaniem użytkownika.
Zazwyczaj użytkownicy nie są świadomi o istnieniu tej jednostki.
Device
Przyrząd, dzięki któremu użytkownik może wykrywać i współdziałać z Siecią internetową.
Flexible Authoring
Styl autorski, w którym tworzony jest właściwy zbiór wariantów każdego zasobu do wykorzystania w doświadczeniu użytkownika w każdym konkretnym kontekście.
Flexible authoring leży w obrębie wachlarza stylów autorskich ograniczony z jednej strony przez single authoringa z drugiej przez multiple authoring.
Focus of Attention
Punkt aktywnej jednostki (active perceivable unit) na której skupia się użytkownik w danym momencie.
Na przykład, mógłby to być jakiś paragraf tekstu lub obrazka na którym koncentruje się użytkownik.
Functional Adaptation
Adaptacja która powoduje powstanie funkcjonalnego doświadczenia użytkownika z poszczególnego zasobu.
Functional User Experience
Zbiór jednego lub więcej jednostek perceivable units, które umożliwiają użytkownikowi wypełnić funkcję powierzoną przez autora dla danego zasobu poprzez dany mechanizm dostępu.
Gateway
Pośrednik działajacy jak serwer na rzecz jakiegoś innego serwera w celu przedstawienia zasobów lub manifestacji zaasobów z tego drugiego serwera. Klienci korzystający z gateway (bramka wejściowa) wiedzą o jej obecności lecz nie wiedzą że jest pośrednikiem .
Termin ten został wzięty dosłownie z Web Characterization Terminology & Definitions Sheet.
Harmonized Adaptation
Adaptacja użytkowa odpowiednio zharmonizowana z konkretnym kontekstem generująca zharmonizowane doświadczenie użytkownika.
Harmonized User Experience
Funkcjonalne doświadczenie użytkownika które jest odpowiednio zharmonizowane z konkretnym kontekstem aby sprostać kryterium jakości stawianym przez autora.
HTTP Client
Program ustanawiający połączenia w celu wysłania poleceń HTTP.
Termin ten został opracowany na podstawie definicji client w Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1.
HTTP Gateway
Serwer HTTP który działa jako pośrednik dla jakiegoś innego serwera HTTP. W przeciwieństwie do proxy HTTP, gateway HTTP przyjmuje polecenia jakby był serwerem pierwotnym dla wymaganego zasobu; klient HTTP wysyłający polecenie może nie wiedzieć, że komunikuje się z gateway HTTP.
Termin ten został opracowany na podstawie definicji gateway w Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1.
HTTP Payload Entity
Jest to informacja przekazywana jako przekaz polecenia HTTP lub odpowiedzi HTTP.
Przekaz HTTP składa się z meta-informacji w postaci półnagłówka i zawartości przekazu .
Termin ten został opracowany na podstawie definicji entity w Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1.
HTTP Proxy
Program pośrednik, który działa zarówno jako serwer HTTP i jako klient HTTP w celu tworzenia poleceń na korzyść innych klientów HTTP.
Polecenia HTTP są obsługiwane wewnętrznie lub przez podanie ich dalej z ewentualnym przekładem dla innych serwerów HTTP. Proxy HTTP musi wstawić zarówno klienta jak i wymagania serwera danej specyfikacji . "Widocznym proxy" jest proxy, który nie modyfikuje polecenia HTTP lub odpowiedzi HTTP poza to co jest wymagane do autentyfikacji i identyfikacji proxy. "Niewidocznym proxy" jest proxy, który modyfikuje polecenie HTTP lub odpowiedz HTTP w celu dostarczenia niektórych dodadkowych usług do oprogramowania użytkownika, takich jak usługi zbiorowych przypisów , transformacja typów medialnych, redukcji protokolów, lub filtrowania anonimowości. Oprócz sytuacji, w której zarówno widoczne i niewidoczne postępowanie jest wyraźnie ewidentne, wymagania proxy HTTP dotyczą obu typów proxy .
Termin ten został opracowany na podstawie proxy w Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1.
HTTP Representation
Przekaz HTTP załączony do odpowiedzi HTTP, który jest zależny od negocjacji treści. Może istnieć wiele różnorodnych odwzorowań związanych z indywidualnym statusem odpowiedzi HTTP.
Termin ten został opracowany na podstawie definicji dotyczącej representation w Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1.
HTTP Request
Wiadomość HTTP wysłana przez klienta HTTP proszącego aby pewne działanie zostało wykonane na pewnym zasobie. Również akt wysłania powyższej wiadomości określony jest jako wysłanie polecenia.
Termin ten został opracowany na podstawie definicji dotyczącej request w Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1.
HTTP Response
Wiadomość HTTP wysłana z powrotem do klienta HTTP w odpowiedzi na poprzednią prośbę HTTP.
Termin ten został opracowany na podstawie definicji dotyczącej response w Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1.
HTTP Server
Aplikacja zatwierdzająca połączenia w celu obsługi poleceń HTTP przez wysłanie z powrotem odpowiedzi HTTP.
Każdy z danych programów jest w stanie być zarówno klientem HTTP jak i serwerem HTTP; użycie przez nas powyższych terminów odnosi się jedynie do roli którą wykonuje ten program dla poszczególnego połączenia lecz nie dla generalnych możliwości tego programu. Podobnie, każdy serwer HTTP może działać jak server pierwotny, proxy HTTP , gateway HTTP lub tunel, zmieniając postępowanie według właściwości każdego polecenia .
Termin ten został opracowany na podstawie definicji server w Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1.
Interaction
Zdolność, dzięki której użytkownik może wpłynąć na dane i proces przetwarzania aplikacji przez modyfikację informacji związanej z aktywną jednostką (active perceivable unit).
Częstą formą tego rodzaju działania jest wprowadzenie danych do aktywnej jednostki (active perceivable unit) która zawiera pewną formę.
Modality
Rodzaj kanału komunikacyjnego używanego do interakcji. Może to być na przykład wizualny lub oparty na gestach lub mowie. Omawia on także sposób w jaki jest wyrażana i przyjmowana idea lub sposób w jaki wykonuje się działanie. Definicja ta oparta jest na nieopublikowanej pracy grupy Multimodal Interaction.
Multiple Authoring
Styl autorski, w którym tworzy się różny wariant każdego zasobu do wykorzystania w doświadczeniu użytkownika do każdego konkretnego kontekstu bez adaptacji.
Multiple authoring przedstawia jedną stronę wachlarza stylów autorskich które włączają w to single authoring i flexible authoring. Przedstawia to teoretyczną skrajność, którą się rzadko uzyskuje w praktyce. Chociaż oferuje to autorom całkowitą kontrolę nad doświadczeniem użytkownika przy każdym urządzeniu, związana z tym rozbudowa czy koszty utrzymania są zazwyczaj zatrważająco wysokie.
Navigation
Działanie oparte na mechanizmie zapewnionym przez jednostkę (active perceivable unit), dzięki któremu użytkownik może zmienić swoje skupienie uwagi. Jeśli nowe skupienie uwagi zanajduje się w innej jednostce perceivable unit, jednostka ta staje się aktywna (active perceivable unit).
Pewną częstą formą tego rodzaju mechianizmu jest łącze, obszar wewnątrz aktywnej jednostki (active perceivable unit) którą można uaktywnić przez odpowiednie działanie użytkownika.
Origin Server
Serwer, na którym znajduje się lub ma zostać stworzony dany zasób.
Termin ten został dosłownie wzięty z Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1.
Physical Transducer
Obiekt, dzięki któremu użytkownik fizycznie oddziaływuje na urządzenie.
Perceivable Unit
Zbiór materiału, który będąc renderowany przez program użytkownika może być wykryty przez użytkownika i za pomocą którego można dokonać interakcji.
Programy użytkowników mogą dokonywać wyboru renderowania niektórych partii materiału z całości materiału którą otrzymują w jednostce dostarczającej w postaci pojedynczej lub wielorakich jednostek (perceivable units).
Większość jednostek (perceivable units) zapewnia zarówno przedstawianie jak i środek do interakcji. Jednakże, przy niektórych rodzajach urządzeń jak drukarki, jednostki (perceivable units) mogą zawierać jedynie przedstawianie.
Proxy
Proxy jest pośrednikiem, który działa zarówno jak serwer i klient w celu odzyskiwania zasobu lub manifestacji zasobu na korzyść innych klientów. Klienci używający proxy wiedzą, że proxy jest obecne i jest pośrednikiem.
Termin ten został wzięty dosłownie z Web Characterization Terminology & Definitions Sheet.
Rendering
Akt przekształcania jednostek (perceivable units) w efekty fizyczne, które mogą być widoczne przez użytkownika i z którym użytkownik może współdziałać.
Rendering preferences
Zbiór preferencji, określony przez użytkownika, który może wpływać na sposób w jaki program użytkownika renderuje jednostkę (perceivable unit) i w ten sposób zmienić wynikające z tego doświadczenie użytkownika.
Request
Wiadomość opisująca działanie o małej skali wykonane w kontekście  określonego zasobu.
Termin ten został wzięty dosłownie z Web Characterization Terminology & Definitions Sheet.
Resource
Sieciowy obiekt danych lub usługa którą może zidentyfikować konkretnym adresem URI. Zasoby mogą być dostępne przez różnorodne formy przedstawienia (np. różnorodne języki, formaty danych, rozmiar,  rozkłady) lub różnić się na inne sposoby.
Termin ten został wzięty dosłownie z Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1
Resource Manifestation
Określone odtworzenie zasobu w określonym punkcie w czasie i przestrzeni.
Istnieje pewne odzwierciedlenie koncepcyjne pomiędzy źródłem a jego manifestacją (lub zbiorem manifestacji), w takim sensie, że zasób posiada pewne właściwości np. swoje URI, swój wyznaczony cel, etc. - które są dziedziczone przez każdą manifestation, chociaż określona budowa, forma i zawartość  manifestacji mogą różnić się w zależności od czynników takich jak środowisko w których są wyświetlane, czas dostępu do nich, etc. Bez względu na formę w której renderowanie manifestacji ostatecznie przybiera, conceptual mapping dla zasobu zostaje zachowany.
Termin został wzięty dosłownie z Web Characterization Terminology & Definitions Sheet
Response
Wiadomość zawierająca wynik wykonanego polecenia.
Termin został wzięty dosłownie z Web Characterization Terminology & Definitions Sheet.
Server
Rola przyjęta przez aplikację w momencie dostarczania zasobów lub manifestacji zasobów .
Termin został wzięty dosłownie z Web Characterization Terminology & Definitions Sheet.
Single Authoring
Styl autorski, w którym tworzy się pojedynczy wariant każdego zasobu jest automatycznie adaptowany aby wytwarzać doświadczenie użytkownika dla każdego konkretnego kontekstu.
Single authoring przedstawia jedną stronę wachlarza styli, które włączają w to multiple authoring oraz flexible authoring. Przedstawia to teoretyczną skrajność rzadko uzyskiwaną w praktyce. Chociaż teoretycznie oferuje to minimalne koszty rozbudowy, to ograniczenia w praktycznych systemach adaptacji oznaczają, że konieczne są kompromisy w ostatecznym doświadczeniu użytkownika. Często owe kompromisy uważane są za nie do przyjęcia.
Uniform Resource Identifier
Krótki łańcuch znaków, który unikalnie identyfikuje zasób taki jak dokument HTML, obraz, ściągalny plik, usługę, lub elektroniczną skrzynkę pocztową.
User
Człowiek, który postrzega Sieć i z nią współdziała.
User Agent
Klient w obrębie urządzenia, który wykonuje rendering.
Przeglądarki są przykładem programów użytkownika , tak jak roboty sieciowe które automatycznie przemierzają Sieć w celu gromadzenia informacji.
User Experience
Pewien zbiór materiałów renderowany przez oprogramowanie użytkownika, które może być postrzegane przez użytkownika i z którym może zajść interakcja.
Variant
Zasób może posiadać jeden lub więcej odwzorowań związanych z nim w każdej dowolnej chwili. Każde z tych odwzorowań jest określone terminem 'wariant'. Użycie terminu 'wariant' nie koniecznie oznacza, że zasób jest zależny od negocjacji zawartości.
Termin ten został wzięty dosłownie z Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1.
Web Page
Zbiór informacji składających się z jednego lub więcej zasobów, przeznaczonych do symultanicznego renderowania identyfikowanego przez pojedynczy Uniform Resource Identifier.
Mówiąc ściślej, strona internetowa składa się z zasobu z zero, jednego lub więcej wbudowanych zasobów przeznaczonych do renderowania jako pojedynczy element i odsyłanego przez URI tego zasobu, który nie jest wbudowany.
Termin ten został opracowany na podstawie definicji web page w Web Characterization Terminology & Definitions Sheet.
Web Page Identifier
Identyfikator źródła przeznaczony jest do bycia rozpoznawanym przez użytkownika jako przedstawiający tożsamość określonej strony internetowej (zasobu). Może zajść potrzeba wejścia do niego przez użytkownika.

A Utrzymywanie i korzystanie z Glosariusza

Następująca sekcja przedstawia sposób w jaki należy używać glosariusza w innych dokumentach DIWG. Przedstawia ona również sposób w jaki powinny przebiegać zmiany w samym glosariuszu tak aby zachować linki do definicji.

A.1 Używanie Glosariusza

Każda definicja w glosariuszu posiada związany z nią kotwicę. W rezultacie do każdej definicji można znaleźć bezpośrednie odniesienie zewnętrzne z innych dokumentów.  Owe odniesienia powinny korzystać z publicznego URL powiązanego z glosariuszem DIWG.   Dla najnowszej wersji glosariusza ustanowiono to jako

http://www.w3.org/TR/di-gloss/

Starsze wersje glosariusza ukażą się pod URLs w następującej formie

http://www.w3.org/TR/2003/WD-di-gloss-20030825/

Aby znaleźć odniesienie do konkretnej definicji, dany dokument powinien stworzyć URL oparty na właściwie datowanym, publicznym URL a identyfikator cząstkowy do danej definicji. Identyfikatory cząstkowe składają się z nazwy definicji, pisanej mniejszą czcionką,  słowami oddzielanymi przez myślniki i posiadającymi prefiks def. Na przykład, identyfikatorem cząstkowym dla definicji Program Użytkownika jest def-user-agent, a dla Nawigacji jest def-navigacja. URL do użytku dla definicji Nawigacja do starszej wersji wspomnianej wyżej byłby:

http://www.w3.org/TR/2003/WD-di-gloss-20030825/#def-navigation

Szczególnie ważnym zabezpieczeniem dla dokumentów które odsyłają do glosariusza jest to, że identyfikator cząstkowy dla danej definicji nigdy nie ulega zmianie. Jeśli na przykład, zaistnieje potrzeba na nową wersję określonej definicji, dana starsza wersja zostanie zachowana w pamięci glosariusza wraz ze swoim identyfikatorem cząstkowym. Owa nowa wersja otrzyma nowy identyfikator. Sam proces związany z  utrzymaniem glosariusza i zachowaniem unikalności jego definicji jest opisany w kolejnym paragrafie.

Oprócz odsyłania bezpośrednio do określonej definicji w glosariuszu, dokumenty które postępują w wyżej wymieniony sposób, powiny również posiadać odniesienie do starszej wersji z której można skorzystać w dziale Odnośników. Poniżej znajduje się przykład takiego  odnośnika:

Glosariusz Terminów dla Niezależności od Urządzeń (wersja używana do definicji)
Glossary of Terms for Device Independence, Rhys Lewis, 2003. W3C Kopia Robocza W3C dostępna pod: http://www.w3.org/TR/2003/WD-di-gloss-20030825/

A.2 Utrzymywanie Glosariusza

Glosariusz DIWG pozostanie publiczną kopią roboczą. Odzwierciedla to potrzebę jego aktualizacji w miarę postępu nowych prac wykonywanych w  DIWG. Potrzeba korekcji glosariusza, a w szczególności potencjalny wymóg korekty definicji, prowadzi do stworzenia mechanizmu który będzie pozwalał starszym dokumentom na odsyłanie w konkretne miejsce do starszych korekt określonej definicji.

W momencie w którym określona wersja glosariusza zostanie opublikowana, definicje w nim zawarte posiadają identyfikatory cząstkowe, które nie mogą ulec zmianom. W miarę jak wychodzą nowe definicje, otrzymują one nowe identyfikatory. Nie stwarza to żadnych problemów dla dokumentów tworzonych przed publikacją nowych definicji.  Jednakże, kiedy dana definicja ulega korekcie, istotnym jest aby starsze dokumenty które korzystały ze starszej wersji były wciąż ważne. Poprzez używanie identyfikacji wersji wewnątrz identyfikatorów cząstkowych podlegają one ochronie. W dodatku stare wersje definicji zostają utrzymywane w Aneksie B tego glosariusza.

W celu korekty definicji glosariusza należy wykonać następujące kroki:

  1. Istniejącą definicję wraz z identyfikatorem cząstkowym należy skopiować do Aneksu B.
  2. Daną definicję należy aktualizować wewnątrz głównej części glosariusza.
  3. Korygowana definicja musi otrzymać zaktualizowany identyfikator cząstkowy  stworzony poprzez dodanie numeru wersji tam, gdzie nie istnieje inny lub incrementing jeśli takowy już istnieje. Na przykład, jeśli przed korektą określonym identyfikatorem cząstkowym był #def-navigation wtedy stanie się #def-navigation-v2. Podobnie, jeśli przed korektą identyfikator cząstkowy posiadał postać #def-navigation-v7 teraz będzie #def-navigation-v8.
  4. All odnośniki do definicji wewnątrz samego glosariusza muszą zostać aktualizowane aby odsyłać do nowego identyfikatora cząstkowego. W dodatku wszystkie definicje odsyłające do skorygowanej definicji muszą zostać przejrzane w celu sprawdzenia czy nie potrzebują modyfikacji z powodu owej zmiany. Jeśli tak, to należy zastosować taką samą procedurę na tych definicjach I należy stworzyć ich nowe wersje.
  5. Dana stara definicja która została przeniesiona do Appendix B musi posiadać dodany odsyłacz przenoszący do nowej definicji w strukturze glosariusza. Na przykład, odsyłacz do starej wersji definicji  Nawigacja może załączać owy odnośnik:

    "Ta definicja została zastąpiona. Istnieje nowsza definicja Nawigacji".

    Zauważ, że owych linków nie należy aktualizować wtedy kiedy dodana jest nowa wersja definicji. Nie zmieniając ich, tworzą one łańcuch poprzez różne wersje definicji, od tej przenoszącej z dokumentu zewnętrznego, aż do najnowszej wersji.

B Poprzednie wersje Definicji

Paragraf ten zawiera definicje, które zostały zastąpione wewnątrz rzeczywistego glosariusza. Pierwsza część odnosi się do definicji które zostały aktualizowane. Druga część dotyczy definicji które zostały usunięte.

B.1 Definicje które zostały aktualizowane

Delivery Context
Zbiór atrybutów, który określa możliwości mechanizmu dostęp oraz opcje ustawień użytkownika. Definicja ta została zastąpiona. Istnieje nowa definicja Delivery Context.
Decomposition
Akt dzielenia jednego lub więcej authored units podczas tworzenia zbioru perceivable units właściwych dla określonego delivery context. Definicja ta została zastąpiona. Istnieje nowa definicja decomposition.

B.2 Definicje które zostały usunięte

User Experience Preferences
Zbiór opcji wyboru określonych przez użytkownika, które mają wpływ na doświadczenie użytkownika wynikające  z adaptcji dla konkretnego kontekstu.
Fragmentation
Akt dzielenia jednego lub więcej authored units w celu stworzenia zboru perceivable units właściwych dla konkretnego kontekstu. Termin ten został zastąpiony przez nowy termin decomposition

B.3 Definicje które zostały uznane za przestarzałe

żadna z definicji nie została uznana za przestarzałą.

C Odnośniki

Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1.1
Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1, czerwiec 1999. IETF RFC-2616 dostępny pod http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html
Uniform Resource Identifiers (URI): Składnia generatywna
Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax, czerwiec 1998. IETF RFC-2396 dostępny pod http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt
Naming and Addressing: URIs, URLs, ...
Naming and Addressing: URIs, URLs, ... dostępny pod http://www.w3.org/Addressing/
Web Characterization Terminology & Definitions Sheet
Web Characterization Terminology & Definitions Sheet, maj 1999. W3C Working Draft dostępny pod http://www.w3.org/1999/05/WCA-terms/
Weaving the Web: Glossary
Weaving the Web: Glossary, 1999, Tim Berners-Lee. Dostępny pod http://www.w3.org/People/Berners-Lee/Weaving/glossary.html

D Podziękowania

Członkowie Grupy Roboczej Device Independence W3C poprzez swoje komentarze, propozycje, dyskusje podczas telekonferencji, bezpośrednie spotkania oraz poprzez listę dyskusyjną grupy pomogli w opracowaniu tej Kopii Roboczej.

W momencie publikacji, naczelnymi i czynnymi członkami tej grupy były następujące osoby:

Stephane Boyera (W3C)
Roger Gimson (HP)
Mark Butler (HP)
Rotan Hanrahan (MobileAware Ltd)
Kazuhiro Kitagawa (W3C)
Augusto Aguilera (Boeing)
Cedric Ulmer (SAP)
Rhys Lewis (Volantis Systems Ltd)
Roland Merrick (IBM)
Andreas Schade (IBM)
Gabriel Guillaume (France Telecom)
Fabio Paterno (CNR--Instituto Elaborazione dell'Informazione)

Naspępujące osoby były również członkami tej grupy w początkowej fazie preparowania dokumentu:

Shahid Shoaib (NTT DoCoMo)
Ryuji Tamagawa (Sky Co. Ltd.)
Greg Ziebold (Sun Microsystems)
Yoshihisa Gonno (Sony Corp)
Luu Tran (Sun Microsystems)
Michael Wasmund (IBM)
Jason White (University of Melbourne)
Masashi Morioka (NTT DoCoMo)Tayeb Lemlouma (INRIA)
Guido Grassel (Nokia)
Amy Yu (SAP AG)
Candy Wong (NTT DoCoMo)
Stan Wiechers (Merkwelt)
Franklin Reynolds (Nokia)
Markus Lauff (SAP AG)
Steve Farowich (Boeing)
Yasser AlSafadi (Philips Research)
Abbie Barbir (Nortel Networks)
Einar Breen (Adaptive Media)
Shlomit Ritz Finkelstein (invited expert)
Vidhya Golkar (Argogroup)
Luo Haiping (Comverse)
Eric Hsi (Philips Research)
Lynda Jones (SHARE)
William Loughborough (Smith-Kettlewell Institute)
Stephane Maes (IBM)
Kaori Nakai (NTT DoCoMo)
Hidetaka Ohto (W3C/Panasonic)
Garland Phillips (Motorola)
Lalitha Suryanarayana (SBC Technology Resources)
Yoshifumi Yonemoto (NTT DoCoMo)